Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Projekt uchwały zmianiającej uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozawiązywania Problemów Alkoholowych Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Przecwidziałania Narkomanii na rok 2009

         Projekt
U C H W A Ł A Nr …../…./09
R a d y G m i n y B i e l i c e
z dnia 30 grudnia 2009 r.
 
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2009
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ((Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48,poz.327, Nr 138,poz.974,Nr 173,poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223,poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241) i art.6 ustawy z dnia 20 września 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U Nr 180 poz.1493) oraz art.41 ust.2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( tekst jednolity Dz. U. z 2007. Nr 70 poz. 473, Nr 115, poz.793, Nr 176 poz.1238, z 2008, Nr 227, poz.1505, z 2009r. Nr 18 poz.97, Nr 144 poz.1175) oraz art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179 poz. 1485, z 2006 r. Nr 66 poz. 469, Nr 120 poz.826, z 2007 r. Nr 7 poz.48, Nr 82 poz.558, z 2009r., Nr 18, poz.97, Nr 63, poz. 520, Nr 92, poz. 753, Nr 98, poz.817) Rada Gminy Bielice uchwala, co następuje:
§ 1. W rozdziale Postanowienia końcowe pkt.6 załącznika do Uchwały Nr XIII/131/09 Rady Gminy Bielice z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok, wprowadza się następujące zmiany do preliminarza wydatków w zakresie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych […] wyrazy „ 35.000 zł” zastępuje się wyrazami „37.792,41zł” .
  1. w rubryce :
1/ lp. II. Dofinansowanie do imprez dla społeczności lokalnej wyrazy
    „3.600 zł zastępuje się wyrazami „ 3.688,36zł”
2/lp. III. Dofinansowanie do III Gminnego Dnia Dziecka pod hasłem”
   Bawmy się zdrowo i bezalkoholowo” wyrazy „3.000 zł” zastępuje się
    wyrazami „ 3.500 zł”
3/lp. IV. Uczestnictwo w Ogólnopolskiej kampanii profilaktyczno –
   edukacyjnej „ Sprawdź czy Twoje picie jest bezpieczne” wyrazy
   1.500zł” zastępuje wyrazami 1.231,11
4/ lp. VI. Prowadzenie świetlicy opiekuńczo - wychowawczej [..] wyrazy
    „16.402 zł” zastępuje się wyrazami „ 19.668,43 zł”
5/lp. VIII. Podróże służbowe krajowe wyrazy „ 150 zł” zastępuje się
   wyrazami „456,34 zł”
6/lp. IX. Wykreśla się pkt.6. „Szkolenie” w kwocie 300 zł
7/ lp. X. Posiedzenia Komisji wyrazy „3.000 zł” zastępuje wyrazami „2.280 zł”
8/ lp. XI. Pokrywanie kosztów pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów
   alkoholowych wyrazy „ 3.608 zł” zastępuje wyrazami „ 3.528,17 zł”
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielice .
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
 
 
 
Uzasadnienie
 
Propozycje zmian do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2009r. przekłada się po przeanalizowaniu wykonania wydatków za 12 miesięcy 2009 roku.
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 23-12-2009 07:42:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 23-12-2009
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 23-12-2009 07:42:42