Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXVIII/155/2009 Rady Gminy Bielice z dnia 16 września 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2009r.

                                                                                                                                                        
                                                       Uchwała Nr XXVIII / 155  /09                                                              
Rady Gminy Bielice
z dnia 16 września 2009 r.
 
w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 r.
 
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23,poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172,poz. 1441 , z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181 poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr138 poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180,poz.1111, Nr 223,poz.1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz.420) Rada Gminy uchwala co następuje:
 
§ 1. Zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę                                                                   59.648  zł
1.Dział 750 Administracja publiczna                                                                                       7.000 zł
rozdział 75023 Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)                                            7.000 zł
§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                        7.000 zł
 
2. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                              52.648 zł
rozdział 85395 Pozostała działalność – „ Nowa szansa”                                                        52.648 zł
§ 2328 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane
na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego               49.721 zł
§ 2329 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane
na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                2.927 zł                                                                                                                                                                                             
 
§ 2. Zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę                                                                   498.948 zł
 
1. Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                   275.760 zł
rozdział 40002 Dostarczanie wody                                                                                       275.760 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                             20.000 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
- modernizacja ujęcia wody w Bielicach                                                                               255.760 zł                                                                                                                           
 
 
2. Dział 600 Transport i łączność                                                                                            68.540 zł
 rozdział 60016 Drogi publiczne gminne                                                                               68.540 zł
 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                          68.540 zł  
- chodnik w Chabowie                                                                                                             40.000 zł
- chodnik w Parsowie                                                                                                              20.000 zł
- przebudowa drogi Swochowo-Kunowo                                                                                  8.540 zł
 
3. Dział 710 Działalność usługowa                                                                                         30.000 zł
rozdział 71035 Cmentarze                                                                                                       30.000 zł § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                   
- parking przy cmentarzu w Swochowie                                                                                 30.000 zł
                                             
4.Dział 750 Administracja publiczna                                                                                       7.000 zł
rozdział 75023 Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)                                            7.000 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                  3.000 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                               4.000 zł
 
5. Dział 801 Oświata i wychowanie                                                                                       50.000 zł
rozdział 80101 Szkoły podstawowe                                                                                        30.000 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                20.000 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                             10.000 zł
rozdział 80110 Gimnazja                                                                                                         20.000 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                10.000 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                             10.000 zł
 
 6. Dział 852 Pomoc społeczna                                                                                                15.000 zł
rozdział 85202 Domy pomocy  społecznej                                                                             15.000 zł
§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych
jednostek samorządu terytorialnego                                                                                        15.000 zł
 
7. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                               52.648 zł
rozdział 85395 Pozostała działalność – „ Nowa szansa”                                                        52.648 zł
§ 3118 Świadczenia społeczne                                                                                             3.777,60 zł
§ 3119 Świadczenia społeczne                                                                                                222,40 zł
§ 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                         3.101,50 zł
§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                            182,60 zł
§ 4128 Składki na Fundusz Pracy                                                                                            500,01 zł
§ 4129 Składki na Fundusz Pracy                                                                                              29,44 zł
§ 4178 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  24.101,32 zł                                                                                                                                                                                  
§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    1.418,93 zł
§ 4218 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                             1.854,99 zł                                                                                                                                                                                 
§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                109,21 zł
§ 4308 Zakup usług pozostałych                                                                                        16.196,46 zł                                                                                                                                                                                  
§ 4309 Zakup usług pozostałych                                                                                             953,54 zł
§ 4748 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego
i urządzeń kserograficznych                                                                                                    188,88 zł                                                                                                                                                                                  
§ 4749 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego
i urządzeń kserograficznych                                                                                                      11,12 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 
§ 3. Zmniejszyć wydatki budżetu gminy o kwotę :                                                               265.540 zł
1. Dział 600 Transport i łączność                                                                                          108.540 zł
 rozdział 60016 Drogi publiczne gminne                                                                             108.540 zł
 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
-droga Bielice-Nowe Linie                                                                                                    108.540 zł                                                        
 
2. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                     157.000 zł   
rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                    157.000 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:
-budowa świetlicy w m. Linie                                                                                               157.000 zł
 
§ 4. Zwiększyć przychody budżetu gminy o kwotę:                                                             173.760 zł
 
Przychód w kwocie 173.760 zł sfinansowany został pobraną pożyczką z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
 
                                                                                                                                                       
§ 5.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielice.
 
§ 6.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy Bielice
Edward Mocarski
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 21-09-2009 13:15:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 08-09-2009
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 21-09-2009 13:15:37