Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

zmieniająca Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Bielice


Projekt

U C H W A Ł A Nr ………… / 08

R a d y G m i n y B i e l i c e

z dnia 31 grudnia 2008 r.

zmieniająca Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Bielice.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r.Nr 142,poz.1591, z 2002 r.Nr 23,poz.220, Nr 62,poz.558,Nr 113,poz.984,Nr 153,poz.1271,Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r.Nr 102,poz.1055, Nr 116,poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441,Nr 175,poz.1457, z 2006 r. Nr 17,poz.128, Nr 181,poz.1337, Nr 48,poz.327, z 2007 r. Nr 48,poz.327,Nr 138,poz.974, Nr 173,poz.1218., z 2008 r. Nr 180, poz. 1111/, Rada Gminy Bielice uchwala, co następuje :

§ 1. W załączniku do Uchwały Nr XVI/99/04 Rady Gminy Bielice z dnia 22 października 2004 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Bielice zmienionego Uchwałami Rady Gminy Bielice :Nr XXIV/132/05 z dnia 29 czerwca 2005 roku, Nr X/38/07 z dnia 24 września 2007 r. i Nr XIII/62/07 z dnia 31 grudnia 2007 r. oraz Uchwały Nr VIII/91/08 z dnia 30 czerwca 2008 r. ,wprowadza się następujące
zmiany :

1/ w punkcie 10 dot. „Zagospodarowania placu w m. Chabowo” zmienia się okres realizacji z roku 2008 na rok „2008-2009”.

2/ w rubryce „Plan nakładów 2008 „ zmienia się kwotę 350.000 zł. na kwotę „ 50.000” zł.

3/ w pozycji „Ogółem „dot .planu nakładów 2008 zmienia się kwotę 2.700.000,- zł. na kwotę „2.400.000 „zł.

4/ w rubryce „źródła finansowania” - „środki własne” zmienia się kwotę 250.000 zł. na kwotę „30.000 „zł.,

5/ w pozycji „Ogółem” dot. źródła finansowania- środki własne” zmienia się kwotę 1.165.000 zł. na kwotę „945.000,-zł.”

6/ w rubryce „źródła finansowania” -„dofinansowanie „ zmienia się kwotę 100.000 zł. na kwotę „20.000” zł.

7/ w pozycji Ogółem dot. dofinansowania zmienia się kwotę 235.000 zł. na kwotę :” 155.000” zł.

8/ w rubryce „Plan nakładów 2009 wpisuje się kwotę 300.000 zł”.

9/ w pozycji „Ogółem „dot .planu nakładów 2009 zmienia się kwotę 5.310.000 zł. na kwotę „5.610.000 „zł.

10/ w rubryce „źródła finansowania” - „środki własne” wpisuje się kwotę „120.000 „zł.,

11/ w pozycji „Ogółem” dot. źródła finansowania- środki własne” zmienia się kwotę 1.920.000 zł. na kwotę „2.040.000,-zł.”

12/ w rubryce „źródła finansowania” - „dofinansowanie „ wpisuje się kwotę „180.000 zł”.

13/w pozycji Ogółem dot. dofinansowania zmienia się kwotę 2.890.000 zł. na kwotę :” 3.070.000” zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

W związku z opóźnieniami związanymi z naborem wniosków przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego dot. możliwości pozyskiwania środków z Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, należało przygotować propozycje zmian odnoszące się do planowanego zadania pn. „Zagospodarowanie placu w miejscowości Chabowo”. Ogólna kwota ujęta w WPI Gminy Bielice na powyższe przedsięwzięcie nie ulega zmianie, jedynie termin został zmieniony z dotychczasowego 2008 roku na okres „2008-2009”wraz z propozycjami finansowymi na te lata.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Pencarska 19-12-2008 13:35:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Justyna Pencarska 19-12-2008
Ostatnia aktualizacja: Justyna Pencarska 19-12-2008 13:35:43