Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Projekt uchwały w sprawie: określenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.

                                                                                  Projekt
Uchwała Nr/…… /09
Rady Gminy Bielice
z dnia ……. 2009r.
 
w sprawie: określenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591z 2002r. Nr 23 poz.220,Nr 62 poz.558,Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz.1806, Nr 153 poz. 1271, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52 poz. 420, Nr 157, poz. 1241), w związku z art. 17 ust. 1 pkt.11, art. 50 ust. 6 oraz art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U z 2009 r. Nr 175 poz. 1362) Rada Gminy Bielice u c h w a l a co następuje:
 
§ 1. Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze, przyznawane są przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach na wniosek:
1) osoby zainteresowanej, jej rodziny lub sąsiadów ,
2) przedstawiciela ustawowego osoby zainteresowanej,
3) lekarza,
4) pielęgniarki środowiskowej,
5) pracownika socjalnego, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.
 
§ 2.1. Zakres specjalistycznych usług opiekuńczych obejmuje działania dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, w tym pielęgnację, rehabilitację fizyczną, przystosowanie do funkcjonowania w społeczeństwie.
     2. Uprawnienie do przyznania specjalistycznej usługi opiekuńczej musi wynikać z potwierdzonego zaświadczeniem lekarskim rodzaju schorzenia, lub niepełnosprawności
kwalifikującej osobę na podstawie odrębnych przepisów do otrzymania takiej usługi.
 
§ 3. Wymiar i zakres przyznawanych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych uzależniony jest od stanu zdrowia świadczeniobiorcy, jego sytuacji rodzinnej oraz sytuacji materialnej jego rodziny, ustalonej przez pracownika socjalnego w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz posiadanych środków finansowych w budżecie gminy na ten cel.
 
§ 4. Wymiar i zakres przyznawanych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, miejsce ich świadczenia, wysokość odpłatności ponoszonej przez świadczeniobiorcę określa każdorazowo w decyzji administracyjnej Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach.
 
 
§ 5. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu
codziennych potrzeb życiowych takich jak: zakupy, sprzątanie, przygotowanie posiłków,
pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, opiekę higieniczną, pielęgnację zleconą przez
lekarza oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktu z otoczeniem.
 
 
§ 6. Koszt jednej roboczo godziny wykonywanych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy   wynosi 9,50 zł.
 
 
§ 7. Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze przysługują nieodpłatnie
świadczeniobiorcom, których dochód lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza
kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej.
 
§ 8. Osoby, które nie spełniają kryterium dochodowego, określonego w ustawie o pomocy
społecznej zwracają poniesione przez gminę wydatki za usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze w części lub w całości, zgodnie z poniższą tabelą.
 
 
 
Dochód w % kwoty stanowiącej
Kryterium dochodowe
kwalifikujące do otrzymania
świadczeń z pomocy
społecznej*
 
Wysokość odpłatności ustalony od 1 roboczo godziny sprawowanej usługi
osoby samotnej
 
Wysokość odpłatności ustalony od 1 roboczo godziny sprawowanej usługi od osoby posiadającej rodzinę
 
Kryterium *
do 100 %
powyżej   100 % - 175 %
powyżej  175 % - 250 %
powyżej  250 % - 325 %
powyżej  325 % - 400 %
powyżej - 400 % - 525%
powyżej   
 
 
 
bezpłatnie
1,50 zł
2,50 zł
3,50 zł
4,50 zł
5,50 zł
6,50 zł
 
 
bezpłatnie
2,00
3,50
4,50
5,50
6,50
7,50
 
* Kryterium kwalifikujące do świadczeń pomocy społecznej określone na podstawie art. 8 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej:
1.  477, 00 zł dla osoby samotnie gospodarującej ( 100 %).
2.  351, 00 zł na osobę w rodzinie x liczba osób w rodzinie ( 100%).
 
 
 
 
§ 9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek osoby uprawnionej lub pracownika socjalnego, świadczeniobiorca może być całkowicie lub częściowo zwolniony 
z ponoszenia opłat za określony czas korzystania z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w szczególności ze względu na zdarzenie losowe (powódź, pożar i inne zdarzenia powodujące duże straty finansowe).
 
§ 10. Zaprzestaje się dochodzenia zwrotu odpłatności za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne
usługi opiekuńcze w przypadku śmierci osoby samotnej, nie posiadającej małżonka,
wstępnych oraz zstępnych.
 
 
 
 
 
§ 11. Odpłatność za usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze wnoszona jest
na konto Urzędu Gminy Bielice lub w kasie Urzędu Gminy Bielice w rozliczeniach miesięcznych, do każdego 5-go dnia następnego miesiąca.
 
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach.
 
§ 13. Traci moc Uchwała Nr XXI/122/05 Rady Gminy Bielice z dnia 24 marca 2005r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu pobierania opłat ( Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 28 poz. 580) zmieniony Uchwałą Nr XV/76/08 Rady Gminy Bielice z dnia 20.03.2008 r. ( Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 46 poz. 987)oraz zmieniony Uchwałą Nr XXV/137/09 Rady Gminy Bielice z dnia 23 kwietnia 2009r. ( Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr46 poz. 1139)
 
§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uzasadnienie
 
Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy zgodnie z art.17 ust.1 pkt.11 organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych. Usługi takie świadczone są osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób. Mogą one być przyznawane również osobie wymagającej pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni, nie mogą takiej pomocy zapewnić.
         Powyższy projekt uchwały określa zakres usług opiekuńczych, ustala zasady odpłatności całkowitej lub częściowej za wykonywanie usług, zwolnień od opłat, tryb pobierania odpłatności. Odpłatność za usługi opiekuńcze nie była zmieniana od 21 kwietnia 2005 r. dlatego też istnieje potrzeba uregulowania odpłatności za 1 godzinę sprawowanych usług opiekuńczych.
 
 
 
 
KALULACJA ODPŁATNOŚĆI
 
Dochód rodzin, które korzystały z pomocy usługowej w 2009r.                    
        Odpłatność  za 1 godzinę usług opiekuńczych
               
odpłatność w 2009 r., korzystając z Uchwały Rady Gminy z 2005r.
 
Projekt uchwały
 
 
1.      Dochód rodziny 2.599,67 zł ( na osobę 1.299,83 zł)
2.      Dochód osoby samotnej 1.125,75 zł
 
3.      Dochód osoby samotnej 1.140,99 zł
 
4.      Dochód osoby samotnej 1.880,80 zł
 
 
 
4,00 zł
 
1,00 zł
 
1,00 zł
 
3,00 zł
 
5,50 zł
 
2,50 zł
 
2,50 zł
 
4,50 zł
 
 
 
 
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 23-12-2009 07:34:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 23-12-2009
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 23-12-2009 07:36:41