Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii


Projekt

U C H W A Ł A Nr…..

R a d y G m i n y B i e l i c e

z dnia ......................

 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 rok.

 

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116,poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz.1457 oraz z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181 poz.1337, z 2007 r. Nr 48 poz.327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz.1218) oraz art.41 ust.2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( tekst jednolity Dz. U. z 2007. Nr 70 poz. 473, Nr 115, poz.793, Nr 176 poz.1238) oraz art. 10 ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005r. (Dz. U. Nr 179 poz. 1485, z 2006 r. Nr 66 poz. 469, Nr 120 poz.826, z 2007 r. Nr 7 poz.48, Nr 82 poz.558) Rada Gminy Bielice uchwala, co następuje:

§1

§ 1. W rozdziale Postanowienia końcowe pkt.6 załącznika do Uchwały Nr XIV/72/08 Rady Gminy Bielice z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 rok, wprowadza się następujące zmiany do preliminarza wydatków w zakresie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych […] wyrazy „ 36.000 zł” zastępuje się wyrazami „36.107,16 zł”

  1. w rubryce :

1/lp.2. Przedstawienie teatralne dla dzieci i młodzieży w ZSP w Bielicach wyrazy „1.000 zł”
zastępuje się wyrazami „ 1.100 zł”

2/ lp.3. Dofinansowanie do imprez dla społeczności lokalnej wyrazy „3.500 zł zastępuje się

wyrazami „ 3.303,50 zł”

3/lp.4. Dofinansowanie do II Gminnego Dnia Dziecka pod hasłem” Bawmy się zdrowo i
bezalkoholowo” wyrazy „2.000 zł” zastępuje się wyrazami „ 1.927,38 zł”

4/lp.5. Wypoczynek dla dzieci zagrożonych patologią w szczególności alkoholizmem wyrazy
„ 3.000 zł” zastępuje się wyrazami „ 2.665,62 zł”

5/ lp.7. Prowadzenie świetlicy opiekuńczo - wychowawczej [..] wyrazy „13.500 zł” zastępuje
się wyrazami „ 15.498,36 zł”

6/lp.8. Otrzymuje brzmienie: Profilaktyka w stosunku do osób uzależnionych i współuzależnionych,
w szczególności dzieci i młodzieży oraz wśród społeczności lokalnej, wyrazy „5.000 zł”
zastępuje się wyrazami „ 4.589,94 zł”

7/lp.9. Podróże służbowe krajowe wyrazy „ 200 zł” zastępuje się wyrazami „135,40 zł”

8/ lp.10. Posiedzenia Komisji wyrazy „3.500 zł” zastępuje wyrazami „2.660 zł”

9/ lp.11. Pokrywanie kosztów pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych
wyrazy „ 2.900 zł” zastępuje wyrazami „2.826,96 zł”

 

§ 2. W rozdziale Postanowienia końcowe pkt.7 załącznika do Uchwały Nr XIV/72/08 Rady Gminy Bielice z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 rok, wprowadza się następujące zmiany do preliminarza w zakresie realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii […] wyrazy „ 2.000 zł” zastępuje się wyrazami „339,90 zł”

  1. w rubryce :

1/lp.1. Przedstawienia i spektakle dla dzieci i młodzieży w ZSP w Bielicach wyrazy
„1.500zł ” zastępuje się wyrazami „ 300 zł”

2/ lp.2. Profilaktyka zapobiegania narkomanii[…] wyrazy „500 zł zastępuje się

wyrazami „ 39,90 zł”

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielice .

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

U Z A S A D N I E N I E

 

 

Po przeanalizowaniu wydatków i planowanego wykonania w preliminarzu wydatków w zakresie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz preliminarza wydatków w zakresie realizacji zadań w zakresie gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2008 r. przedstawia się propozycję zmiany.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Pencarska 19-12-2008 15:09:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Justyna Pencarska 19-12-2008
Ostatnia aktualizacja: Justyna Pencarska 19-12-2008 15:09:21