Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 82/2007 Wójta Gminy BIelice z dnia 13 listopada 2007 roku w sprawie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w Parsowie i Bielicach.


ZARZĄDZENIE NR 82/2007

W Ó J T A G M I N Y B I E L I C E

Z dnia 13 listopada 2007 roku

W sprawie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości

położonych w Parsowie i Bielicach

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 roku Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Bielice Nr X/42/07 z dnia 24 września 2007 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości nr 112 położonej w Parsowie w drodze przetargu nieograniczonego, Uchwały Rady Gminy Bielice Nr IX/32/07 z dnia 27 czerwca 2007 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu użytkowego nr 27/6 położonego w Bielicach, zarządzam co następuje:

§ 1

  1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze nieograniczonego przetargu ustnego nieruchomości szczegółowo opisane w załączniku do niniejszego zarządzenia.

  2. Termin przetargu ustalony został na dzień 14 grudnia 2007 r. od godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Bielicach.

  3. Przetargi przeprowadzi komisja w składzie:

a/ Kamela Wilczyńska - przewodnicząca,

b/ Beata Cechol - członek,

c/ Zdzisław Badora - Członek.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Bielice Nr 82 /2007 z dnia 13 listopada 2007 r.

O G Ł O S Z E N I E

W dniu 14 grudnia 2007 r. od godziny 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Bielicach

przeprowadzony zostanie przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej podanych nieruchomości gminnych

Godz.

Opis i oznaczenie nieruchomości, położenie, powierzchnia, KW

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego, który obowiązywał do 31.12.2002 r.

Obciążenia

i zobowiązania

Wysokość

wadium

Cena

wywoławcza

Wysokość

postąpienia

Terminy

poprzednich

przetarw

900

Nieruchomość niezabudowana nr 112, poł. w Parsowie, o pow. 1,82 ha. Brak KW. Nieczynne wyrobisko kopalin. Wycena nie obejmuje wartości złoża kopalin, nie stanowiących części składowych nieruchomości są własnością Skarbu Państwa.

Teren eksploatacji złóż mineralnych - do odtworzenia. Teren wymaga szczegółowych badań geologicznych stwierdzających wielkość zasobów oraz możliwości i warunki eksploatacji. Przewidując ochronę kopali - wyklucza się wprowadzenie trwałego zainwestowania. Eksploatację można podjąć tylko za zgodą właściwego organu. Przejściowo nieużytki.

Brak

3.000,00

50.431,00 zł

1.500,00 zł

Pierwszy

przetarg

915

Nieruchomość lokalowa - lokal użytkowy nr 6 w budynku wielorodzinnym nr 27 mieszkalno-użytkowy, o powierzchni użytkowej 119,10 m2,położony w Bielicach, składający się z:

- sali gimnastycznej 101,5 m2,

- pomieszczenie gospodarczego 9,0 m2,

- sanitariaty 8,6 m2,

- poddasze użytkowe (strych) 12,6 m2.

KW 20138. Z nieruchomością lokalową związany jest udział 27/100 w częściach wspólnych budynku nr 27, a także udział w prawie własności działki gruntu. Nieruchomość gruntowa zabudowana, oznaczona jest jako działka 22/3 o pow. 775 m2, położona w Bielicach.

Teren zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności. dopuszcza się wprowadzenie nieuciążliwych usług towarzyszących oraz urządzeń drobnej, nieuciążliwej dla otoczenia działalności gospodarczej.

Nieodpłatna służebność drogi koniecznej na rzecz każdoczesnego właściciela lub współwłaściciela działek nr 220/6 objętej KW 7968 i nr 220/7 objętej KW 6481, polegająca na prawie przechodu i przejazdu przez działkę nr 220/3.

4.000,00 zł

77.161,00 zł

1.000,00 zł

Pierwszy

przetarg

Osoby działające w imieniu i na rzecz osób prawnych zobowiązane są do okazania pełnomocnictwa. W przypadku wpłaty wadium na konto, komisji przetargowej należy okazać dowód wpłaty.

Osoba, która wygra przetarg, wpłacone wadium będzie miała zaliczone w poczet ceny nieruchomości, pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości najpóźniej w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin podpisania umowy nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

Jeżeli osoba wyłoniona w drodze przetargu ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Bielicach pokój nr 14 lub telefonicznie 091 564-42-35 w. 23 lub www.bielice.com.pl .

Osoby, którym na mocy art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz U z 2004 r. Nr 261, poz. 2603) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości powinny złożyć wniosek w tej sprawie do dnia 13 grudnia 2007 r.

Cena ustalona w przetargu musi być zapłacona przed podpisaniem umowy notarialnej.

Osoby zainteresowane mogą wpłacać wadium do trzech dni przed przetargiem tj. do dnia 10 grudnia 2007 roku w kasie urzędu lub na konto: Pyrzycko-Stargardzki Bank Spółdzielczy Oddział w Bielicach Nr 52 9387 1013 5500 0286 2000 0070.

Do ceny sprzedaży doliczony zostanie podatek VAT wg stawek obowiązujących w dniu sprzedaży.

OGŁOSZENIE WYWIESZONO NA TABLICY URZĘDU GMINY W BIELICACH

w dniach od 13 listopada 2007 r. do 14 grudnia 2007 r.

Bielice, dnia 13 listopada 2007 r.

3

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamela Wilczyńska 13-11-2007 13:01:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamela Wilczyńska 04-10-2007
Ostatnia aktualizacja: Kamela Wilczyńska 13-11-2007 13:01:38