Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XIX/97/08 Rady Gminy Bielice z dnia 10 września 2008 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok


Uchwała Nr XIX / 97/ 08

Rady Gminy Bielice

z dnia 10 września 2008r.

 

w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23,poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172,poz. 1441 , z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181 poz.1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz.327 Nr 138 poz.974, Nr 173, poz.1218;) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę: 278.101

 

1. Dział 600 Transport i łączność 225.000 zł

rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 225.000 zł

§ 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie

lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych

jednostek sektora finansów publicznych 175.000 zł

§ 6620 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne

realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami

samorządu terytorialnego 50.000 zł

 

2. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 27.000 zł

rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków

i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat

lokalnych od osób fizycznych 27.000 zł

§ 0340 Podatek od środków transportowych 10.000 zł

§ 0360 Podatek od spadków i darowizn 17.000 zł

 

3. Dział 758 Różne rozliczenia 26.101 zł

rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu

terytorialnego 26.101 zł

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 26.101 zł

§ 2. Zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę : 278.101

1. Dział 600 Transport i łączność 225.000

rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 225.000 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 225.000 zł

- droga Nowe Chrapowo- Czarnowo (58.561,83 zł)

- droga Stare Chrapowo- Nowe Chrapowo w miejscowości Nowe Chrapowo (50.000 zł)

- droga w Babinie (116.438,17 zł)

 

 

2. Dział 710 Działalność usługowa 10.000

rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 10.000 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych 10.000 zł

 

3. Dział 750 Administracja publiczna 5.000 zł

rozdział 75023 Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu) 5.000 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.000 zł

 

4. Dział 801 Oświata i wychowanie 26.101 zł

rozdział 80101 Szkoły podstawowe 20.000 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 20.000 zł

rozdział 80110 Gimnazja 6.101 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3.101 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych 3.000 zł

 

5. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4.000

rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 4.000 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.000 zł

 

6. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 8.000

rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 8.000 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych 8.000 zł

 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielice.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Radny Gminy

Edward Mocarski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy Bielice z dnia 10 września 2008r.

Zwiększenia budżetu gminy dokonano na podstawie przyznanych środków przez :

1.Urząd Marszałkowski na dofinansowanie ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Zachodniopomorskiego na kwotę 175.000 zł.

2.Starostwo Powiatowe w Pyrzycach na realizację zadania budowlanego w zakresie remontu drogi powiatowej nr 1552Z Stare Chrapowo - Nowe Chrapowo w miejscowości Nowe Chrapowo zgodnie z zawartym porozumieniem w dniu 11 sierpnia 2008 r. na kwotę 50.000 zł.

3.Ministerstwo Finansów ostateczną decyzją o przyznaniu subwencji ogólnej w części oświatowej

na kwotę 26.101 zł.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Pencarska 18-09-2008 14:16:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Justyna Pencarska 18-09-2008
Ostatnia aktualizacja: Justyna Pencarska 18-09-2008 14:17:20