Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zadania i kompetencje stanowiska ds. wymiaru podatków i opłat, promocji gminy i zdrowia

Załatwianie spraw na stanowisku ds. wymiaru podatków i opłat, promocji gminy i zdrowia

POKÓJ NR 10

1.W zakresie wymiaru podatku i opłat należy w szczególności:

1)     pobór opłaty skarbowej od czynności urzędowych i zaświadczeń,  
2)      wymiar podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego tj.: wprowadzanie danych, ewidencja w zakresie powierzchni posiadanych gruntów oraz nieruchomości niezabudowanych;
3)     prowadzenie ewidencji, dokonywanie przypisów i odpisów podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego zgodnie ze składanymi deklaracjami podatkowymi;
4)     przyjmowanie informacji od podatników w zakresie posiadanych lub nowo nabytych nieruchomości;
5)     przygotowywanie decyzji wymiarowych w zakresie ww. podatków; 
6)     kwartalne sporządzanie i przedkładanie organowi nadzorującemu (tj. Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów), sprawozdań w zakresie udzielonej pomocy publicznej dla przedsiębiorców oraz posiadanych przez nich zaległościach za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej;
7)     przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy w zakresie wysokości stawek podatkowych, ulg i zwolnień w podatkach i opłatach lokalnych, sposobu poboru podatków i opłat,
8)     prowadzenie rejestrów wymiarowych, rejestrów przypisów i odpisów na poszczególne rodzaje podatków;
9)     prowadzenie ewidencji podatników i wymierzanie podatku od posiadania psów;
10)wydawanie zaświadczeń o spłacie należności z tyt. wykupu mienia komunalnego;
11)sporządzanie danych do sprawozdawczości budżetowej w zakresie:
a.        wymiaru i poboru zobowiązań podatkowych;
b.       skutków obniżenia górnych stawek podatków i opłat lokalnych;
c.       udzielonych ulg z tytułu umorzeń, odroczeń i rozłożeń na raty;
12)dokonywanie przypisów i odpisów powstałych w związku ze zmianą właścicieli lub użytkowników nieruchomości wynikłych w ciągu roku podatkowego – zmiany decyzji wymiarowych (ustalających);
13)wydawanie zaświadczeń:
a.     dochodowości z indywidualnych gospodarstw rolnych;
b.     opłaceniu składek do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;
14)rozpatrywanie podań i wniosków oraz przygotowywanie decyzji w sprawach:
a.      umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty zaległości podatkowych;
b.     odroczenia lub rozłożenia na raty terminu płatności należności podatkowych;
c.     zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;
d.    zwolnień w podatku rolnym i od nieruchomości;
 
2. Do zakresu promocji należy:
1)   współpraca z organizacjami i instytucjami – lokalnymi, regionalnymi,
          krajowymi i zagranicznymi  w celu tworzenia warunków dla rozwoju
          gospodarczego Gminy;
2)                organizowanie i udział w spotkaniach, seminariach i konferencjach promujących rozwój gospodarczy Gminy;
3)                 organizacja oraz uczestnictwo we wszelkich konferencjach prasowych i innych kontaktach Wójta i władz Gminy ze środkami przekazu, udzielanie informacji zgodnie z upoważnieniem Wójta;
4)                 śledzenie środków przekazu, zbieranie i analiza publikacji dotyczących działalności władz Gminy oraz przygotowywanie stanowiska w tym zakresie;
5)                 przygotowywanie planów i harmonogramów działalności promocyjnej Wójta oraz materiałów promocyjnych Gminy;
6)                 prowadzenie spraw kontaktów zagranicznych Wójta, w tym organizowanie przyjazdów gości zagranicznych oraz wyjazdów delegacji Wójta;
7)                 podejmowanie innych form promocji w kraju i poza jego granicami poprzez: opracowywanie folderów, informowanie o możliwościach inwestowania w Gminie;
8)                 opracowywanie, przygotowywanie i dystrybucja materiałów promocyjnych Gminy;
9)                 współpraca z innymi wydziałami, Sołectwami w celu promowania Gminy na targach, wystawach i festynach;
10)            prowadzenie całości spraw związanych z organizowaniem i realizacją gminnych imprez masowych;
11)            przygotowywanie niezbędnych materiałów umożliwiających obejmowanie przez Wójta patronatem imprez okolicznościowych;
12)            udział w przygotowywaniu i redagowaniu Gminnej strony internetowej, Biuletynu Informacji Publicznej oraz gazety lokalnej „Nasz Powiat”.
 
3.Do zakresu zdrowia:
1)     prowadzenie przepisów prawnych dotyczących ochrony zdrowia ludności;
2) organizowanie badań profilaktycznych dla mieszkańców gminy Bielice.
 
4. Koordynowanie i wykonywanie prac związanych z wyborami do izb rolniczych
5.Współpraca z sołtysami i radami sołeckimi.
6. Przygotowywanie projektów zarządzeń Wójta i uchwał Rady Gminy w zakresie swojego stanowiska.
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 22-09-2009 13:27:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 08-09-2009
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 22-09-2009 14:28:32