Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XIV/75/08 w sprawie ustalania wysokości i zasad otrzymywania diet przez radnych i Przewodniczącego Rady Gminy Bielice.


UCHWAŁA Nr XIV/75/08
R a d y G m i n y B i e l i c e
z dnia 29 stycznia 2008 r.


w sprawie ustalania wysokości i zasad otrzymywania diet przez radnych i Przewodniczącego Rady Gminy Bielice.

Na podstawie art. 25 ust. 4 - 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568;  z 2004 r. Nr 102 poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128 , Nr 181 poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,poz.974, Nr 173, poz.1218) Rada Gminy Bielice uchwala, co następuje :

§ 1. Radny otrzymuje diety za udział w posiedzeniach :

1/ sesji Rady Gminy

2/ stałej komisji, do której został powołany oraz w posiedzeniu podkomisji lub zespołu wyłonionego ze składu tej komisji,

3/ niestałej komisji lub zespołu kontrolnego powołanego przez Radę Gminy do spraw o charakterze doraźnym,

4/ organów innych jednostek samorządu terytorialnego, jeżeli udział w tym posiedzeniu został uzgodniony z Przewodniczącym Rady Gminy w formie pisemnej.

§ 2. 1.Radny otrzymuje dietę za każdy dzień, w którym brał udział w posiedzeniach wymienionych w § 1.

2. W razie zbiegu posiedzeń w tym samym dniu, radny otrzymuje tylko jedną dietę bez względu na to w ilu posiedzeniach uczestniczył.  

§ 3. 1. Ustala się dietę dla radnego w wys.100 zł, w tym zwrot kosztów podróży.

2. Radnemu pełniącemu funkcję przewodniczącego stałej komisji Rady Gminy, za udział w sesji Rady oraz w posiedzeniu komisji, której jest przewodniczącym - przysługuje dieta w wysokości 120 zł., w tym zwrot kosztów podróży.

3. Podstawę do wypłacenia diety stanowi podpis radnego na liście obecności prowadzonej przez osobę zatrudnioną na stanowisku ds. obsługi Rady Gminy.  

§ 4. 1. Ustala się dla Przewodniczącego Rady Gminy Bielice dietę miesięczną w wysokości 550 zł. z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego.

2. Przewodniczący Rady lub pełniący jego obowiązki Wiceprzewodniczący nie otrzymuje diet za udział w posiedzeniach wymienionych w § 1 pkt.1-4, za które otrzymuje dietę określoną w ust.1.

3. W razie braku możliwości pełnienia funkcji przez Przewodniczącego Rady powyżej dwóch miesięcy, dieta miesięczna przysługuje Wiceprzewodniczącemu.  

§ 5. Traci moc Uchwała Nr II/7/2002 Rady Gminy Bielice z dnia 12 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia zasad wypłaty diet dla radnych i Przewodniczącego Rady Gminy w Bielicach zmieniona Uchwałą Nr X/68/03 Rady Gminy w Bielicach z dnia 30 grudnia 2003 roku.  

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielice.  

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy  

Edward Mocarski  

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamela Wilczyńska 01-02-2008 11:34:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamela Wilczyńska 01-02-2008
Ostatnia aktualizacja: Kamela Wilczyńska 06-02-2008 11:56:32