Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXII/119/2008 Rady Gminy Bielice z dnia 31 grudnia 2008 roku w sprawie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Bielice


Uchwała Nr XXII/119/08

R a d y G m i n y B i e l i c e

z dnia 31 grudnia 2008 r.

w sprawie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Bielice.

 

Na podstawie art. 30 ust. 6, 6a i 6b, art. 54 ust. 7 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674; Nr 170, poz. 1218; Nr 220, poz. 1600; z 2007 r. Nr 17, poz. 95; Nr 80, poz. 542; Nr 102, poz. 689; Nr 158, poz. 1103; Nr 176, poz. 1238) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz.128; z 2007 r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218,Nr 191,poz.1369,Nr 247,poz.1821, z 2008 r. Nr 145,poz.917 ) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181; z 2006 r. Nr 43, poz. 293; z 2007 r. Nr 56, poz. 372,z 2008 r. Nr 42,poz.257) Rada Gminy Bielice uchwala, co następuje:

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1. Uchwala się Regulamin wynagradzania nauczycieli na rok 2009, zatrudnionych w Zespole Szkół Publicznych w Bielicach im. Jana Pawła II, zwany dalej „ regulaminem” .

§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

 1. szkole - rozumie się przez to Zespół Szkół Publicznych w Bielicach im. Jana Pawła II prowadzony przez Gminę Bielice,

 1. nauczycielach - rozumie się przez to nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkół Publicznych w Bielicach im. Jana Pawła II;

 1. dyrektorze lub wicedyrektorze - rozumie się przez to dyrektora lub wicedyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Bielicach im. Jana Pawła II,

 1. klasie - rozumie się przez to także oddział lub grupę,

 1. godzinie ponadwymiarowej - rozumie się przez to przydzieloną nauczycielowi godzinę zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych w arkuszu organizacyjnym powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć,

 1. godzinie doraźnego zastępstwa - rozumie się przez to przydzieloną doraźnie nauczycielowi godzinę zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, której realizacja następuje w zastępstwie za nieobecnego nauczyciela,

 1. zajęciach dodatkowych - rozumie się przez to zorganizowane różne formy pracy nauczyciela z uczniami nie objęte programem nauczania,

 1. rozporządzeniu- rozumie się przez to rozporządzenie MENiS z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. Nr 22, poz. 181 z późn.zm.).

§ 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy - Karta Nauczyciela i Kodeks Pracy.

§ 4. Zmiany niniejszego regulaminu mogą być dokonywane w trybie przewidzianym dla jego ustanowienia.

Rozdział II

Dodatek za wysługę lat

§ 5. Nauczycielowi przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości 1 % wynagrodzenia zasadniczego za każdy rok pracy, wypłacany w okresach miesięcznych poczynając od czwartego roku pracy, z tym że dodatek ten nie może przekroczyć 20 % wynagrodzenia zasadniczego.

§ 6. Do okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia we wszystkich zakładach pracy bez względu na sposób ustania stosunku pracy.

§ 7. Nauczycielowi pozostającemu w więcej niż jednym stosunku pracy okresy uprawniające do dodatku za wysługę lat ustala się odrębnie dla każdego stosunku pracy. Do okresu uprawniającego do dodatku za wysługę lat nie wlicza się okresu pracy w innym zakładzie pracy, w którym pracownik jest lub był zatrudniony jednocześnie.

§ 8. Do okresów pracy wymaganych do nabycia prawa do dodatku za wysługę lat zalicza się okres pracy wykonywanej w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązkowego wymiaru czasu pracy.

§ 9. Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat wlicza się inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależy uprawnienie pracownicze.

§ 10. Zaliczenia okresów pracy uprawniających do dodatku dokonuje dyrektor szkoły, a w stosunku do dyrektora szkoły Wójt Gminy Bielice na podstawie oryginalnych dokumentów lub uwierzytelnionych odpisów.

§ 11. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi:

1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca,

2) jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej stawki dodatku nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca począwszy od tego dnia.

§ 12. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi za okres urlopu dla poratowania zdrowia oraz za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Dodatek przysługuje również za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy w skutek choroby bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub innym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

§ 13. Dodatek za wysługę lat wypłaca się z góry w terminie wypłaty wynagrodzenia .

Rozdział III

Dodatek motywacyjny

§ 14. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest:

1. uzyskiwanie osiągnięć w realizowanym procesie dydaktycznym, a w szczególności uzyskiwanie przez uczniów z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy nauczyciela, dobrych osiągnięć dydaktycznych potwierdzonych wynikami klasyfikacji lub promocji, wynikami egzaminów i sprawdzianów, albo sukcesami w konkursach, zawodach i olimpiadach;

2. uzyskiwanie osiągnięć wychowawczo-opiekuńczych, a w szczególności:

a/ umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami;

b/ pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów;

c/ aktywne i efektywne działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki, z uwzględnieniem ich potrzeb;

3. wprowadzanie innowacji pedagogicznych, skutkujących efektami w procesie kształcenia i wychowania, a w szczególności:

a/ opracowanie i realizowanie programów autorskich oraz planów pracy;

b/ prowadzenie zajęć lekcyjnych metodami aktywizującymi uczniów;

c/ opracowywanie autorskich scenariuszy lekcji;

4. zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 pkt .2 Karty Nauczyciela, a w szczególności;

a/ prowadzenie zajęć i wykonywanie innych czynności wynikających z zadań statutowych szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem zajęć opiekuńczych i wychowawczych wynikających z potrzeb i zainteresowań uczniów;

b/ inicjowanie i organizowanie imprez i uroczystości szkolnych;

c/ udział w komisjach przedmiotowych i innych;

d/ opieka nad samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie szkoły;

e/ inicjowanie i prowadzenie nadobowiązkowych zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;

f/ kierowanie rozwojem ucznia szczególnie uzdolnionego;

g/ wspomaganie ucznia mającego problemy z nauką;

h/ prowadzenie lekcji koleżeńskich, przejawianie innych form aktywności w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli;

i/ aktywny udział w realizowaniu innych zadań statutowych szkoły;

j/ realizowanie zadań mających na celu zwiększenie udziału i roli szkoły w

środowisku lokalnym;

5. szczególnie efektywne wypełnianie zadań i obowiązków związanych z powierzonym stanowiskiem:

a/ wzbogacanie własnego warsztatu pracy;

b/ systematyczne i rzetelne prowadzenie dokumentacji szkolnej, w tym pedagogicznej i opiekuńczo - wychowawczej;

c/ stałe podnoszenie kwalifikacji;

d/ rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych;

e/ przestrzeganie dyscypliny pracy;

f/ angażowanie rodziców do pracy na rzecz klasy i szkoły;

g/ dbałość o mienie szkoły;

h/ dbałość o estetyczny wygląd klasopracowni przedmiotowej;

i/ sprawowanie opieki nad praktykantem i stażystą;

6. realizowanie w szkołach zadań edukacyjnych, wynikających z przyjętych przez organ prowadzący priorytetów w realizowanej lokalnej polityce oświatowej „

§ 15. 1. Środki finansowe przeznaczone na dodatki motywacyjne dla nauczycieli z wyłączeniem dyrektora szkoły, ustala się na dany rok w wysokości 5 % planowanej rocznej kwoty na wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli.

2. Wysokość indywidualnego dodatku motywacyjnego dla nauczycieli nie może przekroczyć 30 % stawki wynagrodzenia zasadniczego, wynikającego z ich osobistego zaszeregowania.

§ 16. Warunkiem przyznania dodatku motywacyjnego dla dyrektora szkoły jest w szczególności:

1) wysokie efekty w pracy dydaktycznej i wychowawczej szkoły:

a) osiągnięcia uczniów - dydaktyczne, sportowe, artystyczne,

b) poszerzona oferta szkoły - wprowadzanie programów autorskich, innowacji i eksperymentów pedagogicznych oraz innych rozwiązań metodycznych,

c) dbałość o klimat wychowawczy szkoły poprzez rozwiązywanie konkretnych problemów wychowawczych, podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegającym zagrożeniom społecznym,

d) właściwa współpraca z zakładową organizacją związkową,

e) stwarzanie warunków sprzyjających rozwojowi samorządności i

przedsiębiorczości uczniów,

f) obecności szkoły w środowisku lokalnym, udział w imprezach, konkursach i przeglądach organizowanych przy współpracy z instytucjami społeczno - kulturalnymi,

g) współpraca z Radą Szkoły, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim,

h) znajomość i umiejętność stosowania przepisów prawa oświatowego, prawa pracy, o finansach i Prawo Zamówień Publicznych;

2) umiejętności racjonalnego gospodarowania przydzielonymi środkami

finansowymi szkoły:

a) przestrzeganie dyscypliny budżetowej ,

b) podejmowanie działań zmierzających do wzbogacania majątku szkoły,

c) pozyskiwanie środków pozabudżetowych oraz umiejętność właściwego

ich wykorzystania,

d) podejmowanie działań zapewniających utrzymanie powierzonego mienia w stanie gwarantującym optymalne warunki do realizacji zadań dydaktyczno- wychowawczych;

3) sprawność organizacyjna w realizacji zadań szkoły:

a) dyscyplina pracy, podział zadań terminowość realizacji zadań i zarządzeń,

b) podejmowanie zadań motywujących nauczycieli do doskonalenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

c) prowadzenie właściwej polityki kadrowej,

d) współpraca z placówkami doskonalenia nauczycieli,

e) podejmowanie innych działań mających na celu promowanie szkoły.

§ 17. Środki finansowe przeznaczone na dodatek motywacyjne dla dyrektora ustala się w wysokości nie niższej niż 10 % jego stawki wynagrodzenia zasadniczego.

§ 18. Dodatek przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż 2 miesiące i nie dłuższy niż 6 miesięcy.

§ 19. Wysokość dodatku motywacyjnego oraz okres, na który jest on przyznany ustala:

1) dla nauczyciela - dyrektor szkoły,

2) dla dyrektora - Wójt Gminy Bielice.

§ 20. Dodatek motywacyjny przysługuje za dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze.

§ 21. Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia zasadniczego.

Rozdział IV

Dodatek funkcyjny

§ 22. Wykaz stanowisk i funkcji, których zajmowanie bądź pełnienie uprawnia do dodatku funkcyjnego określa § 5 rozporządzenia.

§ 23. Dodatek funkcyjny przysługuje również nauczycielowi, któremu powierzono pełnienie obowiązków dyrektora oraz nauczycielowi, któremu powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie.

§ 24. Dodatek funkcyjny dla dyrektora szkoły przyznaje Wójt Gminy Bielice, dla nauczycieli, którzy sprawują inne funkcje kierownicze przyznaje dyrektor szkoły, w granicach określonych w tabeli:

Lp.

Stanowisko

Miesięcznie % wynagrodzenia zasadniczego zaszeregowania osobistego

1.

2.

3.

1.

Dyrektor szkoły

15 - 50

2.

Wicedyrektor szkoły

10 - 30

3.

Wychowawca klasy/ oddziału

6 - 7

4.

Opiekun stażu

5 - 10

5.

Doradca metodyczny

5 - 15

6.

Nauczyciel konsultant

3 - 10

§ 25. 1 Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenia stanowiska kierowniczego lub sprawowania funkcji, których mowa w § 22, a jeżeli powierzenie stanowiska lub funkcji nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.

2. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze lub sprawowanie funkcji na czas określony, traci prawo do dodatku funkcyjnego z upływem tego okresu, a w razie wcześniejszego odwołania - z końcem miesiąca, w którym nastąpiło odwołanie, a jeśli odwołanie nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.

3. Dodatek funkcyjny nie przysługuje w okresie nie usprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresie urlopu dla poratowania zdrowia, w okresie za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze oraz pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia z innych powodów obowiązków, do których przypisany jest ten dodatek, a jeżeli zaprzestanie pełnienia obowiązków nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.

4. Dodatek funkcyjny w stawce ustalonej dla dyrektora przysługuje wicedyrektorowi, od pierwszego dnia miesiąca następującego po trzech miesiącach nieobecności dyrektora z przyczyn innych niż urlop wypoczynkowy.

5. Dodatki funkcyjne wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia zasadniczego.

Rozdział V

Dodatki za warunki pracy

§ 26. Nauczycielom pracującym w trudnych lub uciążliwych warunkach przysługuje dodatek za warunki pracy.

 1. Nauczycielom pracującym w trudnych warunkach, określonych w § 8 rozporządzenia, przysługuje dodatek za warunki pracy w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z osobistego zaszeregowania, w szczególności za prowadzenie zajęć:

  1. rewalidacyjno-wychowawczych z dziećmi i młodzieżą upośledzonymi umysłowo w stopniu głębokim;

  1. indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego.

 1. Nauczycielom pracującym w uciążliwych warunkach, określonych w § 9 rozporządzenia, przysługuje dodatek za warunki pracy w wysokości 10% stawki godzinowej wynikającej z osobistego zaszeregowania.

 1. Dodatek za warunki pracy przysługuje w okresie faktycznego wykonywania pracy, z którą dodatek jest związany, oraz w okresie niewykonywania pracy, za który przysługuje wynagrodzenie liczone jak za okres urlopu wypoczynkowego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

 1. Dodatek za warunki pracy wypłacany jest w całości, jeżeli nauczyciel realizuje w trudnych lub uciążliwych warunkach cały obowiązujący go wymiar zajęć oraz w przypadku, gdy nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze, realizuje w tych warunkach cały obowiązujący go wymiar zajęć. Dodatek wypłaca się w odpowiedniej części, jeżeli nauczyciel realizuje w trudnych lub uciążliwych warunkach tylko część obowiązującego wymiaru zajęć albo jest zatrudniony w niepełnym wymiarze zajęć.

 1. W razie zbiegów tytułów do dodatków za warunki pracy, określonych w ust. 2 i ust. 3, nauczycielowi przysługuje prawo do obu dodatków.

§ 27. Dodatek za warunki pracy wypłaca się z dołu.

Rozdział VI

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowo i godziny doraźnych zastępstw

§ 28. 1. W szczególnych przypadkach , podyktowanych wyłącznie koniecznością realizacji programu nauczania lub zapewnienia opieki, nauczyciel może być zobowiązany do odpłatnej pracy w godzinach ponadwymiarowych zgodnie z posiadaną specjalnością, których liczba nie może przekroczyć 1/2 tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć. Przydzielenie nauczycielowi godzin ponadwymiarowych może nastąpić wyłącznie za jego zgodą.

2. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe ustala się według stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela z uwzględnieniem dodatków za warunki pracy.

§ 29. 1. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe ustala się dzieląc stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkami za warunki pracy, jeżeli praca w godzinach ponadwymiarowych odbywa się w takich warunkach) przez miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, a następnie mnoży się przez liczbę godzin ponadwymiarowych.

2. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela, o której mowa w ust.1 uzyskuje się mnożąc tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.

3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie przysługuje za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub kończenia zajęć w środku tygodnia oraz za dni nieobecności w pracy.

4. Godziny ponadwymiarowe przypadające w dniach, w których nauczyciel nie mógł ich realizować z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, w szczególności w związku z:

a) zawieszeniem zajęć z powodu epidemii lub mrozów,

b) wyjazdem dzieci na wycieczki lub imprezy,

c) chorobą lub rehabilitacją dziecka nauczanego indywidualnie, trwającą

nie dłużej niż 3 dni,

d) udziałem nauczyciela w konferencjach metodycznych,

e) rekolekcjami,

traktuje się jak zajęcia faktycznie odbyte.

5. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy, lub dni ustawowo wolne od pracy oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia - za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć określony w art. 42 ust.3 ustawy - Karta Nauczyciela , pomniejszony o 1/5 tego wymiaru (lub 1/4, gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy) za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy. Liczbę godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie może być jednakże większa niż liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.

6. Godziny ponadwymiarowe ustala się od pełnego etatu.

7. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wypłaca się z dołu w terminie wypłaty wynagrodzenia.

§ 30. 1. Wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego zastępstwa ustala się, w sposób określony w § 32, o ile w czasie realizacji tego zastępstwa realizowane były zajęcia zgodne planem i programem nauczania danej klasy przez nauczyciela.

2. W razie zastępstwa nieobecnego nauczyciela przez nauczyciela zatrudnionego w niepełnym wymiarze godzin za faktyczne zrealizowane godziny zastępstw przysługuje mu wynagrodzenie według zasad ustalonych dla godzin ponadwymiarowych.

§ 31. 1. Nauczycielom, którzy w dniu wolnym od pracy realizują planowe i odpowiednio udokumentowane, zorganizowane zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, a nie otrzymują za ten dzień innego dnia wolnego, przysługuje odrębne wynagrodzenie za każdą godzinę pracy obliczane jak za godzinę ponadwymiarową.

2. Nauczycielom zajmującym stanowisko kierownicze, sprawującym w dniu wolnym od pracy nadzór nad przebiegiem zajęć dydaktyczno - wychowawczych i opiekuńczych, nie przysługuje z tego tytułu dodatkowe wynagrodzenie.

Rozdział VII

Nagrody

§ 32. 1. Środki na nagrody w ramach specjalnego funduszu nagród nauczycieli w wysokości 1 % planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli planuje dyrektor w rocznym planie finansowym szkoły.

2. Na nagrody przyznawane przez dyrektora szkoły przeznacza się 75 % funduszu, o którym mowa w ust.1.

3. Na nagrody przyznawane przez Wójta Gminy Bielice dla nauczycieli oraz dyrektora szkoły przeznacza się 25 % funduszu, o którym mowa w ust.1.

Rozdział VIII

Dodatek mieszkaniowy

§ 33. 1. Prawo do dodatku mieszkaniowego ma nauczyciel posiadający wymagane kwalifikacje, zatrudniony w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć.

2. Dodatek jest zróżnicowany stosownie do stanu rodzinnego nauczyciela i wynosi:

a) 3 % wynagrodzenia zasadniczego uprawnionego nauczyciela - dla 1 osoby,

b) 4 % wynagrodzenia zasadniczego uprawnionego nauczyciela - dla 2 osób,

c) 5 % wynagrodzenia zasadniczego uprawnionego nauczyciela - dla 3 osób,

d) 6% wynagrodzenia zasadniczego uprawnionego nauczyciela - dla 4 i więcej osób.

3. Kwoty przypadającego dodatku zaokrągla się do pełnych złotych ten sposób, że kwotę 0,49 zł pomija się, a kwotę od co najmniej 0,50 zł zaokrągla się do pełnego złotego w górę.

4. Do osób, o których mowa w ust. 2, zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkujących: małżonka i dzieci uczące się, jednak nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia, a także rodziców pozostających na jego wyłącznym utrzymaniu.

5. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącemu także nauczycielem stale z nim zamieszkującym, przysługuje tylko jeden dodatek w wysokości określonej w ust. 2. Małżonkowie wspólnie wskazują pracodawcę, który będzie wypłacał dodatek jednemu z nich.

6. Dodatek przysługuje nauczycielowi niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego.

7. Dodatek przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek o jego przyznanie.

§ 34. 1. Dodatek przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w okresach:

 

a) nie świadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie,

b) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego,

c) odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego

lub okresach służby wojskowej, w przypadku jednak, gdy z

nauczycielem powołanym do służby wojskowej zawarta była umowa o

pracę na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłużej niż do końca

okresu, na który umowa była zawarta.

2. Dodatek przyznaje się na wniosek nauczyciela. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor szkoły, a dyrektorowi Wójt Gminy Bielice.

3. Dodatek mieszkaniowy wypłacany jest miesięcznie z dołu, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

 

Rozdział IX

Przepisy końcowe

§ 35. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielice.

§36. Traci moc Uchwała Nr XIII/67/07 Rady Gminy Bielice z dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Bielice .

§ 37. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 r.

 

Przewodniczący Rady

Edward Mocarski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Pencarska 06-01-2009 13:20:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Justyna Pencarska 02-01-2009
Ostatnia aktualizacja: Justyna Pencarska 06-01-2009 13:29:36