Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 rok


Projekt

Uchwała Nr ……….
Rady Gminy Bielice
z dnia 29 stycznia 2008 r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116,poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz.1457 oraz z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181 poz.1337, z 2007 r. Nr 48 poz.327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz.1218) oraz art.41 ust.2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 70 poz. 743, Nr 115, poz.793, Nr 176 poz.1238) oraz art. 10 ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005r. (Dz. U. Nr 179 poz. 1485, z 2006 r. Nr 66 poz. 469, Nr 120 poz.826, z 2007 r. Nr 7 poz.48, Nr 82 poz.558 ) Rada Gminy Bielice uchwala, co następuje:

§1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 rok stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielice.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2008 roku.


 

 

Załącznik do Uchwały Rady Gminy Bielice

Nr ......................... z dnia ........................

w sprawie uchwalenia

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2008

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Bielice na rok 2008

Program opracowany przez Koordynatora Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielicach.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 70 poz. 743, Nr 115 poz. 793, Nr 176 poz. 1238).

 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz. U. Nr 179 poz. 1485, z 2006 r. Nr 66 poz. 469, Nr 120 poz. 826, z 2007 r. Nr 7 poz. 48, Nr 82 poz.558).

Diagnoza

Problemy wynikające z nadużywania alkoholu, stosowania środków uzależniających i stosowania przemocy w rodzinie stanowią jedną z ważniejszych kwestii społecznych. Zjawiska te mają istotny wpływ na poczucie bezpieczeństwa społecznego, stan zdrowia, zdolność do konkurencji na wymagającym rynku pracy a także na relacje interpersonalne w środowisku rodzinnym. Alkoholizm i narkomania pociągają za sobą psychodegradację jednostki i rodziny, załamanie się procesów socjalizacyjnych u dzieci, ponadto wzmaga występowanie przemocy i prowadzi do współuzależnienia całej rodziny. Koszty ponoszone przez społeczeństwo, w związku z nadużywaniem alkoholu dotyczą sfery społecznej i materialnej.

Gmina Bielice obejmuje swoim zasięgiem 12 miejscowości, w tym 4 tzw.

popegerowskie. Liczba mieszkańców Gminy Bielice na dzień 31.12.2007r. wynosi 3.040,00, z czego na koniec roku 2007r. zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pyrzycach jako bezrobotnych było 230, w tym 141 kobiet.

W roku 2007r. do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wpłynęło 17 wniosków o podjecie interwencji w sprawie osoby nadużywającej alkoholu, z czego przeprowadzono 12 rozmów, skierowano 2 sprawy do Sądu w celu orzeczenia leczenia odwykowego.

Jak wynika z informacji Komendy Powiatowej Policji w Pyrzycach w 2007r. interwencji podejmowanych na terenie gminy Bielice związanych z przemocą w rodzinie i problemem alkoholowym było -19, zatrzymanych do wytrzeźwienia w PDOZ KPP w Pyrzycach było 11 osób. Nadzorem w formie “Niebieskiej Karty” objętych było 5 rodzin. W 2007 r. na terenie gminy Bielice sporządzono akty oskarżenia wobec 3 sprawców kradzieży (pod wpływem alkoholu).

W związku z występującymi problemami, jakimi borykają się osoby dorosłe, zasadne jest przyjęcie poszczególnych celów głównych:

I. Cel główny - Zapobieganie nadużywania alkoholu

Cele szczegółowe:

1. Promowanie zdrowego trybu życia.

2. Podejmowanie działań na rzecz ograniczenia spożycia alkoholu.

3. Integrowanie środowiska lokalnego.

4. Podejmowanie działań w zakresie poradnictwa, interwencji wobec osób

nadużywających alkoholu, prowadzenie rozmów motywacyjnych.

5. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

Projekt 1.

-      zwiększenie efektywności profilaktyki w podległych szkołach poprzez wspieranie realizacji działań;

-      wspieranie akcji, konkursów dla dzieci i młodzieży organizowanych przez szkołę;

-      angażowanie i włączanie się w akcje ogólnopolskie i regionalne kampanie edukacyjne.

Odbiorcy projektu

đ          uczniowie z Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Bielicach;

đ          mieszkańcy gminy Bielice.

Realizatorzy

 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielicach;

 • Zespół Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Bielicach.

Czas i miejsce realizacji projektu

 • 2008 rok, teren gminy Bielice.

Projekt 2.

-      prowadzenie kontroli obiektów handlowych pod kątem przestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Odbiorcy projektu

 • osoby prowadzące działalność handlową na terenie gminy Bielice.

Realizatorzy

 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielicach.

Czas i miejsce realizacji projektu

 • 2008 rok, teren gminy Bielice.

Projekt 3

-      organizacja imprez rekreacyjnych propagujących zdrowy styl życia;

- zorganizowanie w dniu 01.06.2008 r. II Gminnego Dnia Dziecka; dla wszystkich dzieci z terenu naszej gminy;

-      prowadzenie zajęć z dziećmi z rodzin zagrożonych patologią społeczną w świetlicach środowiskowych w Bielicach, Swochowie i Starym Chrapowie.

Odbiorcy projektu

 • mieszkańcy miejscowości gminy Bielice.

Realizatorzy

 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielicach;

 • Zespół Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Bielicach.

Czas i miejsce realizacji projektu

 • 2008 rok, teren gminy Bielice.

Projekt 4.

- podejmowanie działań w zakresie poradnictwa, interwencji wobec osób

nadużywających alkoholu, prowadzenie rozmów motywacyjnych;

- udzielenie specjalistycznej pomocy uzależnionym i współuzależnionym;

- udział w konferencjach i szkoleniach specjalistycznych.

Odbiorcy projektu

 • osoby uzależnione i współuzależnione;

 • członkowie GKRPA.

Realizatorzy

 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielicach;

 • instytucje współpracujące: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielicach, Sąd Rejonowy w Stargardzie Szcz., kuratorzy zawodowi i społeczni, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pyrzycach, świetlica środowiskowa w Bielicach, Swochowie i Starym Chrapowie.

Czas i miejsce realizacji projektu

 • 2008 rok, gmina Bielice.

II. Cel główny - Przeciwdziałanie narkomanii

Cele szczegółowe:

1. Propagowanie zdrowego trybu życia.

2. Zwiększenie wiedzy dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych w zakresie skutków nadużywania środków odurzających.

3. Integrowanie środowiska lokalnego i podejmowanie działań na rzecz przeciwdziałania narkomanii.

4. Podejmowanie działań w zakresie poradnictwa, interwencji wobec osób

używających narkotyków, prowadzenie rozmów motywacyjnych.

Projekt 1.

-      zwiększenie efektywności profilaktyki w Zespole Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Bielicach poprzez wspieranie realizacji działań;

-      angażowanie i włączanie się w akcje ogólnopolskie i regionalne kampanie edukacyjne.

Odbiorcy projektu

 • dzieci i młodzież szkolna oraz dorośli.

Realizatorzy

 • świetlice środowiskowe;

 • Zespół Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Bielicach;

 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielicach.

Czas i miejsce realizacji projektu

 • 2008 rok, gmina Bielice.

Projekt 2

-      podniesienie świadomości rodziców uczniów z ZSP im. Jana Pawła II w Bielicach, na temat narkomanii.

Odbiorcy projektu

 • rodzice i opiekunowie uczniów z ZSP im. Jana Pawła II w Bielicach.

Realizatorzy projektu

 • świetlice środowiskowe;

 • Zespół Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Bielicach;

 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielicach.

Czas i miejsce realizacji projektu

 • 2008 rok, gmina Bielice.

Projekt 3.

- podejmowanie działań w zakresie poradnictwa, interwencji wobec osób

używających narkotyków, prowadzenie rozmów motywacyjnych;

- udzielenie specjalistycznej pomocy uzależnionym i współuzależnionym

- udział w konferencjach i szkoleniach specjalistycznych.

Odbiorcy projektu

 • osoby uzależnione i współuzależnione;

 • członkowie GKRPA.

Realizatorzy

 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielicach;

 • instytucje współpracujące.

Czas i miejsce realizacji projektu

 • 2008 rok, gmina Bielice.

Zasoby

Do realizacji przedstawionych projektów w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii gmina Bielice zamierza się wykorzystać posiadane zasoby własne:

- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielicach;

- Zespół Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Bielicach;

- Niepubliczny ZOZ w Bielicach;

- Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielicach;

- Świetlice środowiskowe w: Bielicach, Swochowie i Starym Chrapowie.

Postanowienia końcowe:

1. Spodziewane efekty realizacji programu:

- uświadomienie zdrowotnych i społecznych skutków nadużywania alkoholu i używania środków odurzających;

- wzrost liczby młodych osób zaangażowanych w propagowanie zachowań abstynenckich;

- wzrost inicjatyw społeczności lokalnej podejmowanych na rzecz zapobiegania

alkoholizmowi i narkomanii zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży, zwiększenie dostępu, propagowanie samopomocy;

- promowanie lokalnych grup wsparcia;

-wzrost dostępności mieszkańców gminy do szeroko rozumianego wsparcia specjalistycznego w przypadku występowania problemu.

2. Realizacja zadań programu zakłada możliwość modyfikacji w przypadku pojawienia się nowych potrzeb.

3. Źródła finansowania programu- środki budżetu gminy Bielice pochodzące z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych.

4. Sposób kontroli realizacji programu:

- stały monitoring realizacji programu prowadzony przez sekretarza GKRPA.

5. Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielicach.

Za udział w każdym posiedzeniu i za prowadzone kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Bielice, otrzymają wynagrodzenie w wysokości 10% najniższego wynagrodzenia na podstawie listy obecności zatwierdzonej przez Przewodniczącego Komisji. Ponadto w przypadku uczestnictwa w kontrolach punktów sprzedaży na terenie gminy Bielice oraz w szkoleniach poza terenem gminy Bielice należy się członkom komisji zwrot poniesionych kosztów tj. podróże służbowe krajowe.

6. Preliminarz wydatków w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2008 rok realizowany będzie z części planowanych wpływów z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na 2008 rok w kwocie 36.000 zł.

Lp.

Nazwa zadania

Plan finansowy 2008

Termin

I

Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek pt.,, Bawmy się na trzeźwo”.

800

I

II.

Przedstawienie teatralne dla dzieci i młodzieży w Zespole Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Bielicach.

1.000

I -XII

III.

Dofinansowanie do imprez dla społeczności lokalnej z terenu gminy Bielice.

3.500

I -XII

IV.

Dofinansowanie do zorganizowania II Gminnego Dnia Dziecka pod hasłem „ Bawmy się zdrowo i bezalkoholowo”.

2.000

VI

V.

Wypoczynek dla dzieci zagrożonych patologią a w szczególności alkoholizmem pod hasłem „ Od używek wolę czas spędzony w szkole”

w tym:

- wynagrodzenia dla nauczycieli;

- integracyjny wyjazd dla dzieci;

- poczęstunek dla dzieci i młodzieży.

3.000

II i VII - VIII

VI.

Przestrzeganie ładu i porządku publicznego na terenie gminy Bielice.

600

I - XII

VII.

Prowadzenie świetlic opiekuńczo -wychowawczych dla dzieci i młodzieży zagrożonej patologią :

w tym:

- umowy - zlecenia dla opiekunów świetlic;

- zakup materiałów;

- dofinansowanie do opłat za użytkowanie świetlic.

13.500

I - XII

VIII.

Profilaktyka w stosunku do osób uzależnionych i wspołuzależnionych a w szczególności dzieci i młodzieży

w tym:

- profilaktyka dzieci( badania i szczepienia);

-opinie lekarza biegłego;

- opłaty sądowe;

- utworzenie doradczego punktu konsultacyjno - doradczego ( psycholog).

5.000

I - XII

IX.

Podróże służbowe krajowe.

200

I - XII

X.

Posiedzenia Komisji.

3.500

I -XII

XI.

Pokrywanie kosztów pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych.

2.900

I -XII

RAZEM

36.000

7. Preliminarz realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Bielice na 2008 r. realizowany będzie z części wpływów planowanych z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2008 r. i wynosi 2.000 zł.

Lp.

Nazwa zadania

Plan

Termin realizacji

1.

Przedstawienia i spektakle dla dzieci w Zespole Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Bielicach.

1. 500,00

I - XII 2008

2.

Profilaktyka zapobiegania narkomanii: pogadanki w szkole i w środowisku lokalnym, itp.

500,00

I - XII 2008

1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamela Wilczyńska 25-01-2008 10:00:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamela Wilczyńska 25-01-2008
Ostatnia aktualizacja: Kamela Wilczyńska 25-01-2008 10:00:16