Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 81/ 2007 Wójta Gminy Bielice z dnia 13 listopada 2007 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w Liniu


ZARZĄDZENIE Nr 81 /2007

W Ó J T A G M I N Y B I E L I C E

z dnia 13 listopada 2007 roku

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w Liniu.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 i art. 39 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2000 roku Nr 46, poz. 543 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr V/18/07 Rady Gminy w Bielicach z dnia 5 lutego 2007 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości nr 220 położonej w Liniu w drodze przetargu nieograniczonego, zarządzam co następuje:

§ 1

  1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze nieograniczonego przetargu ustnego nieruchomość szczegółowo opisaną w załączniku do niniejszego zarządzenia.

  2. Termin przetargu ustalony został na dzień 14 grudnia 2007 roku o godz. 930 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Bielice.

  3. Przetarg poprowadzi komisja w składzie:

    • Kamela Wilczyńska - przewodniczący

    • Zdzisław Badora - członek

    • Beata Cechol - członek

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Zarządzenia Nr 81/2007 Wójta Gminy Bielice z dnia 13 listopada 2007 r.

O G Ł O S Z E N I E

W dniu 14 grudnia 2007 roku o godzinie 930 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Bielicach przeprowadzony zostanie przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż nieruchomości gminnej położonej w obrębie Linie.

Nieruchomość zabudowana oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 220 o powierzchni 9439 m2, zabudowana byłym budynkiem biurowo-socjalnym w zabudowie wolno stojącej oraz budowlami po byłej oczyszczalni ścieków, położona w miejscowości Linie.

Cena wywoławcza została ustalona na kwotę - ........................................................50.00,00 zł,

(pięćdziesiąt tysięcy złotych),

Wadium ...................................................................................................................5.000,00 zł,

(pięć tysięcy złotych),

Jedno postąpienie nie może być niższe niż ……………...........................................2.500,00 zł,

(dwa tysiące złotych),

Nieruchomość posiada księgę wieczystą Nr ............................................................... ... 18596.

Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi zobowiązaniami i obciążeniami.

Terminy poprzednich przetargów: 15.06.2007 r., 1.08.2007 r., 3.10.2007.

W obowiązującym do dnia 31.12.2002 roku Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bielice oraz Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bielice uchwalone Uchwałą Nr XIX/144/2000 Rady Gminy w Bielicach z dnia 27 czerwca 2000 roku określa jako teren istniejącej grupowej oczyszczalni ścieków.

Gmina Bielice przygotowuje dokumentację do planu zagospodarowania przestrzennego. Złożony został wniosek przez Gminę Bielice o przeznaczenie w planie ww. działki na działalność gospodarczą z możliwością zabudowy mieszkaniowej.

Osoby działające w imieniu i na rzecz osób prawnych zobowiązane są do okazania pełnomocnictwa. W przypadku wpłaty wadium na konto, komisji przetargowej należy okazać dowód wpłaty.

Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości najpóźniej w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin podpisania umowy nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

Jeżeli osoba wyłoniona w drodze przetargu jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Cena ustalona w przetargu musi być zapłacona przed podpisaniem umowy notarialnej.

Wadia należy wpłacić na trzy dni przed przetargiem tj. do dnia 10 grudnia 2007 r. w kasie urzędu lub na konto : Pyrzycko-Stargardzki Bank Spółdzielczy Oddział w Bielicach Nr 52 9387 1013 5500 0286 2000 0070.

Do ceny sprzedaży doliczony zostanie podatek VAT wg stawek obowiązujących w dniu sprzedaży.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Bielicach pokój nr 14 lub telefonicznie 091 564-42-35 wewn. 23 oraz bip@bielice.com.pl i www.bielice.com.pl.

OGŁOSZENIE WYWIESZONO NA TABLICY URZĄDU GMINY W BIELICACH

w dniach od 13 listopada 2007 r. do 14 grudnia 2007 r.

Bielice, dnia 13 listopada 2007 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamela Wilczyńska 13-11-2007 13:01:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamela Wilczyńska 04-10-2007
Ostatnia aktualizacja: Kamela Wilczyńska 13-11-2007 13:01:16