Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXII/118/2008 Rady Gminy Bielice z dnia 31 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2009


UCHWAŁA Nr XXII/118/08

RADY GMINY BIELICE
z dnia 31 grudnia 2008 r.


w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2009.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568;  z 2004 r. Nr 102 poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128 , Nr 181 poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,poz.974, Nr 173, poz.1218,z 2008,Nr180,poz.1111), art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873; z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116 poz. 1203 oraz Nr 210, poz. 2135; z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462, Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 94, poz. 651) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się „Program współpracy Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2009”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Przewodniczący Rady

Edward Mocarski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do Uchwały
Nr XXII/118/08 Rady Gminy Bielice
z dnia 31 grudnia 2008 r.

 

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY BIELICE
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI POMIOTAMI
PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W ROKU 2009

ZASADY OGÓLNE WSPÓŁPRACY

§ 1. Program określa zasady, zakres, formy i realizatorów współpracy Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w prowadzeniu działalności w sferze zadań publicznych, o których mowa w ustawie  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873; z 2004 r. Nr 64 poz. 593, Nr 116 poz. 1203 i Nr 210 poz. 2135; z 2005 r. Nr 155, poz. 1298 Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462, Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 94, poz. 651) zwanej dalej „ustawą dppw”.

§2.

1/ Współpraca Gminy Bielice z organizacjami i podmiotami, o których mowa w § 1 będzie odbywać się na zasadach: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.

2/ Współpraca ukierunkowana jest na organizacje pozarządowe oraz inne stowarzyszenia prowadząc działalność pożytku publicznego, których teren działania obejmuje Gminę Bielice.

3/ Gmina Bielice nawiązuje współpracę w pierwszej kolejności z gminnymi strukturami organizacji pozarządowych i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. W przypadku braku takich struktur lub w uzgodnieniu z nimi współpracuje także ze strukturami ponadgminnymi.

4/ Współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami spoza terenu Gminy w zakresie zadań o charakterze ponadgminnym odbywa się po zabezpieczeniu potrzeb organizacji i podmiotów funkcjonujących na terenie Gminy Bielice.

 

 

ZAKRES WSPÓŁPRACY

§3.

 1. Zakres współpracy obejmuje w szczególności następujące zadania:

1/ W dziedzinie kultury i edukacji:

a/ działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

b/ nauka, edukacja, oświata i wychowanie,

c/ ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego,

d/ podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

e/ działalność na rzecz mniejszości narodowych,

f/ działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

g/ kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji.

 1. W dziedzinie kultury fizycznej i turystyki:

   1. krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży,

   1. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

1/ W dziedzinie zdrowia i polityki społecznej:

   1. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,

b/ działalność charytatywna,

c/ ochrona i promocja zdrowia,

d/ porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym,

e/ działania na rzecz osób niepełnosprawnych,

g/ zapewnienie zorganizowanej opieki byłym żołnierzom zawodowym, którzy uzyskali uprawnienia do emerytury wojskowej lub wojskowej renty inwalidzkiej, inwalidom wojennym i wojskowym oraz kombatantom.

3.W dziedzinie dotyczącej przedsiębiorczości:

a/ działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.

FORMY WSPÓŁPRACY

§ 4.

 1. Współpraca Gminy Bielice z podmiotami Programu odbywa się w następujących formach:

1/ Zlecenie podmiotom Programu realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie ” dppw”,

2/ Wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków,

3/ Konsultowanie z podmiotami Programu, odpowiednio do zakresu ich działania projektów aktów normatywnych dotyczących ich działalności statutowej,

4/ Tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym w tym:

   1. tworzenie w razie potrzeb, doraźnych zespołów przy realizacji programów spotkań i innych inicjatyw.

2.Wspomaganie szkoleniowe, informacyjne, techniczne lub finansowe.

3.Udostępnianie w miarę możliwości lokali stanowiących własność gminy dla organizacji pozarządowych i podmiotów celem prowadzenia przez nie spotkań, szkoleń, konferencji itp.

4.Wynajmowanie dla organizacji pozarządowych lokali stanowiących własność gminy na warunkach preferencyjnych w celu umożliwienia prowadzenia działalności statutowej.

5.Pomoc w gromadzeniu środków na działalność statutową podmiotów niniejszego Programu z innych źródeł niż budżet gminy, poprzez:

a/promowanie ciekawych programów, w ramach których można uzyskać środki z innych źródeł,

b/wspólne aplikowanie po środki zewnętrzne,

c/szkolenia i konsultacje w celu zwiększenia profesjonalizmu działań podejmowanych przez podmioty programu współpracy,

d/pomoc w nawiązywaniu kontaktów krajowych i międzynarodowych,

e/ koordynację podejmowanych działań.

6.Udział podmiotów Programu w wykonywaniu zadań publicznych realizowanych przez Gminę zapewnia się poprzez zlecanie realizacji tych zadań tym podmiotom, których działalność statutowa jest zgodna z dziedziną zleconego zadania.

7.Zlecanie realizacji zadań publicznych odbywa się poprzez powierzanie lub wspieranie realizacji zadań wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie lub odpowiednio ich dofinansowanie.

8.Powierzanie realizacji zadania publicznego, o którym mowa w ust. 3 pkt 1. może nastąpić w innym trybie niż po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, o którym mowa w ustawie dppw, jeżeli dane zadanie może zrealizować efektywniej w inny sposób określony w odrębnych przepisach, a w szczególności poprzez zakup usług na zasadach i w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych.

REALIZATORZY WSPÓŁPRACY

§ 5. Ze strony Gminy Bielice program realizują:

 1. Rada Gminy - w zakresie wytyczania założeń polityki społecznej i finansowej gminy,

2.Wójt Gminy Bielice- w zakresie realizacji założeń powyższej polityki, przyznawania dotacji celowych i innych formach pomocy,

3.Jednostki organizacyjne gminy - w zakresie bieżącej współpracy z organizacjami pozarządowymi,

4.Wyznaczeni pracownicy Urzędu Gminy w ramach zakresów czynności - w zakresie utrzymania bieżących kontaktów pomiędzy samorządem i sektorem pozarządowym, opiniowania wniosków pochodzących od organizacji pozarządowych, doradztwa w sprawach dotyczących organizacji pozarządowych, dostarczania informacji organizacjom o innych niż samorządowe źródłach finansowania, konsultacji przy opracowywaniu wniosków o dofinansowanie ze źródeł ponadlokalnych.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Pencarska 06-01-2009 13:15:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Justyna Pencarska 02-01-2009
Ostatnia aktualizacja: Justyna Pencarska 06-01-2009 13:16:56