Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Protokół Nr XXV/2009 z Sesji Rady Gminy Gminy z dnia 23 kwietnia 2009 roku


P r o t o k ó ł Nr XXV /2009

z s e s j i R a d y G m i n y B i e l i c e

z dnia 23 kwietnia 2009 roku

Początek sesji - godz.10oo

Miejsce sesji - sala konferencyjna Urzędu Gminy w Bielicach.

Na stan 15 radnych w obradach udział wzięło 13 radnych Rady Gminy Bielice. Radni nieobecni : Marzena Wolniakowska i Wiesław Tumasz.

Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do protokołu.

Ponadto na sesji obecni byli zaproszeni goście : Wójt Gminy Bielice - Zdzisław Lech Twardowski, Sekretarz Urzędu Gminy Bielice -Kamela Wilczyńska, Skarbnik Gminy Bielice - Halina Butkowska, Kierownik Zespołu Obsługi Wniosków i Umów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie - Sebastian Kaczmarek, Z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Pyrzycach - Czesław Fiałko, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach - Anna Maria Kopacka oraz sołtysi wsi wg załączonej do protokołu listy obecności zaproszonych gości, która stanowi załącznik Nr 2 do protokołu.

Na sesji obecny był pan Zdzisław Wiśniewski - mieszkaniec/ wyborca gminy Bielice.

Obrady XXV sesji Rady Gminy Bielice otworzył Przewodniczący Rady Gminy Bielice - Edward Mocarski.

Na podstawie podpisanej listy obecności, Przewodniczący Rady Gminy - Edward Mocarski stwierdził, że jest quorum do prowadzenia prawomocnych obrad w dniu dzisiejszym. Przewodniczący powitał przybyłych na sesję zaproszonych gości oraz radnych.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy przedstawił następujący porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

4. Informacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie dotycząca możliwości pozyskiwania środków na realizowanie zadań z zakresu ochrony środowiska.

5. Informacja Komendanta Powiatowego Policji w Pyrzycach o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz sprawozdanie z działalności Policji za rok 2008.

6. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach za 2008 rok.

7. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2008 rok.

8. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Bielice w okresie między sesjami.

9. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy Bielice powierzonych na XXIV sesji do wykonania Wójtowi Gminy Bielice.

10. Interpelacje i zapytania radnych.

11. Projekt uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Bielice.

12. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia szczególnych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu pobierania opłat.

13. Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości o numerze geodezyjnym 284 położonej w miejscowości Chabowo.

14. Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej nr 325/4 położonej w Bielicach w drodze przetargu nieograniczonego.

15. Projekt uchwały w sprawie oddania w użyczenie jednego pomieszczenia piwnicznego w budynku ośrodka zdrowia w Bielicach przy ulicy Jana Pawła II 34a.

16. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

17. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bielice na lata 2009-2032

18. Projekt uchwały w sprawie dopłaty do wody dla gospodarstw domowych na terenie gminy Bielice.

19. Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bielice.

20. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

21. Wolne wnioski i zapytania.

22. Zamknięcie sesji.

 

 

Porządek XXVI sesji został przyjęty jednogłośnie 13 głosami „za”, który stanowi załącznik Nr 3 do protokołu

 

Protokół z ostatniej sesji Rady Gminy Bielice przyjęto jednogłośnie 13 głosami „za”.

 

Ad. 4. Informacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie dotycząca możliwości pozyskiwania środków na realizowanie zadań z zakresu ochrony środowiska.

Pan Sebastian Kaczmarek - Kierownik Zespołu Obsługi Wniosków i Umów WFOŚ i GW w Szczecinie omówił nowe zasady udzielania pomocy finansowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie / obowiązujące od wczoraj/,które stanowią załącznik Nr 4 do protokołu.

Następnie pan Sebastian Kaczmarek poinformował o ustalonej liście przedsięwzięć priorytetowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w roku 2009, na które składają się :

I. Ochrona wód i gospodarka wodna.

II. Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi.

III. Ochrona atmosfery.

IV. Ochrona przyrody.

V. Edukacja ekologiczna.

VI. Przeciwdziałanie nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska.

VII. Monitoring środowiska.

Opis priorytetowych zadań zawiera załącznik Nr 5 do protokołu.

Wójt - dokonano inwentaryzacji azbestu na terenie gminy Bielice. Wiele niepokoju budzi fakt braku pomocy finansowej dla samorządów. Każdy właściciel, zarządca lub użytkownik, w których był lub jest wykorzystywany azbest lub wyroby zawierające azbest, jest zobowiązany do wypełnienia stosownej informacji. Formularze znajdują się w Urzędzie Gminy w Bielicach. Wypełnione formularze należy składać w urzędzie gminy lub do sołtysów do dnia 15 marca każdego roku.

Każda likwidacja wyrobów zawierających azbest musi być zgłoszona pisemnie na specjalnym formularzu / dostępny w urzędzie gminy lub u sołtysów/

Demontaż, przewóz i złożenie azbestu musi być wykonane przez firmę posiadającą aktualną koncesję oraz na wyznaczonym składowisku. Najbliższy zakład mieści się w miejscowości Dalsze k. Myśliborza.

Otrzymane faktury za poniesione koszty likwidacji wyrobów zawierających azbest należy przechowywać. W razie uzyskania w przyszłości dotacji ze źródeł zewnętrznych będzie możliwa refundacja części poniesionych kosztów przy zachowaniu warunków:

- demontaż przez specjalistyczną firmę

- składowanie tych wyrobów na składowisku

- posiadanie faktury lub rachunku poniesionych kosztów

Ze strony gminy może być ewentualnie zorganizowana zbiórka i transport, ale już nie pokryjemy kosztów utylizacji, bo na to nie będzie nas stać. Dlatego powinno być wsparcie ze strony państwa. Rolnik, czy emeryt usunie eternit z dachu, ale jest pytanie, kogo będzie stać na nowe pokrycie dachowe.

Na dzisiejszej sesji będzie przyjmowany „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bielice na lata 2009-2032”- mówił Wójt.

Sebastian Kaczmarek - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie wspiera działania na rzecz zrównoważonego rozwoju regionu Pomorza Zachodniego, zgodnie z Narodowym Planem Rozwoju, Polityką Ekologiczną Państwa i strategią rozwoju województwa zachodniopomorskiego. Ogłoszony jest konkurs Azbest 2009 - 29 maja 2009 roku mija termin składania wniosków w tym konkursie. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie dofinansowuje zadania z zakresu usuwania azbestu. Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dotację są gminy, powiaty województwa zachodniopomorskiego. Do dofinansowania mogą zostać zgłoszone tylko zadania zawarte w gminnych/ powiatowych programach usuwania azbestu i współfinansowaniu ze środków własnych gmin/powiatów z obiektów, których właścicielami są osoby fizyczne/ również wspólnoty mieszkaniowe. Problem może stanowić założenie nowego pokrycia dachowego, ale istnieje możliwość wzięcia kredytu z Banku Ochrony Środowiska na korzystnych warunkach.

Wójt - nasze trzy ujęcia wody są w złym stanie technicznym. Najgorsza sytuacja była w Bielicach. Dlatego przystąpiono do modernizacji hydroforni. Całkowity koszt inwestycji będzie wynosił ok.250 tys.zł, na co będzie zaciągana pożyczka w WFOŚ i GW, oczywiście po podjęciu stosownej uchwały na dzisiejszej sesji. Być może w najbliższym okresie pozostałe dwa ujęcia wody w Nowym Chrapowie i Babinie także będą wymagały modernizacji. W związku z tym Wójt pytał, czy będzie możliwe zaciągnięcie kredytu jeżeli pożyczka nie będzie spłacona.

Sebastian Kaczmarek - gminy mogą zaciągać zobowiązania kredytowe przed spłatą pożyczki, czy też kredytu jeżeli spełnią kryterium dochodowości i uzyskają pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Radny Piotr Wilczyński - jaki jest czas na realizację wniosku.

Sebastian Kaczmarek - jeżeli jest dobry to kwestia miesiąca do 1,5.

Szczegółowe zasady określa Regulamin konkursu na udzielanie dotacji ze środków WFOŚ i GW w Szczecinie. Podczas rozpatrywania wniosków o dofinansowanie zadań obowiązują kryteria oceny :

1/ kryterium zgodności z Polityką Ekologiczną Państwa oraz strategią rozwoju województwa zachodniopomorskiego,

2/ kryterium zgodności z listą przedsięwzięć priorytetowych,

3/ kryterium osiągnięcia standardów Unii Europejskiej

4/ kryterium zintegrowanej efektywności ekologicznej, ekonomicznej i społecznej,

5/ kryterium efektywności finansowej i ekonomicznej,

6/ kryterium oceny technicznej,

7/ kryterium stanu przygotowania zadania,

8/ pozostałe kryteria wyboru zadań.

Przewodniczący Rady- czy jest szansa na otrzymanie pomocy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, jeżeli gmina nie realizowałaby kompleksowej kanalizacji sanitarnej w pozostałych miejscowościach /nieskanalizowanych/ na terenie gminy Bielice.

Sebastian Kaczmarek - jeżeli chodzi o szczegółowe kwestie związane z planowanymi inwestycjami z zakresu ochrony środowiska, pan kierownik prosił o kontakt z WFOŚ i GW.

Podpisano list intencyjny w sprawie mogilników. Na terenie województwa zachodniopomorskiego znajduje się 25 mogilników czyli miejsc, w których składowane są przeterminowane środki ochrony roślin, które w znaczący sposób zagrażają środowisku naturalnemu- mówił pan Kaczmarek.

Z uwagi na obowiązki, w dalszej części sesji nie uczestniczył pan Sebastian Kaczmarek - kierownik Zespołu Obsługi Wniosków i Umów WFOŚ i GW w Szczecinie.

 

Ad.5 Informacja Komendanta Powiatowego Policji w Pyrzycach o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz sprawozdanie z działalności Policji za rok 2008.

Z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Pyrzycach - Czesław Fiałko przedstawił sprawozdanie dotyczące analizy stanu porządku i bezpieczeństwa gminy Bielice za rok 2008, które stanowi załącznik 6 do protokołu.

Radny - Zbigniew Kołodziej - jakie działania podejmuje Policja w sprawie podpalania trzcin.

Z-ca Komendanta - wypalanie traw bez akcji uświadamiającej nie odniesie pożądanego skutku. W tym zakresie sukcesów nie mamy - mówił pan Komendant.

Radny Zbigniew Kołodziej - ale osoby takie są bezkarne. Sytuacja taka nie powinna mieć miejsca.

Komendant - odnotowuje się coraz mniej takich przypadków, a jeżeli już zajdzie taka okoliczność kierujemy sprawy do Sądu Grodzkiego.

Radny Piotr Wilczyński - jakie działania Rada mogłaby podjąć, aby zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców gminy Bielice.

Komendant - byłem zwolennikiem Straży Międzygminnej.

Sołtys wsi Stare Chrapowo- Ignacy Maćkowiak - jak wygląda sprawa narkotyków na terenie naszej gminy w porównaniu do innych gmin.

Komendant - podziękował za dobrą współpracę z dyrekcją Zespołu Szkół Publicznych oraz z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bielicach. Odnotowano pojedyncze przypadki posiadania narkotyków.

Radny Mariusz Adam Przepiórka -wskazane byłyby kamizelki odblaskowe dla uczniów tutejszej szkoły.

Komendant - jeżeli będzie sponsor, na pewno kamizelki trafią do bielickiej szkoły.

W ubiegłym roku rozdano ponad tysiąc kamizelek odblaskowych.

 

Ad. 6. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach za 2008 rok.

Kierownik OPS - Anna Maria Kopacka przedstawiła sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach za 2008 rok, które stanowi załącznik Nr 7 do protokołu.

 

Ad.7. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2008 rok.

Sprawozdanie, którym mowa wyżej przedstawiła koordynator Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych za 2008 rok- Anna Maria Kopacka, które stanowi załącznik Nr 8 do protokołu.

 

Ad.8 Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Bielice w okresie między

sesjami.

Wójt przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności w okresie między sesjami, które stanowi załącznik Nr 9 do protokołu.

 

 

Ad.9 Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy Bielice powierzonych

na XXIV sesji do wykonania Wójtowi Gminy Bielice.

Wójt przedstawił sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy Bielice powierzonych na ostatniej sesji do wykonania Wójtowi Gminy Bielice, które stanowi załącznik Nr 10 do protokołu.

 

 

Ad.10. Interpelacje i zapytania radnych.

Przewodniczący Rady - Edward Mocarski - raz w roku zorganizować zbiórkę pojemników po olejach silnikowych na terenie gminy Bielice.

Radny Piotr Wilczyński - pytał na jakim etapie jest sprawa przejęcia przez gminę działki w miejscowości Linie.

Radny Stanisław Ryszard Wądołowski - wyciąć krzaki przy ogrodzeniu cmentarza w Bielicach .

Radny Jan Kazimierz Geldner - w imieniu wyborców z Będgoszczy zgłosił wniosek o zawieszenie dwóch lamp na słupach energetycznych w obrębie ośrodka wypoczynkowego oraz o doprowadzenie energii elektrycznej do świetlicy w Będgoszczy.

 

Przewodniczący ogłosił 5 - minutową przerwę w obradach.

 

Ad. 11. Projekt uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Bielice.

Radny Mariusz Adam Przepiórka zgłosił wniosek o czytanie projektów uchwał w największym skrócie, ponieważ radni posiadają stosowne projekty uchwał.

Wniosek radnego został przyjęty jednogłośnie 13 głosami „za”.

Przewodniczący komisji tutejszej Rady przekazali informacje o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Bielice.

 

Projekt uchwały w powyższej sprawie przyjęto jednogłośnie 13 głosami „za”.

 

Uchwała Nr XXVI/136/09 stanowi załącznik Nr 11 do protokołu.

Ad.12. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia szczególnych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu pobierania opłat.

Przewodniczący komisji Rady przekazali informacje o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie określenia szczególnych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu pobierania opłat.

 

Projekt uchwały w powyższej sprawie przyjęto jednogłośnie 13 głosami „za”.

 

Uchwała Nr XXVI/137/09 stanowi załącznik Nr 12 do protokołu.

Ad.13. Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości o numerze geodezyjnym 284 położonej w miejscowości Chabowo.

Przewodniczący poszczególnych komisji Rady przekazali informacje o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały w powyższej sprawie.

 

Rada Gminy 12 głosami „za” i 1 głosie wstrzymującym się przyjęła projekt uchwały w powyższej sprawie.

 

Uchwała Nr XXVI/138/09 stanowi załącznik Nr 13 do protokołu.

 

Ad.14. Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej nr 325/4 położonej w Bielicach w drodze przetargu nieograniczonego.

Przewodniczący poszczególnych komisji przekazali informacje o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały w powyższej sprawie.

Uchwała Nr XXVI/139/09 stanowi załącznik Nr 14 do protokołu

 

Ad. 14. Projekt uchwały w sprawie oddania w użyczenie jednego pomieszczenia piwnicznego w budynku ośrodka zdrowia w Bielicach przy ulicy Jana Pawła II 34a.

 

Przewodniczący komisji Rady przekazali informacje o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały w sprawie oddania w użyczenie jednego pomieszczenia piwnicznego w budynku ośrodka zdrowia w Bielicach przy ulicy Jana Pawła II 34a.

 

Projekt uchwały w powyższej sprawie został przyjęty jednogłośnie 13 głosami „za”.

Uchwała Nr XXVI/140/09 stanowi załącznik Nr 15 do protokołu.

Ad.15. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

 

Przewodniczący komisji Rady przekazali informacje o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

 

Jednogłośnie 13 głosami „za” przyjęto projekt uchwały w powyższej sprawie.

 

Uchwała Nr XXVI/141/09 stanowi załącznik Nr 16 do protokołu.

Ad. 16. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bielice na lata 2009-2032

 

Przewodniczący komisji Rady przekazali informacje o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bielice na lata 2009-2032.

 

Projekt uchwały w powyższej sprawie został przyjęty jednogłośnie 13 głosami „za”.

 

Uchwała Nr XXVI/142/09 stanowi załącznik Nr 17 do protokołu.

 

Ad.17. Projekt uchwały w sprawie dopłaty do wody dla gospodarstw domowych na terenie gminy Bielice.

Wójt poinformował, że z inicjatywy Komisji ds. Społecznych po mojej akceptacji przygotowano projekt uchwały w sprawie dopłaty do wody dla gospodarstw domowych na terenie gminy Bielice- mówił Wójt.

 

Projekt uchwały w sprawie dopłaty do wody dla gospodarstw domowych na terenie gminy Bielice , został przyjęty jednogłośnie 13 głosami „za”.

 

Uchwała Nr XXVI/143/09 stanowi załącznik Nr 18 do protokołu.

 

Ad.18. Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bielice.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Marcin Zięcina odczytał wniosek komisji o udzielenie Wójtowi Gminy Bielice absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2008 rok, który stanowi załącznik Nr 19 do protokołu.

Przewodniczący Rady - Edward Mocarski odczytał uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie :

- wydania opinii dotyczącej sprawozdania Wójta Gminy Bielice z wykonania budżetu za 2008 rok.,

- wydania opinii dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bielice w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bielice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2008.

Opinie stanowią załączniki Nr 20 i 21 do protokołu.

Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bielice został przyjęty jednogłośnie 13 głosami „za”.

Uchwała Nr XXV/144/09 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bielice stanowi załącznik Nr 22 do protokołu.

Przewodniczący Rady pogratulował Wójtowi otrzymanego jednogłośnie absolutorium za 2008 rok.

Ignacy Maćkowiak - w imieniu Zarządu Gminnego i Powiatowego PSL złożył gratulacje Wójtowi z tytułu jednogłośnie otrzymanego absolutorium, zapewniając o wspieraniu przez PSL w działaniach Wójta na rzecz społeczności gminnej.

 

Ad. 19. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Wójt odpowiadając na zapytanie radnego Wilczyńskiego w sprawie przejęcia działki w Liniach mówił, że słowa rozeszły się z czynami, ponieważ dwa dniu po posiedzeniu komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych Rady Gminy Bielice przysłano pismo, że wniosek gminy będzie przedmiotem rozstrzygnięć przez władze najwyższe. Nie zamierzam zostawić tej sprawy- kontynuował Wójt.

Będą niezwłocznie wycięte krzaki przy murze cmentarza w Bielicach/ wniosek radnego Wądołowskiego/.

Jeżeli chodzi o lampy oświetleniowe, to nie jest to sprawa prosta. Na ten temat rozmawiałem z panem sołtysem Będgoszczy i na jutro jesteśmy umówieni w tej sprawie. W najbliższym czasie doprowadzony będzie prąd do świetlicy w Będgoszczy /wnioski radnego Geldnera/.

 

Ad.20. Wolne wnioski i zapytania.

Wójt podziękował Radzie Gminy za udzielone absolutorium. Z planowanych zadań do realizacji w roku bieżącym, Wójt wymienił m.in.podpisanie umów na :

- budowę świetlicy w Liniach

- budowę drogi na tzw. wybudowę w Bielicach,

- zagospodarowanie terenu w centrum wsi Chabowo,

Realizowana będzie inicjatywa gminy dotycząca utworzenia przedszkola w Bielicach.

W roku przyszłym przewiduje się modernizację świetlicy w Bielicach oraz budowę świetlicy w Nowym Chrapowie. A także remont drogi Swochowo - Kunowo. Poza tym inne niezbędne zadania na terenie gminy Bielice.

Wójt poinformował o trwających uzgodnieniach z burmistrzem Miasta i Gminy Gryfino na temat budowy drogi Parsów - Parsówek / do granic z gminą Gryfino/ i terminu zapłaty za realizację tego zadania.

Sołtys wsi Stare Chrapowo - Ignacy Maćkowiak - w ostatnim okresie, mieszkańcy społecznie wykonali następujące prace w swojej miejscowości :

- wycinkę krzaków w kierunku lasu,

- zebrano pobocze przy drodze w kierunku Nieborowa,

- wymieniono dwie pary drzwi w świetlicy,

- posiano trawę i zabetonowano bramki do gry w piłkę ,

i inne drobne prace.

Sołtys mówił, że mieszkańcy oczekują od gminy dokończenia parkingu przy cmentarzu, nowego śmietnika na cmentarzu w Starym Chrapowie. Zdaniem pana Sołtysa odnowienia wymagają szafki p-poż. Poza tym należy interweniować do zakładu energetycznego w sprawie umocowania gniazda bocianiego na słupie energetycznym w Starym Chrapowie / okolice posesji p.Ociepy/- mówił sołtys Maćkowiak.

 

W związku z wyczerpaniem porządku, obrady XXV sesji Rady Gminy Bielice o godzi.13.00 zamknął Przewodniczący Rady - Edward Mocarski.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Pencarska 04-06-2009 09:00:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Justyna Pencarska 29-05-2009
Ostatnia aktualizacja: Justyna Pencarska 08-06-2009 08:58:58