Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XIV/70/08 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wykorzystywanych lub przeznaczonych na cele mieszkaniowe.


U C H W A Ł A Nr XIV/70/08  

R a d y G m i n y B i e l i c e  

z dnia 29 stycznia 2008 r.  

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wykorzystywanych lub przeznaczonych na cele mieszkaniowe.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568;  z 2004 r. Nr 102 poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128 , Nr 181 poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,poz.974, Nr 173, poz.1218/ oraz art. 4 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz U z 2007 r. Nr 191, poz. 1371) i 68 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz U z 2007 r. Nr 173, poz. 1218) Rada Gminy Bielice uchwala, co następuje:  

§ 1.Wrowadza się następujące zmiany w §1 do Uchwały Nr XXXIII/169/06 Rady Gminy
Bielice z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wykorzystywanych lub przeznaczonych na cele mieszkaniowe:

1/ pkt. 2 otrzymuje brzmienie:

„2 50% gdy nieruchomość została oddana w użytkowanie wieczyste w latach 1971 -1990 r.”

2/ wykreśla się pkt. 3,

3/ pkt. 4 otrzymuje oznaczenie pkt. 3.  

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielice.  

§ 3.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2008 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Edward Mocarski 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamela Wilczyńska 01-02-2008 11:32:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamela Wilczyńska 01-02-2008
Ostatnia aktualizacja: Kamela Wilczyńska 06-02-2008 11:50:47