Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XIV/73/08 w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Bielice na lata 2008-2015


 UCHWAŁA Nr XIV/73/08

Rady Gminy Bielice

z dnia 29 stycznia 2008 r.  

w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Bielice na lata 2008-2015.  

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568;  z 2004 r. Nr 102 poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128 , Nr 181 poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,poz.974, Nr 173, poz.1218)oraz art.17 ust.1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004r.Nr64,poz.593,99,poz.1001,
Nr 273, poz.2703, z 2005 r.Nr 64,poz.565,Nr 94,poz.788,Nr 164,poz.1366,Nr 179,poz.1487,Nr 180,poz.1493, z 2006 r.Nr 135,poz.950,Nr 144,poz.1043,Nr 186,poz.1380,Nr 249,poz.1831,Nr 251,poz.1844,z 2007 r. Nr 35,poz.219,Nr 36,poz.226, Nr 48,poz.320,Nr 120,poz.818,Nr 209,poz.1519,Nr 221,poz.1649) Rada Gminy uchwala, co następuje:  

§ 1. Uchwala się Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Bielice na lata 2008-2015, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielice.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.  

 

Przewodniczący Rady Gminy

Edward Mocarski  

 

 

Załącznik do Uchwały Nr XIV/73/08

Rady Gminy Bielice

z dnia 29 stycznia 2008 r.

 

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych

dla Gminy Bielice na lata 2008-2015

Rozdział I

Wstęp

§ 1. Strategia rozwiązywania problemów społecznych na lata 2008-2015 to ogólny program definiowania i realizacji celów społecznych Gminy, w szczególności w zakresie pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, problemów narkomanii, przemocy w rodzinie, ochrony zdrowia. Wskazuje na kluczowe kwestie społeczne, z jakimi borykają się mieszkańcy gminy Bielice, na ich niezaspokojone potrzeby oraz wytycza kierunki działań rozwiązując niekorzystne zjawiska.

§ 2. Zadania strategii, a także odpowiednie formy pomocy powinny wynikać z diagnozy problemów społecznych, w skali gminy. Diagnoza problemów społecznych występujących na ternie gminy Bielice została sporządzona w oparciu o dane będące w dyspozycji:

  1. Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach;

  1. Powiatowego Urzędu Pracy w Pyrzycach;

  1. Instytucji i organizacji współpracujących z Ośrodkiem (Urząd Gminy w Bielicach, placówki oświatowe, służba zdrowia, policja).

§ 3. Strategia niniejsza ma za zadanie zintegrowanie programów społecznych a w ramach programów wyznaczenie celów, kierunków oraz określenie i zhierarchizowanie działań.

§ 4. Priorytetem strategii jest umacnianie solidarności i więzi międzyludzkich, poprawa stanu zdrowia oraz bezpieczeństwa socjalnego i publicznego mieszkańców Gminy Bielice. Priorytet ten będzie realizowany poprzez cztery cele strategiczne:  

  1. zbudowanie zintegrowanego systemu pomocy społecznej na terenie Gminy Bielice; w tym pogłębianie form pracy socjalnej, współpracę z różnymi instytucjami działającymi w obszarze zajmującym się pomocą społeczną oraz instytucjami działającymi w szerszym obszarze polityki społecznej między innymi: edukacja, polityka zdrowotna, bezpieczeństwo publiczne , pomoc niepełnosprawnym.

  1. zapobieganie wykluczeniu społecznemu oraz aktywizacja i integracja grup zagrożonych wykluczeniem społecznym;

  1. przeciwdziałanie społecznej bierności i wyuczonej bezradności;

4. wzmacnianie trwałości rodziny, wspieranie jej rozwoju, wyrównywanie szans różnych typów rodzin, w tym przeciwdziałanie marginalizacji osób i rodzin, które z różnych przyczyn są niesamodzielne.

Rozdział II

Program pomocy społecznej

Diagnoza

§ 5. Warunki prawne i organizacje systemu pomocy społecznej określa Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, z późn. zm.), która określa: 1) zadania w zakresie pomocy społecznej: 2) rodzaje świadczeń z pomocy społecznej oraz zasady i tryb ich udzielania;3) organizacje pomocy społecznej;4) zasady i tryb postępowania kontrolnego w zakresie pomocy społecznej. Zgodnie z art. 2.1 w/w ustawy „Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mająca na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości”. „Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka”. Ustawa wymienia również przypadki, w jakich udziela się pomocy społecznej. Według ustawy o pomocy społecznej, pomoc udziela się z powodu: ubóstwa; sieroctwa, bezdomności , bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; bezradności w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych; braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo - wychowawcze; trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy; trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; alkoholizmu i narkomanii; zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej; klęski żywiołowej lub ekologicznej.

W 2007 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielicach objął pomocą społeczną 159 rodzin. Rodzinom tym została udzielona pomoc finansowa, rzeczowa, 97 dzieci i młodzieży objętych zostało pomocą w formie dożywiania w szkołach.

Cel strategiczny:

§ 6.1 Wsparcie rodzin w prawidłowym jej funkcjonowaniu, usamodzielnianiu się oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów opiekuńczo- wychowawczych.

2. Zmiana modelu pomocy społecznej z wykorzystaniem instrumentów wsparcia:

a) rehabilitacja,

b) pomoc w podjęciu zatrudnienia,

c) edukacja socjalna.

Kierunki:

§ 7. Działania kierowane będą na rzecz rodzin i osób dotkniętych ubóstwem, bezrobociem, problemami rodzinnymi, zdrowotnymi, niepełnosprawnością. Gminny system pomocy społecznej musi zawierać stabilne komponenty dające poczucie bezpieczeństwa, a także powinien być otwarty na nowe wyzwania. Dlatego też Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielicach zmierza w swoich działaniach do aktywnego pomagania osobom i rodzinom oczekując także współdziałania w rozwiązywaniu tych problemów.

Działania

§ 8.1. Zbudowanie i wspieranie sieci informacji międzysektorowej współpracy służb ( pomoc społeczna, szkoła, palcówki medyczne, ośrodki terapeutyczne i rehabilitacyjne, sądy, prokuratura, policja itp.) a klientami Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach.

2. Środowiskowe wsparcie dla dzieci i młodzieży poprzez dalszą działalność istniejących świetlic opiekuńczych w: Bielicach, Swochowie, Starym Chrapowie.

3. Kontynuowanie dożywiania dzieci i młodzieży w szkołach, a także zapewnienie posiłku osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.

Podmioty realizujące:

§ 9. W realizacji niniejszych zadań udział będą brały przede wszystkim:

1) Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielicach;

2) Powiatowy Urząd Pracy w Pyrzycach;

3) Zespół Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Bielicach;

4) Urząd Gminy w Bielicach;

5) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielicach;

6) Parafia Rzymsko - Katolicka pod wezwaniem NMP w Bielicach;

7) Komenda Powiatowa Policji w Pyrzycach.

Rozdział III

Gminny program polityki prorodzinnej

Diagnoza

§ 10. Znaczną część klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach stanowią rodziny, w których dochód nie przekracza kwoty 477 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej, a w przypadku dochodu na osobę w rodzinie dochód nie przekracza 351 zł (przepis obowiązuje od 01.10.2006 r.) i występuje co najmniej jeden z problemów: bezrobocie, niezaradność życiowa, patologia. Na prawidłowe funkcjonowanie rodziny mają wpływ przede wszystkim: struktura rodziny, atmosfera wychowawcza w domu, sytuacja zdrowotna, ekonomiczna, materialna rodziny, a także środowisko w jakim ta rodzina funkcjonuje. W wielu przypadkach u rodzin korzystających z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach ta struktura rodziny jest zaburzona. Znaczna część rodzin korzystających z pomocy z powodu bezrobocia nie posiada środków finansowych na zaspokojenie podstawowych potrzeb rodziny. W wielu przypadkach występuje patologia, niezaradność życiowa, co wiąże się z zaniedbaniami w obowiązkach domowych, w sprawach opiekuńczo - wychowawczych w stosunku do dzieci. W rodzinach tych zauważa się brak umiejętności tworzenia właściwego klimatu życia rodzinnego, dawania rodzinie poczucia bezpieczeństwa, ciepła rodzinnego. Rodziny te często żyją w takich społecznościach, które nie chcą ingerować w życie innych .W wielu przypadkach dzieci pochodzące z tych rodzin nie mają należytej opieki. Odrzucone przez środowisko rodzinne, często pozostawione same sobie więcej czasu spędzają poza domem szukając akceptacji wśród grup nieformalnych. Zaczynają opuszczać lekcje, pojawiają się problemy w szkole, gdyż mało czasu poświęcają nauce. Zdarza się, że popadają w konflikt z prawem. Z powodu trudnej sytuacji materialnej rodziny, a często także z powodu braku odpowiedniej opieki rodziców, dzieci często przychodziły do szkoły głodne. W związku z tym objęte zostały dożywianiem w szkole. Dorośli powinni zostać objęci pomocą przez placówki pomocowe tj. poradnia psychologiczna, rodzinna itp.).  

Cele strategiczne:

§ 11.1 Kompleksowa i systemowa pomoc jednostce i rodzinie głównie o charakterze profilaktycznym, aktywizującym rodzinę lub jednostkę do poszukiwania samodzielnych rozwiązań.

2. Organizowanie pomocy w różnych środowiskach:

1) szkoła,

2) rodzina,

3) świetlice opiekuńcze.

Kierunki:

§ 12. 1 Wzmocnienie zdolności grup i społeczności lokalnych do samodzielnego rozwiązywania własnych problemów.

2. Zapobieganie występowania rozpadu więzi rodzinnych oraz patologii społecznej.

3. Przeciwdziałanie problemom dysfunkcji opiekuńczo-wychowawczej, sytuacji kryzysowej i przemocy w rodzinie, a także unikania niepożądanych skutków przemocy.

Działania

§ 13.1. Organizowanie współpracy pomiędzy pracownikiem socjalnym z przedstawicielami szkół, policji, sądu, prokuratury, sołtysów, radnych poprzez wymianę informacji.

2. Zapewnienie odpowiednich form opieki osobom potrzebującym pomocy poprzez świadczenie usług opiekuńczych.

3. Pomoc w uzyskaniu stypendiów socjalnych dla dzieci i młodzieży znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej,

4. Pomoc w uzyskaniu dodatku mieszkaniowego dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Podmioty realizujące:

1) Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielicach;

2) Urząd Gminy w Bielicach.  

Rozdział IV

Program rozwiązywania problemów bezrobocia

Diagnoza

§ 14. Bezrobocie jest zjawiskiem towarzyszącym gospodarce rynkowej. Oznacza brak pracy zarobkowej dla osób zdolnych i gotowych do jej podjęcia w pełnym wymiarze czasu pracy. Bezrobocie w Gminie Bielice dotyka wielu ludzi. Skutki i straty, które powoduje są dotkliwe nie tylko dla samych bezrobotnych i ich rodzin, ale również dla całego społeczeństwa. Chodzi tu o niewykorzystany potencjał ludzkiej pracy, poczucie zagrożenia bezrobociem ludzi zatrudnionych, nasilenie się społecznej patologii oraz potrzebę korzystania z wszelkiej pomocy. Przyczyną bezrobocia w Gminie Bielice jest w głównej mierze upadek w latach 90-tych Państwowych Gospodarstw Rolnych, który wygenerował rzeszę bezrobotnych o niskich kwalifikacjach, słabym wykształceniu i braku inicjatywy. Przyczyną bezrobocia są także zwiększone wymagania pracodawców dotyczących kwalifikacji zawodowych pracowników. Ponadto niewystarczająca dynamika rynku pracy w procesie tworzenia nowych miejsc pracy, wyuczona bezradność bezrobotnych w poszukiwaniu pracy. Bezrobocie na terenie gminy Bielice w latach kształtowało się następująco (dane z Powiatowego Urzędu Pracy w Pyrzycach):

- w 2005 r. - 301 osób, w tym 172 kobiety

- w 2006 r. - 256 osób, w tym 154 kobiety

- w 2007 r. - 230 osób, w tym 141 kobiet

Skutkami pozostawania bez zatrudnienia są problemy finansowe. Długotrwała sytuacja pozostawania bez pracy wpływa negatywnie na poczucie własnej wartości człowieka. Stres i utrata stabilizacji powodują często niemożność podejmowania racjonalnych decyzji. Często pojawia się apatia, zniechęcenie, a także agresywne reakcje wobec otoczenia, środowiska lokalnego, rodziny, instytucji. Bezpośrednią konsekwencją bezrobocia jest rozszerzanie się zjawisk patologii społecznej, brak poczucia bezpieczeństwa socjalnego jednostki i rodziny. Dlatego też rodzi się konieczność szukania doraźnych metod poprawy sytuacji ekonomicznej rodziny.

Cel strategiczny:

§ 15.1. Rozwiązywanie problemów bezrobocia systemowo, z uwzględnieniem pomocy dla osoby bezrobotnej i jej rodziny.

2. Pomoc w poszukiwaniu pracy oraz eliminowanie negatywnych skutków psychospołecznych bezrobocia.

Kierunki:

§ 16.1. Eliminowanie negatywnych skutków psychospołecznych bezrobocia,

2.Wspieranie bezrobotnych w poszukiwaniu pracy.

Działania:

§ 17. Zatrudnianie osób długotrwale bezrobotnych w ramach robót publicznych, prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych.

2. Zatrudnianie absolwentów i stażystów.

3. Zapewnienie dzieciom i młodzieży podstawowego wyposażenia do szkoły, ciepłego posiłku w szkole, pomocy finansowej w kontynuacji nauki poza miejscem zamieszkania.

Podmioty realizujące:

§ 18. W realizacji niniejszych zadań będą brały udział:

1) Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielicach;

2) Powiatowy Urząd Pracy w Pyrzycach;

3) Urząd Gminy w Bielicach;

4) organizacje pozarządowe zajmujące się pracą z osobami bezrobotnymi.

Rozdział V

Program ochrony zdrowia

Diagnoza

§ 19. Na terenie gminy Bielice funkcjonuje:

1) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielicach;

2) Indywidualna Praktyka Stomatologiczna - 1 gabinet.

Urząd Gminy w Bielicach od kilku lat dofinansowuje badania mammograficzne, cytologiczne, profilaktyczne prześwietlenia klatki piersiowej.

§ 20.1. Zwiększanie aktywności fizycznej ludności.

2. Zwiększenie skuteczności działań profilaktycznych, edukacji zdrowotnej społeczeństwa z zakresie promocji zdrowia.

3. Poprawa sposobu żywienia ludności.

Kierunki:

§ 21.1. Poprawa aktywności fizycznej osób zdrowych i niepełnosprawnych.

2. Zwiększanie świadomości zdrowotnej społeczeństwa w zakresie promocji zdrowia.

§ 22. Działania:

1) wspieranie imprez rekreacyjnych i sportowych o charakterze masowym na terenie gminy ;

2) budowa bezpiecznych placów zabaw dla dzieci;

4) częste kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych;

5) współpraca z poradnią odwykową;

6) powtarzanie akcji badań mammograficznych i innych badań profilaktycznych;

7) zabezpieczanie środków finansowych na realizację dożywiania w miesiącach jesienno- zimowych dla osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i zagrożonych patologią;

8) wykonywanie ustawowych zadań w zakresie zabezpieczenia pomieszczeń dla gabinetów lekarskich w szkołach;

10) usługi opiekuńcze i specjalistyczne dla osób przewlekle chorych i z zaburzeniami psychicznymi;

11) współpraca ze stowarzyszeniami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych;

12) poszerzenie integracyjnego systemu edukacji dla osób niepełnosprawnych;

13) tworzenie i oznaczanie miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Podmioty realizujące:

1) Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielicach;

2) Zespół Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Bielicach;

3) Urząd Gminy w Bielicach;

4) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielicach;

5) Komenda Powiatowa Policji w Pyrzycach.  

Rozdział VI

Program profilaktyki przeciwalkoholowej i narkomanii

Diagnoza:

§ 23. W Gminie Bielice działa Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która realizuje zadania wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ukierunkowana jest w szczególności na działalność profilaktyczną i prowadzenie świetlic opiekuńczych. Na terenie gminy Bielice prowadzone są 3 świetlice opiekuńcze w: Bielicach, Swochowie, Starym Chrapowie. Do świetlic opiekuńczych uczęszcza 50 dzieci. W gminie Bielice chcemy utworzyć punkt Informacyjno- Konsultacyjny, w którym będzie przyjmował psycholog, którego zadaniem będzie motywowanie i kierowanie do leczenia osób uzależnionych oraz udzielanie wsparcia osobom współuzależnionym i innym osobom wymagającym porady psychologa.

Cel strategiczny:

§ 24. Stworzenie sprawnie działającego systemu koordynującego działania w zakresie profilaktyki zmierzające do prawidłowego przepływu informacji, udzielania porad, konsultacji będącego zadaniem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielicach, Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach i w przyszłości Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego.

Kierunki:

§ 25.1.Udzielenie pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom,w których występują uzależnienia.

2. Zwiększenie dostępności pomocy psychospołecznej i prawnej dla osób uzależnionych i współuzależnionych, a w szczególności przed przemocą w rodzinie.

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przemocy w rodzinie i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych działań na rzecz dzieci i młodzieży uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo- wychowawczych .

4. Wspomaganie instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

Działania:

§ 26.1. Organizowanie i finansowanie szkolnych programów profilaktycznych.

2. Podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym przeznaczonych dla rodziców.

3. Udział dzieci i młodzieży w konkursach o tematyce profilaktycznej.

4. Organizowanie systemowych szkoleń pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach w zakresie rozpoznawania i przeciwdziałania zjawiskom patologicznym w rodzinie.

5. Budowanie lokalnej akcji wspierającej i organizowanie działań pomocniczych na rzecz ofiar, świadków i sprawców przemocy w ramach pracy socjalnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach.

6. Wymiana informacji i koordynacja działań pomiędzy Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bielicach, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Bielicach, Zespołem Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Bielicach i Komendą Powiatową Policji w Pyrzycach oraz innymi podmiotami zajmującymi się problemami uzależnień.

Podmioty realizujące:

§ 27. Podmiotami realizującymi zadania będą:

1) Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielicach;

2) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielicach;

3) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielicach;

4) Urząd Gminy w Bielicach;

5) Zespół Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Bielicach;

6) Komenda Powiatowa Policji w Pyrzycach .  

11

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamela Wilczyńska 01-02-2008 11:33:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamela Wilczyńska 01-02-2008
Ostatnia aktualizacja: Kamela Wilczyńska 06-02-2008 11:54:54