Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XIII/63/07


Uchwała Nr XIII / 63 /07

Rady Gminy Bielice

z dnia 31 grudnia 2007r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23,poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172,poz. 1441 , z 2006 r. Nr 17 poz.128, Nr 175 poz. 1457, Nr 181 poz.1337 oraz z 2007 r. Nr 48 poz.327;) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę : 533.939,21

1. Dział 600 Transport i łączność 383.939,21

rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 383.939,21 zł

§ 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin),

powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane

z innych źródeł 383.939,21 zł

2. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 150.000 zł

rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 150.000 zł

§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa

użytkowania wieczystego nieruchomości 150.000 zł

§ 2. Zmniejszyć dochody budżetu gminy o kwotę: 401.610,99

1. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 401.610,78

rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności

cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych

jednostek organizacyjnych 401.389,21 zł

§ 0310 Podatek od nieruchomości 401.389,21 zł rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek

samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 221,78 zł

§ 0480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 221,78 zł

§ 3. Zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę : 132.550

1. Dział 600 Transport i łączność 73.000 zł

rozdział Drogi publiczne gminne 73.000 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 73.000 zł

- droga gminna Parsów-Parsówek 73.000 zł

2. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 50 zł

rozdział 75647 Pobór podatków , opłat i niepodatkowych należności budżetowych 50 zł

§ 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 50 zł

3. Dział 801 Oświata i wychowanie 20.800 zł

rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół 20.800 zł

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 200 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.600 zł

§ 4270 Zakup usług remontowych 1.000 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych 17.000 zł

4. Dział 852 Pomoc społeczna 2.500 zł

rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 2.500 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych (z.wł.UG) 2.500 zł

5. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 36.200 zł

rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 3.500 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych 3.500 zł

rozdział 90095 Pozostała działalność 32.700 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych 32.700 zł

§ 4. Zmniejszyć wydatki budżetu gminy o kwotę : 221,78 zł

1. Dział 851 Ochrona Zdrowia 221,78 zł

rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 221,78 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 221,78 zł

§ 5 . Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielice.

§ 56. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamela Wilczyńska 14-01-2008 14:22:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamela Wilczyńska 11-01-2008
Ostatnia aktualizacja: Kamela Wilczyńska 14-01-2008 14:23:12