Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Protokół Nr XIII/2007 z Sesji Rady Gminy Bielice z dnia 31 grudnia


P r o t o k ó ł Nr XIII /2007

z s e s j i R a d y G m i n y B i e l i c e

z dnia 31 grudnia 2007 roku

Początek sesji - godz.10oo

Miejsce sesji - sala konferencyjna Urzędu Gminy w Bielicach.

Na stan 15 radnych w obradach udział wziął pełny skład Rady Gminy.

Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do protokołu.

Ponadto na sesji obecni byli zaproszeni goście : Wójt Gminy Bielice - Zdzisław Lech Twardowski, Z-ca Wójta Gminy Bielice -Kamela Wilczyńska, Skarbnik Gminy Bielice - Halina Butkowska, Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych im.Jana Pawła II- Małgorzata Woronowicz, kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach - Anna Maria Kopacka, Edward Sadłowski - Prezes Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w Szczecinie, Członek Zarządu Powiatu Pyrzyckiego, sołtysi wsi : Babinek - Agata Trun, Będgoszcz - Mirosław Samoćko, Stare Chrapowo- Ignacy Maćkowiak, Babin - Zbigniew Dawidowicz, Nowe Chrapowo - Rafał Malinowski.

Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik Nr 2 do protokołu.

Obrady XIII sesji Rady Gminy Bielice otworzył Przewodniczący Rady Gminy Bielice - Edward Mocarski.

Na podstawie podpisanej listy obecności, Przewodniczący Rady Gminy - Edward Mocarski stwierdził, że jest quorum do prowadzenia prawomocnych obrad w dniu dzisiejszym. Przewodniczący powitał przybyłych na sesję zaproszonych gości oraz radnych.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy przedstawił porządek obrad, do którego nie wniesiono propozycji zmian.

Porządek sesji przedstawiał się następująco :

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy Bielice.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia wysokości

stawek rocznych podatku od nieruchomości na 2008 rok.

6.. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia stawek i

zwolnień w podatku od środków transportowych.

7. Projekt uchwały zmieniający Wieloletni Plan Inwestycyjny.

8. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 rok.

9. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie zatwierdzenia Gminnego

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na

2007 rok .

10. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie zatwierdzenia Gminnego

Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2007 rok.

11. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z

końcem roku 2007

12. Projekt uchwały w sprawie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w

szkołach prowadzonych przez Gminę Bielice.

13. Przedstawienie planu pracy Rady Gminy Bielice.

14. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji

Rady Gminy Bielice

15 Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.

16. Wolne wnioski i zapytania.

17. Zakończenie sesji.

 

Porządek sesji stanowi załącznik Nr 3 do protokołu.

 

Protokół z ostatniej sesji przyjęto jednogłośnie 15 głosami „za”.

 

Ad.4. Interpelacje i zapytania radnych.

Radny Marcin Zięcina pytał dlaczego w projekcie uchwały zmieniającym Wieloletni Plan Inwestycyjny nie zaplanowano środków finansowych na świetlicę w Starym Chrapowie.

Wójt Gminy Bielice poinformował o poczynionych krokach w zakresie naprawy drogi na tzw. wybudowę w Bielicach. Doraźnie wykonawca drogi Bielice- Swochowo ma podjąć się tego zadania i około 10 stycznia 2008 roku będzie więcej informacji na ten temat. Szacowany koszt załatania tej drogi wynosiłby 20 tys.zł. Przewiduje się przez okres roku do półtora połatanie tej drogi by wystarczyło. W latach 2009-2010 trzeba będzie przystąpić do modernizacji drogi.

Radny Mariusz Adam Przepiórka zgłosił wniosek o nie odczytywanie szczegółowo przez Przewodniczącego Rady projektów uchwał poddawanych pod głosowanie. Wniosek radnego przyjęto jednogłośnie 15 głosami „za”.

 

 

Ad. 5. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia

wysokości stawek rocznych podatku od nieruchomości na 2008

rok.

Przewodniczący Komisji :Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych - Piotr Wilczyński, ds. Społecznych - Mariusz Adam Przepiórka , Rewizyjnej - Marcin Zięcina poinformowali o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały z poprawką w § 1 pkt.2 , aby otrzymał brzmienie :” nieruchomości lub ich części zajęte przez stowarzyszenia zrzeszające producentów rolnych, za wyjątkiem tych, w których prowadzona jest działalność gospodarcza.

Poprawka , o której mowa wyżej została przyjęta jednogłośnie 15 głośnie „za”.

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia wysokości

stawek rocznych podatku od nieruchomości na 2008 rok z poprawką przyjęto jednogłośnie 15 głosami „za”.

Uchwała Nr XIII/60/07 stanowi załącznik Nr 4 do protokołu.

 

Ad. 6. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia stawek

i zwolnień w podatku od środków transportowych na 2008 rok.

Przewodniczący komisji Rady Gminy Bielice przekazali informacje o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały w powyższej sprawie.

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych na 2008 rok przyjęto jednogłośnie 15 głosami „za”.

Uchwała Nr XIII / 61 / 07 stanowi załącznik Nr 5 do protokołu.

 

 

Ad. 7. Projekt uchwały zmieniający Wieloletni Plan Inwestycyjny.

Przewodniczący Komisji Rady Gminy Bielice przekazali informacje o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały w powyższej sprawie.

Wójt nawiązując do zapytania radnego Marcina Zięciny dotyczącego nie zaplanowanego zadania i przeznaczenia środków finansowych na świetlicę w Starym Chrapowie powiedział, że na dzień dzisiejszy nie jest uregulowany stan prawny tegoż obiektu. Z tego też względu nie mogły być zaplanowane środki na zadanie, które nie jest własnością gminy, bo przy ubieganiu się o pomoc z zewnątrz, tytuł własności jest wymaganym dokumentem przy składaniu wniosków unijnych.

Sprawa jest otwarta - kontynuował Wójt.

Sołtys wsi Stare Chrapowo - Ignacy Maćkowiak powiedział, że świetlicę w Starym Chrapowie wybudowano w czynie społecznym. Ze świetlicy korzystają wszyscy mieszkańcy z terenu gminy Bielice.

Sołtys mówił, że sołectwa nie stać na utrzymywanie tego obiektu.

Zdaniem sołtysa powinna być spójność dokumentów takich jak stan mienia gminy dołączony do projektu budżetu gminy na 2008 rok, w którym figuruje świetlica z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym, w którym nie ma wzmianki na ten temat. Dodając, że nie stać sołectwa na doposażenie w stoły, krzesła itd. Poza tym mieszkańcy oczekują odpowiedzi, dlaczego nie przewiduje się środków finansowych na świetlicę w Starym Chrapowie.

Przewidziano w WPI drogę Swochowo- Banie, która może ulec zniszczeniu bo realizowana jest inwestycja przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad - S-3 . Ponadto w każdej miejscowości planuje się chodniki. Zgodnie z założeniami Powiatu do 2013 roku planuje się remont drogi do Nowego Chrapowa i Babinka będące zadaniami powiatu.

Sołtys Maćkowiak kończąc swoją wypowiedź mówił, że w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym należało umieścić świetlicę w Starym Chrapowie i „dopinać” między czasie sprawy formalno- prawne.

Przewodniczący Rady Gminy Bielice - Edward Mocarski powiedział, że w przedmiotowym planie nie ma wielu zadań, które będą wykonane, wiele jest natomiast zadań, które są ujęte, a nie będą wykonane. Jest to dokument, który będzie nowelizowany przez Radę Gminy.

W związku z wypowiedzią sołtysa Maćkowiaka, Wójt wyjaśnił, że w informacji o stanie mienia znajduje się działka, która stanowi własność gminy, a nie świetlica w Starym Chrapowie. Wójt zgodził się w sprawie chodników ujętych w WPI, że być może jest to na wyrost, ale gdyby gmina oglądała się na powiat, to na pewno mieszkańcy by jeździli po drogach i chodzili po chodnikach, dlatego trzeba coś robić . Nie ma złośliwości w stosunku do Starego Chrapowa, chodzi jedynie o myślenie globalne.

Jeśli chodzi o drogę Swochowo- Kunowo to jest wielkie parcie ze strony gminy Banie, która jest właścicielem 4/5 drogi a gmina Bielice w 1/5 części , aby porozumieć się w sprawie naprawy tej drogi i przystąpić do realizacji inwestycji.

Wójt mówił, że nie wyraził zgody na zamknięcie drogi Swochowo - Kunowo. Do końca 2008 roku będzie wykonany odcinek drogi S-3.Naprawa tej drogi planowana jest na 2009, czyli po zakończeniu inwestycji realizowanej przez Generalną Dyrekcję Dróg i Autostrad.

Radny Michał Bednarczyk mówił, że droga S-3 wykonywana jest etapowo. Do końca listopada 2009 roku ma być zakończona cała inwestycja. Od strony lasu do Swochowa jest długość ok.1 km, który wymaga zainwestowania. Cała droga byłaby kończona po zrealizowanej inwestycji Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad.

Projekt uchwały zmieniający Wieloletni Plan Inwestycyjny przyjęto 14 głosami „za” i przy 1 głosie wstrzymującym się.

Uchwała Nr XIII / 62 / 07 stanowi załącznik Nr 6 do protokołu.

 

Ad. 8. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 rok.

 

Projekt uchwały w powyższej sprawie pozytywnie zaopiniowały komisje Rady Gminy, poinformowali Przewodniczący poszczególnych komisji.

Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 rok przyjęto jednogłośnie 15 głosami „za”.

Uchwała Nr XIII/ 63 / 07 stanowi załącznik Nr 7 do protokołu.

 

Ad.9. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok .

Projekt uchwały w powyższej sprawie pozytywnie zaopiniowały komisje Rady Gminy, poinformowali Przewodniczący poszczególnych komisji.

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie zatwierdzenia Gminnego

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok przyjęto jednogłośnie 15 głosami „za”.

Uchwała Nr XIII/ 64 / 07 stanowi załącznik Nr 8 do protokołu

 

Ad.10. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie zatwierdzenia

Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2007 rok.

Projekt uchwały w powyższej sprawie pozytywnie zaopiniowały komisje Rady Gminy ,poinformowali Przewodniczący poszczególnych komisji.

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2007 rok przyjęto jednogłośnie 15 głosami „zaa”.

Uchwała Nr XIII/ 65 / 07 stanowi załącznik Nr 9 do protokołu

 

Ad.11. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają

z końcem roku 2007

 

Projekt uchwały w powyższej sprawie pozytywnie zaopiniowały komisje Rady Gminy, poinformowali Przewodniczący komisji.

Jednogłośnie 15 głosami „za” został przyjęty projekt uchwały w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2007.

Uchwała Nr XIII / 66 / 07 stanowi załącznik Nr 10 do protokołu.

 

Ad.12. Projekt uchwały w sprawie wynagradzania nauczycieli

zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Bielice.

Projekt uchwały w powyższej sprawie pozytywnie zaopiniowały komisje Rady Gminy, poinformowali Przewodniczący komisji.

Jednogłośnie 15 głosami „za” został przyjęty projekt uchwały w sprawie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Bielice.

Uchwała Nr XIII / 67 / 07 stanowi załącznik Nr 11 do protokołu.

 

Ad.13. Przedstawienie planu pracy Rady Gminy Bielice.

Przewodniczący Rady Gminy Bielice - Edward Mocarski przedstawił plan pracy Rady na 2008 rok.

Wójt zgłosił propozycję ujęcia w planie pracy na II kwartał przyszłego roku informacji Dyrektora Związku Gmin Zlewni Jeziora Miedwie na temat oceny zaawansowania prac związanych z kanalizacją gminy Bielice. Propozycję przyjęto jednogłośnie.

Radny Michał Bednarczyk powiedział, że OSP powinno zdać przed Radą Gminy sprawozdanie ze swojej działalności na sesji zaplanowanej w planie Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy odpowiadał, że na czerwiec przyszłego roku zaplanowana jest informacja na temat ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Bielice.

Plan pracy Rady Gminy Bielice na 2008 rok stanowi załącznik Nr 12 do protokołu.

 

Ad.14. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy

komisji Rady Gminy Bielice.

Przewodniczący poszczególnych komisji przedstawili ustalone plany pracy na 2008 rok.

Radny Stanisław Ryszard Wądołowski zgłosił wniosek o ujęcie w planie pracy Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych Rady Gminy Bielice posiedzenia w kwietniu 2008 r. z prezesami kół łowieckich na temat szkód wyrządzanych przez zwierzynę.

Propozycja radnego Wądołowskiego przyjęto jednogłośnie 15 głosami „za”.

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Gminy Bielice przyjęto jednogłośnie 15 głosami „za”

Uchwała Nr XIII /68 / 07 stanowi załącznik Nr 13 do protokołu.

 

Ad.15 Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.

Wójt udzielił odpowiedzi na zapytanie radnego Marcina Zięciny w punkcie 7 porządku obrad.

 

Ad.16. Wolne wnioski i zapytania.

 

Radny Artur Kuświk zwrócił się do radnego Powiatu Pyrzyckiego Edwarda Sadłowskiego o interwencję w Zarządzie Dróg Powiatowych o piasek do posypywania dróg.

Wójt powiedział, że 4 dni temu rozmawiał z WALDIX-em, i w ciągu 10 dni ma być dostarczony piasek.

Przewodniczący Rady Gminy poinformował o odpowiedzi Zarządu Dróg Powiatowych na zgłoszone interpelacje przez radnych gminy Bielice na ostatniej sesji. Pismo zostało skserowane i przekazane wnioskującym radnym. Pismo stanowi załącznik Nr 14 do protokołu.

Radny Stanisław Ryszard Wądołowski powiedział, że niezrozumiałe jest, aby straż składała sprawozdania skoro, zadaniem gminy jest utrzymywanie jednostek OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratownictwa, w przeciwieństwie do klubu „UNIA” Swochowo, który powinien się rozliczać ze swojej działalności.

Radny Michał Bednarczyk powiedział, że nie podważa działalności straży, ale zdaniem radnego, Rada powinna wiedzieć ile było akcji gaszenia pożarów, ile osób brało udział w takich akcjach, jaki był skutek. Sytuacja klubu jest taka sama jak straży bo są dofinansowywane z budżetu gminy - kontynuował radny Bednarczyk.

Radny Powiatu Pyrzyckiego - Edward Sadłowski podziękował za przekazane przez Przewodniczącego Rady Gminy wnioski z ostatniej sesji i Wójtowi za propozycje skierowane do Regionalnego Komitetu Marszałkowskiego.

Sadłowski mówił, że należy pozyskiwać środki z zewnątrz, nie koncentrować się na dochodach z tytułu podatku rolnego. Dobrze by było, żeby pan Senator Jan Olech mógł uczestniczyć w sesjach tutejszej Rady.

Radny Powiatu Pyrzyckiego - Edward Sadłowski powiedział, że deklaruje pomoc i jeżeli będą uruchomione w pierwszym kwartale programy unijne, pracownicy Urzędu Marszałkowskiego mogą na sesjach przekazać niezbędne informacje na ten temat.

Następnie Sadłowski mówił o możliwości ubiegania się o środki z Unii Europejskiej na uruchomienie przedszkola w gminie podał przykład gminy Gryfino, która przoduje w tej dziedzinie. Dlatego od strony formalno-prawnej należałoby przyjrzeć się tej sprawie.

Sadłowski nadmienił o zamiennych źródłach energii odnawialnej zamiast tradycyjnego ogrzewania, nad którymi trzeba się zastanowić, bo w tym względzie są dyrektywy unijne i koniecznym będzie spełnienie tego wymogu. Jest to wyzwanie i może kompleksowo potraktować temat i zamiast gazyfikacji zaplanować inne źródło energii, które sprawdziło się w innych krajach.

Ponadto Sadłowski podziękował jako Prezes Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej za przekazywane środki 2% z budżetu gminy na działalność izby zgodnie przepisami prawa w tym zakresie oraz za współpracę gminy ze Starostwem Powiatowym w Pyrzycach.

Radny Piotr Wilczyński zwrócił się do radnych powiatowych z prośbą o przedstawienie Radzie Gminy Lokalnego Planu Rozwoju Powiatu Pyrzyckiego dot. gminy Bielice. I z uwagi na odległy termin realizacji naprawy drogi powiatowej Stare Chrapowo - Nowe Chrapowo, poczynienie działań i przyspieszenie wykonania tego zadania.

Edward Sadłowski powiedział, że otrzymał zapewnienie ze Starostwa, że Lokalny Plan Rozwoju Powiatu Pyrzyckiego będzie weryfikowany, więc będzie odpowiednia reakcja z mojej strony - zapewniał radny powiatowy.

Poza tym Sadłowski zaproponował przedstawienie Lokalnego Planu Rozwoju Powiatu Pyrzyckiego na jednym z posiedzeń Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych Rady Gminy Bielice.

Radny Wądołowski poprosił raz jeszcze o pisemne przekazanie przez pana Sadłowskiego informacji o jego działaniach na rzecz gminy w powiecie.

Przewodniczący Rady Gminy Bielice - Edward Mocarski podsumował mijający rok pracy Rady, podkreślając sprawne działanie i bardzo wysoką frekwencję radnych. Przewodniczący złożył życzenia noworoczne wszystkim biorącym udział w sesji i ich rodzinom.

Radny Mariusz Adam Przepiórka podziękował w imieniu klubu „UNIA” Swochowo Wójtowi Gminy Bielice za okazaną pomoc finansową pozwalającą na działanie klubu oraz Prezesowi Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w Szczecinie Edwardowi Sadłowskiemu za zakup sprzętu dla „UNII” Swochowo.

W związku z wyczerpaniem porządku XIII sesji Rady Gminy Bielice, obrady o godz.112o zamknął Przewodniczący Rady Gminy - Edward Mocarski.

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamela Wilczyńska 01-02-2008 10:32:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamela Wilczyńska 25-01-2008
Ostatnia aktualizacja: Justyna Pencarska 07-05-2008 14:33:22