Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXVIII/154/2009 Rady Gminy Bielice z dnia 16 września 2009r. w sprawie rozpatrzenia skargi pana Dariusza Gotowskiego

                                 UCHWAŁA Nr XXVIII/154/09
                                      RADY GMINY BIELICE
                                    z dnia 16 września 2009 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi pana Dariusza Gotowskiego.
 
   Na podstawie art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071; z 2001 r. Nr 49, poz. 509; z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387; z 2003r. Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660, z 2004r. Nr 162; poz.1692, z 2005r. Nr 64,poz.565,  Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz. 1524,z 2008 r. Nr 229,poz.1539) Rada Gminy Bielice uchwala, co następuje:
 
§1. Po rozpatrzeniu skargi wniesionej przez pana Dariusza Gotowskiego z dnia 27 lipca 2009 roku na działania Wójta Gminy Bielice, uznaje się za bezzasadną skargę z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu do uchwały.
 
 
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 Przewodniczący Rady
Edward Mocarski
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  U z a s a d n i e n i e
 
 do Uchwały Nr XXVIII/154/09 Rady Gminy Bielice z dnia 16 września 2009 r.
                w sprawie rozpatrzenia skargi pana Dariusza Gotowskiego
 
 
Pan Dariusz Gotowski złożył do Rady Gminy Bielice skargę na działania Wójta, zarzucając mu „opieszałe, przewlekłe i biurokratyczne załatwianie spraw” oraz „ignoranckie i niekompetentne odpowiedzi”, w związku ze złożonym przez niego wnioskiem o wydanie decyzji o wstrzymanie użytkowania terenu lub przywrócenie poprzedniego sposobu zagospodarowania na działkach położonych w Swochowie, nr 35/4 i 35/5, których właścicielami są Państwo Adamscy.
         Z przedłożonej dokumentacji wynika, że w dniu 22.06.2009r. Pan Dariusz Gotowski złożył w/w wniosek, wskazując, że zgodnie z decyzją o zabudowie nr 42/2007, przedmiotowe działki mają charakter budowlany (zabudowa mieszkalna – dom wolnostojący), a obecnie używane są jako komercyjne.
         W odpowiedzi (pismo wysłane w dniu 21.07.2009r.), Wójt Gminy Bielice poinformował wnioskodawcę, że decyzja, na którą powołuje się w złożonym wniosku dotyczyła warunków zabudowy dla podziału działki nr 35/2 na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, że Państwo Adamscy zakupili te działki w wyniku przetargu i do dnia dzisiejszego nie wystąpili o wydanie warunków zabudowy na cele mieszkaniowe, iż przepisy prawa nie wskazują terminu, w jakim należy wystąpić z wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy, ani do zagospodarowania zakupionej nieruchomości oraz, że           przepisy prawa budowlanego dopuszczają na działkach przeznaczonych na cele mieszkaniowe sytuowanie obiektów gospodarczych, garaży i parkingów związanych z zagospodarowaniem działki.
         W pierwszej kolejności, należy odnieść się do zarzutu naruszenia przez organ zasady załatwienia sprawy bez zbędnej zwłoki.
         Zgodnie z przepisem art. 12 § 1 k.p.a. organy administracji publicznej powinny działać w sprawie wnikliwie i szybko, posługując się możliwie najprostszymi środkami prowadzącymi do jej załatwienia. Sprawy, które nie wymagają zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień, powinny być załatwione niezwłocznie (§ 2).
         Art. 35 § 1 k.p.a. stanowi, iż organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki. Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza ten organ (§ 2). Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania (§ 3).
         Ze stanu faktycznego sprawy wynika, że Wójt Gminy Bielice udzielił wnioskodawcy odpowiedzi, zachowując termin miesięczny, o którym mowa w art. 35 § 3 k.p.a. Jak wynika z informacji przekazanych przez Gminę, ze względu na stopień skomplikowania sprawy oraz skonfliktowania podmiotów, których sprawa dotyczy, koniecznym było przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego. Postępowanie wyjaśniające uniemożliwiło niezwłoczne załatwienie sprawy. Ustawowy termin do załatwienia sprawy, o którym mowa w art. 35 § 3 k.p.a., został zatem zachowany. Zauważyć również należy, że oprócz twierdzeń zawartych we wniosku (które w części nie zostały potwierdzone, o czym będzie mowa poniżej), wnioskodawca nie przedstawił żadnych dowodów, które mogłyby posłużyć do niezwłocznego załatwienia sprawy.
         Odnosząc się do zarzutu udzielania przez Wójta „ignoranckich i niekompetentnych odpowiedzi” zauważyć należy, że w piśmie z dnia 21.07.2009r. Wójt udzielił wyczerpującej i precyzyjnej odpowiedzi – opartej na dokumentach i wnioskach z przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego. Cytowanie przezWójta konkretnych przepisów prawa, które miał na względzie, udzielając wnioskodawcy odpowiedzi, nie wydaje się konieczne, w sytuacji, gdy ich brak nie ma żadnego wpływu na ustalenie praw wnioskodawcy. Brak wskazania przez Wójta konkretnych przepisów nie stwarza również sytuacji, w której wnioskodawca mógłby ponieść jakąkolwiek szkodę, co jest istotne ze względu na uregulowanie zawarte w art. 9 k.p.a.
         Wychodząc niejako poza zakres samej skargi, stwierdzić należy, iż domaganie się przez Pana Dariusza Gotowskiego wydania przez Wójta decyzji na podstawie art. 59 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w stanie faktycznym niniejszej sprawy nie jest uzasadnione. Z informacji przekazanych przez Gminę, a uzyskanych wskutek przeprowadzonych oględzin wynika, że niezgodne z rzeczywistym stanem rzeczy są twierdzenia Pana Dariusza Gotowskiego o prowadzeniu przez Państwa Adamskich na przedmiotowych działkach składowiska odpadów stałych i magazynu środków chemicznych. Na działkach złożone są jedynie niewielkie ilości materiałów budowlanych i parkowane są należące do Państwa Adamskich samochody, które uprzednio stawiane były na poboczu drogi i stwarzały zagrożenie dla uczestników ruchu drogowego. Wskazane powyżej użytkowanie działek, w żadnej mierze nie powoduje zatem takiego przekształcenia terenu, które prowadziłoby do zmiany sposobu ich zagospodarowania ustalonego w decyzji nr 42/2007. Wójt nie miał zatem prawa do skorzystania z przysługujących mu uprawnień wstrzymania użytkowania działek lub przywrócenia poprzedniego sposobu zagospodarowania, o czym wnioskodawca został poinformowany.
         Niezależnie od powyższych wywodów, wskazać należy, że ewentualne roszczenia, jakie zdaniem Pana Gotowskiego przysługują mu względem Państwa Adamskich winny być przez niego dochodzone w trybie postępowania przed sądem powszechnym, w postępowaniu cywilnym. Uprawnienie takie dają przepisy art. 222 § 2 oraz art. 144 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z tymi, jeżeli właściciel nieruchomości przy wykonywaniu swego prawa podejmuje działania, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno – gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych, właściciele nieruchomości sąsiednich są uprawnieni do wystąpienia z powództwem o zaniechanie przez niego naruszeń.
         Mając na względzie powyższe okoliczności oraz obowiązujący stan prawny, stwierdzić należy, iż złożonej przez Pana Dariusza Gotowskiego skargi, nie sposób uznać za zasadną.
 
 
 
 
 
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 21-09-2009 13:44:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 08-09-2009
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 21-09-2009 13:44:01