Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XVI/83/08 Rady Gminy Bielice z dnia 29 kwietnia 2008 roku zmieniająca Statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Bielicach


 

 

Uchwała Nr XVI / 83 / 08

Rady Gminy Bielice

z dnia 29 kwietnia 2008r.

 

 

 

zmieniająca Statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Bielicach.

 

 

Na podstawie art.18 ust.2, pkt.9 lit. h i art.40 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr153, poz. 1271, Nr 214,poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, , Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116,poz. 1203, Nr167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,poz. 974, Nr 173, poz. 1218 oraz art. 11 ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach( Dz. U. Nr 85, poz. 539; z 2001r. Nr 129,poz 1440; z 2002r. Nr 113 poz. 984; z 2004r. Nr 238, poz. 2390; z 2006r. Nr 220, poz. 1600) Rada Gminy Bielice uchwala, co następuje :

 

§ 1. Zatwierdza się Statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Bielicach stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXVIII/217/93 Rady Gminy w Bielicach z dnia 29 grudnia 1993r.w sprawie Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Bielicach zmieniona Uchwałą Rady Gminy w Bielicach Nr XXVIII/214/97 z dnia 27 marca 1997r.

 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielice.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do uchwały

Rady Gminy Bielice

Nr XVI/83/08 z dnia

29 kwietnia 2008 r.

 

 

 

Statut

Gminnej Biblioteki Publicznej

w Bielicach

 

 

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne

 

 

 

§ 1. Gminna Biblioteka Publiczna w Bielicach, zwana dalej „Biblioteką”, działa

na podstawie :

art.18 ust.2, pkt.9 lit. h i art.40 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr153, poz. 1271, Nr 214,poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, , Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116,poz. 1203, Nr167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,poz. 974, Nr 173, poz. 1218 oraz art. 11 ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach( Dz. U. Nr 85, poz. 539; z 2001r. Nr 129,poz 1440; z 2002r. Nr 113 poz. 984; z 2004r. Nr 238, poz. 2390; z 2006r. Nr 220, poz. 1600)

 

§ 2. Biblioteka jest jednostką organizacyjną Gminy Bielice działającą w

obrębie krajowej sieci bibliotek publicznych.

 1. Organizatorem „Biblioteki” jest Gmina Bielice.

 2. Organizator zapewnia środki na działalność ,,Biblioteki” w postaci dotacji.

 3. Siedzibą ,,Biblioteki” jest miejscowość Bielice, a terenem jej działania Gmina Bielice.

 

§ 3. 1. Nadzór merytoryczny nad biblioteką sprawuje Pyrzycka Biblioteka

Publiczna w Pyrzycach i Książnica Pomorska w Szczecinie.

2.Biblioteka używa pieczęci nagłówkowej według poniższego wzoru :

 

 

Gminna Biblioteka Publiczna

ul. Niepokalanej 34

74-202 Bielice

 

oraz pieczęci okrągłej z napisem w otoku zawierającym pełną nazwę

biblioteki a wewnątrz nazwę miejscowości.

3. Mienie biblioteki jest własnością gminy Bielice.

 

 

Rozdział II

Cele i zadania biblioteki.

 

§ 4. Biblioteka służy zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i

informacyjnych mieszkańców gminy Bielice.

 

§ 5. 1. Zadaniami Biblioteki są:

 1. Gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych.

 2. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych.

 3. Prowadzenie działalności informacyjnej.

 4. Popularyzacja książki i czytelnictwa.

 5. Prowadzenie czytelni internetowej.

 6. Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami, upowszechniania kultury, organizacjami i stowarzyszeniami w rozwoju i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych, oświatowych i kulturalnych społeczeństwa.

 

 

Rozdział III

Organy biblioteki i jej organizacja.

 

 

§ 6. 1. Działalnością Biblioteki kieruje kierownik, reprezentuje bibliotekę na

zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny.

 1. Kierownika powołuje i odwołuje Wójt Gminy Bielice.

 2. Zwierzchnikiem służbowym Kierownika biblioteki jest Wójt Gminy Bielice.

 3. Pracownik biblioteki powinien posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanego stanowiska i pełnionej funkcji określone w odrębnych przepisach.

 4. Organizację wewnętrzną biblioteki określają regulaminy korzystania wypożyczalni i czytelni opracowane przez kierownika.

 

 

Rozdział IV

Gospodarka finansowa.

 

§ 7. 1. Biblioteka jest jednostką organizacyjną gminy i jej działalność jest

finansowana ze środków organizatora a także innych źródeł.

 1. Podstawą gospodarki finansowej biblioteki jest roczny plan finansowy.

 2. Obsługę finansowo- księgową biblioteki prowadzi Urząd Gminy.

 3. Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową i rozlicza się z budżetem Gminy na zasadach określonych dla jednostek budżetowych zgodnie z zawartym porozumieniem powierzenia prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (art.11 pkt 3).

 

 

Rozdział V

Postanowienia końcowe.

 

 

§ 8. 1. Statut biblioteki nadaje Rada Gminy.

 1. Zmiany statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego nadania.

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Edward Mocarski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamela Wilczyńska 08-05-2008 15:46:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamela Wilczyńska 07-05-2008
Ostatnia aktualizacja: Justyna Pencarska 15-05-2008 13:04:27