Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Protokół Nr XIV/2008 z sesji Rady Gminy Bielice z dnia 29 stycznia 2008 roku


P r o t o k ó ł Nr XIV /2008

z s e s j i R a d y G m i n y B i e l i c e

z dnia 29 stycznia 2008 roku

Początek sesji - godz.10oo

Miejsce sesji - sala konferencyjna Urzędu Gminy w Bielicach.

Na stan 15 radnych w obradach udział wziął pełny skład Rady Gminy.

Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do protokołu.

Ponadto na sesji obecni byli zaproszeni goście : Wójt Gminy Bielice - Zdzisław Lech Twardowski, Z-ca Wójta Gminy Bielice -Kamela Wilczyńska, Skarbnik Gminy Bielice - Halina Butkowska, sołtysi wsi : Babinek- Agata Trun, Swochowo - Krystyna Krzanowska, Stare Chrapowo- Ignacy Maćkowiak Babin - Zbigniew Dawidowicz, Nowe Chrapowo - Rafał Malinowski, Linie - Stanisław Zelek

Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik Nr 2 do protokołu.

Obrady XIV sesji Rady Gminy Bielice otworzył Przewodniczący Rady Gminy Bielice - Edward Mocarski.

Na podstawie podpisanej listy obecności, Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że jest quorum do prowadzenia prawomocnych obrad w dniu dzisiejszym. Przewodniczący powitał przybyłych na sesję zaproszonych gości i radnych.

Minutą ciszy uczczono pamięć ofiar katastrofy lotniczej w Mirosławcu .

Następnie Przewodniczący Rady Gminy przedstawił porządek obrad ,do którego nie wniesiono propozycji zmian.

Porządek sesji przedstawiał się następująco :

 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.

 2. Przedstawienie porządku sesji.

 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Bielice od XII sesji Rady Gminy Bielice tj. od 17 grudnia 2007 roku.

 5. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy Bielice powierzonych na XII i XIII sesji do wykonania Wójtowi Gminy Bielice.

 6. Interpelacje i zapytania radnych .

 7. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 r.

 8. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wykorzystywanych lub przeznaczonych na cele mieszkaniowe.

 9. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

 10. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 rok.

 11. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Bielice na lata 2008 - 2015.

 12. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2008.

 13. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad otrzymywania diet przez radnych i Przewodniczącego Rady Gminy Bielice.

 14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

 15. Informacja Wójta Gminy Bielice z kontroli przeprowadzonej na terenie gminy Bielice dotyczącej prawidłowego postępowania z odpadami.

 16. Wolne wnioski i zapytania

 17. Zakończenie sesji.

 

Porządek sesji stanowi załącznik Nr 3 do protokołu.

 

Protokół z ostatniej sesji Rady Gminy Bielice przyjęto jednogłośnie 14 głosami „za”.

/W czasie głosowania nieobecny był radny Artur Kuświk/.

 

Ad.4 Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Bielice od XII sesji Rady Gminy Bielice tj. od 17 grudnia 2007 roku.

 

.

Wójt - Zdzisław Lech Twardowski przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności , które stanowi załącznik Nr 4 do protokołu.

Radny Andrzej Kołobycz pytał o naprawę drogi na tzw. wybudowę w Bielicach.

Wójt odpowiadał, że z powodu deszczu, prace przy naprawie drogi zostały przerwane, ale w dniu dzisiejszym mają być kontynuowane. Jest to działanie doraźne. Koszt naprawy wyniesie ok.3 tys.zł. Droga wymaga modernizacji i środków finansowych na ten cel.

 

 

Ad.5. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy Bielice powierzonych na XII i XIII sesji do wykonania Wójtowi Gminy Bielice.

Wójt - Zdzisław Lech Twardowski przedstawił sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy Bielice powierzonych XII i XIII sesji do wykonania Wójtowi Gminy Bielice, które stanowi załącznik Nr 5 do protokołu.

 

Ad.6 . Interpelacje i zapytania radnych.

 

Radny Stanisław Ryszard Wądołowski zgłosił interpelację dotyczącą ustawienia znaku zakazu zatrzymywania i postoju naprzeciwko starej szkoły w Bielicach z informacją pod znakiem, że obowiązuje od godz.16

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Pencarska 04-04-2008 13:36:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Justyna Pencarska 18-03-2008
Ostatnia aktualizacja: Justyna Pencarska 07-05-2008 14:33:32