Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Podatek rolny


PODATEK ROLNY

Zgodnie z ustawą z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136 poz. 969) opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Podatnikami podatku rolnego są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej będące:

1) właścicielami gruntów,

2) posiadaczami samoistnymi gruntów,

3) użytkownikami wieczystymi gruntów,

4) posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Jeżeli grunty gospodarstwa rolnego zostały w całości lub w części wydzierżawione na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, podatnikiem podatku rolnego jest dzierżawca.

Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:

1) dla gruntów gospodarstw rolnych - liczba hektarów przeliczeniowych ustalana na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających w ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego,

2) dla pozostałych gruntów - liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

Ustala się 4 okręgi podatkowe do, których zalicza się gminy i miasta w zależności od warunków ekonomicznych i produkcyjno - klimatycznych (Gmina Bielice należy do okręgu nr 1).

Podatek rolny za rok podatkowy wynosi:

1) od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych - równowartość pieniężną 2,5q żyta,

2) od 1 ha gruntów pozostałych - równowartość pieniężną 5q żyta - obliczone wg średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Średnią cenę skupu żyta ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" w terminie 20 dni po upływie trzeciego kwartału.

Średnia cena skupu żyta za okres 3 pierwszych kwartałów 2006r. wyniosła 35,52 złł za 1q - zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 17.10.2006r.

Podatek rolny w 2007r. wynosi

1) od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych - 100,00 zł

2) od 1 ha gruntów pozostałych - 200,00 zł

Podatek rolny płatny jest w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

Osoby fizyczne są zobowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o gruntach, sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru (załącznik nr 1) w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśniecie obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego lub od dnia zaistnienia zdarzenia, wpływającego na wysokość opodatkowania.

Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nie mające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnych, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe są obowiązane:

1) składać, w terminie do dnia 15 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, deklaracje na podatek rolny na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru (załącznik nr 2), a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

2) odpowiednio skorygować deklarację w razie zaistnienia zdarzenia wpływającego na wysokość oprocentowania, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia.

Jeżeli grunty stanowią współwłasność lub znajdują się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych w tym spółek nieposiadających osobowości, osoby fizyczne składają deklarację na podatek od nieruchomości oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne.

Zwalnia się od podatku rolnego:

 1. użytki rolne klasy V,VI i VIz oraz grunty zadrzewione i zakrzewione ustanowione na użytkach rolnych

 1. grunty położone w pasie drogi granicznej,

 1. grunty orne, łąki i pastwiska objęte melioracją - w roku, w którym uprawy zostały zniszczone w skutek robót drenarskich,

 1. grunty przeznaczone na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nieprzekraczającej 100ha,

 1. grunty powstałe z zagospodarowania nieużytków - na okres 5 lat, licząc od roku następnego po zakończeniu zagospodarowania,

 1. grunty otrzymane w drodze wymiany lub scalenia - na 1 rok następujący rok po roku, w którym dokonano wymiany lub scalenia gruntów,

 1. użytki rolne, na których zaprzestano produkcji rolnej, z tym że zwolnienie może dotyczyć nie więcej niż 20% powierzchni użytków rolnych gospodarstwa rolnego, lecz nie więcej niż 10 ha - na okres nie dłuższy niż 3 lata.

 1. Użytki ekologiczne,

 1. Grunty zajęte przez zbiorniki wody służące do zaopatrzenia ludności w wodę,

 1. Grunty pod wałami przeciwpowodziowymi i grunty położone w międzywałach

 1. Grunty wpisane do rejestru zabytków, pod warunkiem ich zagospodarowania i utrzymania, zgodnie z przepisami o ochronie zabytków,

 1. Grunty stanowiące działki przyzagrodowe członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych,

13) Inne określone ustawą o podatku rolnym.

Szczegółowe informacje dotyczące podatku rolnego znajdują się w ustawie z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006r. Nr 136 poz. 969 ) oraz w przepisach prawa lokalnego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Pencarska 14-03-2008 12:37:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Justyna Pencarska 12-03-2008
Ostatnia aktualizacja: Justyna Pencarska 14-03-2008 12:37:08