Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok


Uchwała Nr / /08 Projekt

Rady Gminy Bielice

z dnia 30 czerwca 2008r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23,poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172,poz. 1441 , z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181 poz.1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz.327 Nr 138 poz.974, Nr 173, poz.1218;) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę: 68.108 zł

1. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 14.000 zł

rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne 14.000 zł

§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków

gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane

z innych źródeł 14.000 zł

2. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 54.108 zł

rozdział 85395 Pozostała działalność -„Nowa szansa” 54.108 zł

§ 2328 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane

na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 51.102 zł

§ 2329 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane

na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3.006 zł

§ 2. Zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę : 1.875.608

1. Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 10.000 zł

rozdział 40002 Dostarczanie wody 10.000 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych 10.000 zł

2. Dział 600 Transport i łączność 190.000

rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 190.000 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 190.000 zł

3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 770 zł

rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 770 zł

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 770 zł

4. Dział 710 Działalność usługowa 7.000 zł

rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 7.000 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych 7.000 zł

5. Dział 750 Administracja publiczna 110.000 zł

rozdział 75023 Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu) 110.000 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 110.000 zł

6. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 24.000 zł

rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne 24.000 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 24.000 zł

7. Dział 757 Obsługa długu publicznego 25.000 zł

rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek

jednostek samorządu terytorialnego 25.000 zł

§ 8070 Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów

i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą

długu krajowego 25.000 zł

8.Dział 801 Oświata i wychowanie 551.000 zł

rozdział 80101 Szkoły podstawowe 295.000 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 250.000 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 45.000 zł

rozdział 80110 Gimnazja 206.000 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 161.000 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 45.000 zł

rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół 50.000 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych 50.000 zł

9. Dział 852 Pomoc społeczna 3.000 zł

rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 3.000 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych (z.wł.UG) 3.000 zł

10.Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 61.608

rozdział 85395 Pozostała działalność 61.608 zł

§ 3118 Świadczenia społeczne 1.416,60 zł

§ 3119 Świadczenia społeczne 7.583,40 zł

§ 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.461,12 zł

§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 86,01 zł

§ 4128 Składki na Fundusz Pracy 233,39 zł

§ 4129 Składki na Fundusz Pracy 13,75 zł

§ 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 9.524,96 zł

§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 560,77 zł

§ 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 14.286,88 zł

§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 841,12 zł

§ 4308 Zakup usług pozostałych 22.996,14 zł

§ 4309 Zakup usług pozostałych 1.353,86 zł

§ 4748 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń

kserograficznych 1.180,50 zł

§ 4749 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń

kserograficznych 69,50 zł

11.Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 414.230 zł

rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 10.000 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych 10.000 zł

rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 65.000 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych 65.000 zł

rozdział 90095 Pozostała działalność 339.230 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia (sołectwa 11230, kotłownia 3000) 14.230 zł

§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 10.000 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

-zagospodarowanie terenu wsi- Chabowo 290. 000 zł

- zakup samochodu „PEUGEUT” 25.000 zł 315.000 zł

12. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 429.000 zł

rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 429.000 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30.000 zł

§ 4270 Zakup usług remontowych 30.000 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych 10.000 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa świetlicy

wiejskiej wraz z wyposażeniem w miejscowości Linie ) 326.000 zł

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (wyposażenie

świetlicy wiejskiej w Chabowie) 33.000 zł

13. Dział 926 Kultura fizyczna i sport 50.000 zł

rozdział 92695 Pozostała działalność 50.000 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budynek socjalny

na boisku w Swochowie) 50.000 zł

§ 3. Zmniejszyć wydatki budżetu gminy o kwotę 7.500 zł

1. Dział 852 Pomoc społeczna 7.500 zł

rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe (z.wł. ZUW) 6.000 zł

§ 3118 Świadczenia społeczne (z.wł.UG ) 6.000 zł

rozdział 85295 Pozostała działalność 1.500 zł

§ 3118 Świadczenia społeczne (z.wł.UG) 1.500 zł

§ 4. Zwiększyć przychody budżetu gminy o kwotę: 1.800.000 zł

Przychód w kwocie 1.800.000 złotych zostanie sfinansowany zaciągniętym kredytem w Banku Ochrony Środowiska w Szczecinie na kwotę 1.800.000 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielice.

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy Bielice z dnia 25czerwca 2008r.

Zwiększenia budżetu gminy dokonano na podstawie przyznanych środków przez :

  1. Komendanta Głównego Straży Pożarnej dla jednostek OSP w Babinie i Bielicach po 7000 zł działających w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na kwotę 14.000 zł

  2. Starostwo Powiatowe w Pyrzycach na projekt „Nowa szansa” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki priorytet VII Promocja integracji społecznej, działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji na kwotę 54.108 zł

  3. Zaciągniętego kredytu na zadania inwestycyjne w roku 2008 na kwotę 1.800.000 zł

4

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Pencarska 25-06-2008 11:47:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Justyna Pencarska 25-06-2008
Ostatnia aktualizacja: Justyna Pencarska 25-06-2008 11:47:56