Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Podatek leśny


 

PODATEK LEŚNY

Zgodnie z ustawą z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz. 1682 z późn.zm.) opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają określone w ustawie lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna.

Podatnikami podatku leśnego są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej będące:

1) właścicielami lasów,

2) posiadaczami samoistnymi lasów,

3) użytkownikami wieczystymi lasów,

4) posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

Podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Dla lasów ochronnych oraz lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka podatku leśnego, o której mowa w ust. 1, ulega obniżeniu o 50%.

Średnią cenę sprzedaży drewna, ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" w terminie 20 dni po upływie trzeciego kwartału.

Średnią cenę skupu drewna na 2007r. określono na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2006r. i wyniosła ona 133,70zł za m3.

Podatek leśny na 2007r. wynosi 32,40 zł za 1 ha.

Osoby fizyczne są zobowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o lasach, sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru (załącznik nr 1) w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśniecie obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego lub od dnia zaistnienia zdarzenia, wpływającego na wysokość opodatkowania.

Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nie mające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, a także jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnych:

1) składać, w terminie do dnia 15 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, deklaracje na podatek rolny na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru (załącznik nr 2), a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

2) odpowiednio skorygować deklarację w razie zaistnienia zdarzenia wpływającego na wysokość oprocentowania, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia.

3) wpłacać w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego obliczony w deklaracji podatek leśny na rachunek budżetu właściwej gminy, za poszczególne miesiące, do dnia 15 każdego miesiąca.

Jeżeli lasy stanowią współwłasność lub znajdują się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych w tym spółek nieposiadających osobowości, osoby fizyczne składają deklarację na podatek od nieruchomości oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne.

Zwalnia się od podatku rolnego:

  1. Lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat,

  1. Lasy wpisane indywidualnie do rejestru zabytków,

  1. Użytki ekologiczne,

4) Inne określone ustawą o podatku leśnym.

Szczegółowe informacje dotyczące podatku leśnego znajdują się w ustawie z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz.U. 200 poz. 1682 z późn.zm.).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Pencarska 14-03-2008 12:32:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Justyna Pencarska 12-03-2008
Ostatnia aktualizacja: Justyna Pencarska 14-03-2008 12:36:16