Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Informacja z wykonania budżetu gminy Bielice za I półrocze 2008 roku


INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BIELICE
ZA I PÓŁROCZE 200
8 ROKU

Wójt Gminy Bielice przedkłada informację z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2008 r. w formie opisowej i tabelarycznej:

 

  1. Dochody budżetu wg ważniejszych źródeł i działów zgodnie z załącznikiem nr 1,2.

  2. Wydatki budżetu wg ważniejszych źródeł i działów zgodnie z załącznikiem nr 3, 7.

  3. Dotacje celowe- związane z realizacją zadań zleconych zgodnie z załącznikiem nr 4.

  4. Wydatki zadań zleconych wg działów i rozdziałów zgodnie z załącznikiem nr 5,9.

  5. Wykonanie wydatków szkoły podstawowej, oddziału przedszkolnego i gimnazjum zgodnie z załącznikiem nr 6.

  6. Wydatki budżetu gminy zadań własnych wg działów i źródeł zgodnie z załącznikiem nr 8.

  7. Wykonanie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 10.

  8. Realizację zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 11.

 

 

DOCHODY

Plan po zmianach - 7.160.414,19 zł -zrealizowane w 53,09 % - 3.801.651,30 zł

 

W poszczególnych działach dochody przedstawiają się następująco :

Dział 010 - plan po zmianach 131.004,19 zł - realizacja - 100,63 % - 131.826,25 zł

zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, wpływ za obwody łowieckie;

 

Dział 600 - plan po zmianach 500,00 zł - realizacja - 0 % -

 

Dział 700 - plan po zmianach 217.000,00 zł - realizacja 15,58 % - 33.810,03 zł

dochody z tytułu dzierżaw i najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, użytkowania wieczystego;

 

Dział 710 - plan po zmianach 3.000,00 zł - realizacja 18,33 % -550,00 zł

wpływy z usług (cmentarze) - za kwatery grobowe ;

 

Dział 750 - plan po zmianach 54.000,00 zł - realizacja - 51,97 % - 28.061,28 zł

dotacja Wojewody na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej, wpływy za realizację zadań zleconych, odsetki na rachunkach bankowych;

 

Dział 751 - plan po zmianach 432,00 zł - realizacja 50,00 % - 216,00 zł

dotacja Wojewody na zadania zlecone - stały rejestr wyborców ;

Dział 754 - plan po zmianach 14.000,00 zł - realizacja 100 % - 14.000,00 zł

dofinansowanie dla Ochotniczych Straży Pożarnych (Babin, Bielice) ;

 

Dział 756 - plan po zmianach 2.433.026,00 zł -realizacja 43,95 % - 1.069.373,00 zł

dochody z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych i prawnych, z tytułu udziału
w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu;

 

Dział 758 - plan po zmianach - 2.862.071,00 zł - realizacja 57,59 % - 1.648.202,00 zł

subwencja ogólna - część oświatowa, część wyrównawcza;

 

Dział 801 - plan po zmianach 35.064,00 zł - realizacja 67,80 % - 23.772,00 zł

dotacja na nauczanie języka angielskiego dla pierwszej i drugiej klasy szkoły podstawowej, dotacja na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników ;

 

Dział 852 - plan po zmianach 1.245.308,00 zł - realizacja 56,89 %- 708.441,69 zł

dotacje Wojewody Zachodniopomorskiego na pomoc społeczną w tym: na świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenia zdrowotne, zasiłki i pomoc w naturze (na zadania zlecone i własne), Ośrodek Pomocy Społecznej (zadania własne), dożywianie uczniów;

 

Dział 853 - plan po zmianach 54.108,00 zł - realizacja 100 % - 54.108,00 zł

dotacja z Powiatu Pyrzyckiego na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;

 

Dział 854 - plan po zmianach 55.901,00 zł - realizacja 100 % - 55.901,00 zł

dotacja na zadania własne - pomoc materialna dla uczniów (stypendia szkolne);

 

Dział 900 - plan po zmianach 50.000,00 zł - realizacja 64,39 % - 32.194,74 zł

opłaty za dostarczanie energii cieplnej, wpływy z usług za energię elektryczną ;

 

Dział 921 - plan po zmianach 5.000,00 zł - realizacja 23,91 % - 1.195,31 zł

wpłaty za wynajem świetlic wiejskich;

 

WYDATKI

Plan po zmianach 8.620.414,19 zł - zrealizowane w 39,88 % - 3.437.821,82 zł

 

Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 - plan po zmianach - 153.804,19 zł - realizacja 89,89 %- 138.258,96 zł

wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego, zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych;

 

Dział 400 - plan po zmianach 10.000,00 zł -realizacja 0 % - 0 zł

planowane wydatki na dopłatę do wody - brak realizacji

 

Dział 600 - plan po zmianach 1.644.000,00 zł - realizacja - 12,62 % - 207.509,61 zł

wydatki inwestycyjne związane z modernizacją dróg gminnych (Nowe Chrapowo-Czarnowo, Nowe Linie-Chabowo, chodnik w miejscowościach-Bielice i Chabówko, przebudowa drogi przy ulicy C.Norwida w Bielicach , ;

 

Dział 700 - plan po zmianach - 44.170,00 zł - realizacja- 30,62 % - 13.526,89 zł
wyceny nieruchomości, ogłoszenia w prasie o przetargach nieruchomości gminnych;

 

Dział 710 - plan po zmianach - 45.400,00 zł - realizacja 30,26 % - 13.739,88 zł

wydatki związane z utrzymaniem porządku na cmentarzach gminnych i zmianą planu zagospodarowania przestrzennego gminy ;

 

Dział 750 - plan po zmianach - 1.374.600,00 zł - realizacja 53,66 % - 737.635,04 zł

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji, obsługi, diety radnych gminy, diety przewodniczącego rady gminy, diety dla sołtysów, usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe, zakup oleju opałowego, zakup materiałów i mebli biurowych, delegacje, zakup energii elektrycznej, oleju opałowego, opłaty za wodę, ścieki, śmieci, szkolenia pracowników, opłaty za ubezpieczenia PZU, odpis na ZFŚS, opłaty za ogłoszenia i publikacje w Gazecie Ziemi Pyrzyckiej, promocję gminy;

 

Dział 751 - plan po zmianach - 432,00 zł - realizacja -0 % - 0 zł

planowane wydatki na stały rejestr wyborców - brak realizacji

 

Dział 754 - plan po zmianach - 81.700,00 zł - realizacja 58,62 % - 47.889,25 zł

wydatki związane z Ochotniczą Strażą Pożarną - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, ubezpieczenia PZU pojazdów i kierowców, zakup paliwa, ekwiwalenty dla strażaków za udział w akcjach gaśniczych, za energię elektryczną i pobór wody, planowane wydatki na zarządzanie kryzysowe ;

 

Dział 756 - plan po zmianach 5.500,00 zł - realizacja 71,68 % - 3.942,57 zł

wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne sołtysów;

 

Dział 757 - plan po zmianach - 55.000,00 zł - realizacja 50,58 % - 27.817,80 zł

prowizja od kredytu w rachunku bieżącym, zapłacone odsetki od zaciągniętych kredytów;

 

Dział 758 - plan po zmianach - 13.577,00 zł - realizacja 0% - 0 zł

rezerwa budżetowa - brak realizacji;

 

Dział 801 - plan po zmianach - 2.190.984,00 zł - realizacja 55,03 % - 1.205.699,15 zł

dodatki mieszkaniowe i wiejskie, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń obsługi i administracji, usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe, zakup oleju opałowego, zakup mebli do klas, materiałów biurowych, delegacje, zakup energii elektrycznej, woda, ścieki, śmieci, zakup pomocy dydaktycznych i książek, odpis na ZFŚŚ, dowóz dzieci, wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia kierowcy autobusu, ubezpieczenie i paliwo do autobusu „GIMBUS”, szkolenia nauczycieli;

 

Dział 851 - plan po zmianach -39.000,00 zł - realizacja 42,81 % - 16.694,31 zł

diety za posiedzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenia dla nauczycieli ( zajęcia sportowe - pozalekcyjne ), imprezy okolicznościowe dla społeczności lokalnej , wynagrodzenia koordynatora i opiekunów świetlicy środowiskowej w Bielicach, Swochowie i Starym Chrapowie, zakup artykułów na przegląd kolęd i pastorałek, spektakle dla dzieci i młodzieży o tematyce „narkomanii i alkoholizmu”, festyn z okazji „Dnia dziecka” przy Zespole Szkół w Bielicach, leczenie odwykowe;

 

Dział 852 - plan po zmianach - 1.420.508,00 zł - realizacja 47,55 % - 675.482,75 zł

Zadania własne i zlecone ZUW i własne gminy

Świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenia zdrowotne, zasiłki i pomoc w naturze, dodatki mieszkaniowe, dożywianie dzieci, Ośrodek Pomocy Społecznej (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup energii, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, delegacje, zakup materiałów biurowych) , opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej;

 

Dział 853 - plan po zmianach -61.608,00 zł - realizacja 7,41 % - 4.565,56 zł

wynagrodzenie bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń;

 

Dział 854 - plan po zmianach - 55.901,00 zł - realizacja 92,41 % - 51.660,00 zł

dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym ;

 

Dział 900 - plan po zmianach - 730.630,00 zł - realizacja 26,68 % - 194.902,02 zł

zakup energii i konserwacja oświetlenia drogowego, zakup oleju opałowego , obsługa i konserwacja kotłowni olejowej, wymiana pompy cyrkulacyjnej w kotłowni, wydatki związane z pracami porządkowymi w poszczególnych miejscowościach, naprawa kosiarki spalinowej, zakup gablot na ogłoszenia do sołectw, siatki na ogrodzenie placu zabaw, zakup agregatu prądotwórczego, udrażnianie przewodów kominowych, wykonanie kuchni polowej, wywóz nieczystości, udrażnianie kanalizacji sanitarnej;

 

Dział 921 - plan po zmianach - 558.600,00 zł - realizacja 16,09 % - 89.901,08 zł

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń biblioteki, usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe, zakup materiałów biurowych, delegacje, za prenumeratę czasopism do czytelni, abonament RTV, zakup energii elektrycznej, woda, zakup pomocy dydaktycznych i książek, opłaty za energię i wodę w świetlicach, remont świetlicy w Chabowie i Parsowie, zakup wykładziny PCV do świetlicy w Chabowie i Parsowie, zakup drzwi do świetlic, usługi kominiarskie, legalizacja gaśnic ;

 

Dział 926 - plan po zmianach - 135.000,00 zł - realizacja 6,37 % - 8.596,95 zł

wydatki związane z kulturą fizyczną i sportem - zakup pucharów na bieg gryfitów, butów piłkarskich, zakup artykułów sportowych, delegacje dla sędziów za sędziowanie meczy dla Klubu Sportowego „Unia” Swochowo, przewozy piłkarzy na mecze, składka członkowska, badania i ubezpieczenia zawodników, zakup farby do malowania ławek, zakup paliwa do koszenia trawy, transport piasku;

 

 

Stan zaległości na dzień 30.06.2008 r. według ważniejszych dochodów z tytułu podatków i opłat stanowi kwotę - 522.674,99 zł w tym :

 

1. Osoby fizyczne 131.834,22 zł

- podatek rolny, od nieruchomości 101.389,84 zł

- podatek od środków transportowych 7.063,12 zł

- podatek od posiadania psów 1.313,79 zł

- użytkowanie wieczyste 18.314,18 zł

- energia cieplna 3.753,29 zł

 

2. Osoby prawne 390.840,77

- podatek od nieruchomości 388.273,97 zł

- podatek rolny 2.566,80 zł

 

 

Skutki udzielonych ulg, rozłożeń na raty i umorzeń na dzień 30.06. 2008 r.

osoby fizyczne i prawne stanowią kwotę 38.587,75 z tego

- podatek od nieruchomości 13.693,25 zł

- podatek rolny 14.588,40 zł

- podatek od środków transportowych 306,10 zł

 

 

Skutki obniżenia górnych stawek podatków na dzień 30.06.2008 r.

osoby fizyczne i prawne 287.512,65

- podatek rolny 192.163,61 zł

  • podatek od nieruchomości 73.385,76 zł

  • podatek od środków transportowych 21.963,28 zł

 

 

 

W I półroczu 2008 roku zostały spłacone kredyty na łączną kwotę 170.000 zł.

 

 

 

 

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

 

W I półroczu 2008 roku przychody GFOŚ i GW wyniosły 981,42 zł (ustawowe należności od Urzędu Marszałkowskiego i odsetki ), pozostałe środki pieniężne na rachunku bankowym to odsetki od środków pieniężnych. Stan środków GFOŚ i GW na dzień 30.06.2008 r. wynosi 3.688,73 zł. .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 ZaA_A_cznik_nr_3__2008.doc (DOC, 41KB) 2008-09-04 13:56:35 274 razy
2 zaA_A_cznik_nr_2_2008.doc (DOC, 25KB) 2008-09-04 13:56:35 285 razy
3 ZaA_A_cznik_nr_1_2008.doc (DOC, 73KB) 2008-09-04 13:56:35 284 razy
4 ZaA_A_cznik_nr_7_2008.doc (DOC, 18KB) 2008-09-04 13:56:35 289 razy
5 ZaA_A_cznik_nr_10_2008.doc (DOC, 40KB) 2008-09-04 13:56:35 295 razy
6 ZaA_A_cznik_nr_9_2008.doc (DOC, 53KB) 2008-09-04 13:56:35 301 razy
7 ZaA_A_cznik_nr_8_2008.doc (DOC, 16KB) 2008-09-04 13:56:35 294 razy
8 ZaA_A_cznik_nr_4_2008.doc (DOC, 45KB) 2008-09-04 13:56:35 283 razy
9 ZaA_A_cznik_nr_11_2008.doc (DOC, 45KB) 2008-09-04 13:56:35 293 razy
10 ZaA_A_cznik_nr_5_2008.doc (DOC, 71KB) 2008-09-04 13:56:35 282 razy
11 ZaA_A_cznik_nr_6_2008.doc (DOC, 70KB) 2008-09-04 13:56:35 298 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Pencarska 04-09-2008 13:56:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Justyna Pencarska 04-09-2008
Ostatnia aktualizacja: Justyna Pencarska 04-09-2008 14:00:58