Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.


Projekt

U C H W A Ł A Nr………………………

R a d y G m i n y B i e l i c e

z dnia………………………………………

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327/,w związku z art.6 ust.12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych/ Dz.U.z 2006 r. Nr 121,poz.844 , Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz.1635, Nr 245, poz.1775, Nr 249, poz.18298, Nr 251, poz.1847 / Rada Gminy Bielice uchwala, co następuje :

§ 1. W Uchwale Nr VI/23/07 Rady Gminy Bielice z dnia 23 marca 2007 r. w sprawie określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso wprowadza się następujące zmiany:

1/ w §1 skreśla się ppkt d

2/ w § 3 skreśla się ust.2

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku.

U Z A S A D N I E N I E

W związku ze zmianą ustawy o podatkach i opłatach lokalnych , Rady Gmin mogą wprowadzić od 1 stycznia 2008 roku opłatę od posiadania psów / obecnie był to podatek od posiadania psów/.

Wójt nie zamierza występować do Rady Gminy z projektem uchwały o wprowadzenie takiej opłaty. Koniecznym jest zatem wprowadzenie zmian w uchwale dot. inkasowania należności ,tzn. skoro nie byłoby opłaty , nie będzie zmiany nazewnictwa /z podatku na opłatę/ ale wykreślenie takiego punktu i wykreślenie w związku z tym wynagrodzenia za inkaso .

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamela Wilczyńska 13-11-2007 15:00:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamela Wilczyńska 13-11-2007
Ostatnia aktualizacja: Kamela Wilczyńska 13-11-2007 15:00:54