Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zadania i kompetencje stanowiska ds. oświaty, kultury i sportu, turystyki i rekreacji i gospodarki komunalnej


Załatwianie spraw na stanowisku ds. oświaty, kultury i sportu, turystyki i rekreacji i gospodarki komunalnej

POKÓJ NR 11

 

 

 

 

 

1.W zakresie oświaty należy w szczególności:
1)    prowadzenie całokształtu spraw związanych z zakładaniem, przekształcaniem i likwidacją szkół oraz placówek oświatowych, a także siecią szkół i przedszkoli;
2)    sprawdzanie i opiniowanie przed zatwierdzeniem arkuszy organizacyjnych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów;
3)    koordynowanie i nadzór nad działalnością gminnych przedszkoli i szkół oraz zadań edukacyjnych dofinansowywanych przez gminę;
4)    koordynowanie i prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem Nagrody Wójta dla dyrektorów i nauczycieli;
5)    przygotowywanie i przeprowadzanie konkursów na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki;
6)    prowadzenie spraw związanych z powierzaniem stanowiska dyrektora szkoły;
7)    występowanie z inicjatywą w zakresie nagród, odznaczeń, wysokości dodatku motywacyjnego i funkcyjnego dla dyrektorów;
8)    przygotowywanie propozycji oceny pracy dyrektorów szkół i placówek, w zakresie realizacji zadań podlegających nadzorowi organu prowadzącego;
9)    prowadzenie całokształtu spraw związanych z nadawaniem stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego;
10)           prowadzenie zadań związanych z systemem informacji oświatowej;
11)           kontrola spełnienia obowiązku nauki;
12)           wykonywanie analiz i danych statystycznych dotyczących szkół, przedszkoli, opracowywanie sprawozdawczości zbiorczej;
13)           współpraca z Kuratorium Oświaty;
14)           przygotowywanie projektów zarządzeń Wójta, uchwał Rady oraz niezbędnych regulaminów dotyczących stanowiska pracy;
15)           nadzór merytoryczny nad szkołami.
2.     W zakresie gospodarki komunalnej
1)    nadzorowanie i współpraca gospodarstwa komunalnego w zakresie:
c)    funkcjonowania składowiska odpadów komunalnych;
d)    funkcjonowania oczyszczalni ścieków;
e)    realizacji ustawy o zbiorowym zaopatrywaniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków;
2)    opiniowanie wniosków o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków;
3)    wykonywanie obowiązków wynikających z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, w szczególności przygotowanie informacji dla mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;
4)    utrzymanie porządku, czystości i estetyki na terenie Gminy (w tym: czystości ulic, chodników i placów;
   5)utrzymanie w sprawności technicznej urządzeń komunalnych,
       a w szczególności:
a)    słupów i tablic ogłoszeniowych, studni publicznych;
b)    sieci kanalizacji deszczowej, w tym rowów odwadniających;
c)     placów zabaw;
d)    sieci wodno-kanalizacyjnej;
    6)utrzymanie zieleni przy współpracy z pracownikiem ds. ochrony środowiska;
   7)koordynowanie,nadzór, organizowanie i sprawowanie opieki nad cmentarzami na terenie Gminy;
   8)utrzymanie ciągów spacerowych, parków i innych miejsc wypoczynku;
   9) dekoracja budynku Urzędu w okresie świąt, uroczystości państwowych, itp;
 10) prawidłowej eksploatacji i zagospodarowania stałych urządzeń komunalnych;
 11) realizacja uchwał w zakresie nazewnictwa  placów;
 12)planowanie wydatków na eksploatację i remonty kapitalne gminnych urządzeń i obiektów komunalnych na dany rok budżetowy;
  13)prowadzenie ewidencji zużycia wody, opału, energii elektrycznej;
  14)współpracowanie z samodzielnym stanowiskiem ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w zakresie zabezpieczenia miejsc zakwaterowania dla ludności z ewakuacji doraźnej z terenów zagrożonych i dotkniętych klęskami żywiołowymi;
 15) sprawowanie nadzoru oraz udział w odbiorach technicznych zleconych do wykonania robót związanych z obsługą eksploatacyjną i remontową;
 16) sprawowanie nadzoru administratora zasobu mieszkaniowego w zakresie:
a)    polityki remontowej;
b)    stanu technicznego i eksploatacji budynków;
c)     okresowej oceny utrzymywania zasobów mieszkaniowych we właściwym stanie technicznym i sanitarno – porządkowym oraz zachowania warunków bezpieczeństwa pożarowego;
d)    przechowywanie i nadzór nad dokonywaniem wpisów do książki obiektu budowlanego dotyczących budynków komunalnych;
  17) nadzór nad pracownikami (m.in.: prowadzenie pełnej dokumentacji – kart drogowych , tachografów, rozliczanie i kontrolowanie czasu pracy, zaopatrzenie w środki ochrony osobistej, czystości i narzędzia):
a)    kierowców autobusów szkolnych;
b)    kierowcy samochodu marki BUS do przewozu osób niepełnosprawnych.
c)     pracownika ogólno- gospodarczego.
18) współpraca oraz załatwianie wszystkich spraw związanych z Ośrodkiem
       Pomocy Społecznej i Sądem Rejonowym oraz nadzór i koordynacja pracy.
- osób skazanych prawomocnym wyrokiem sądu;
 19)ścisła współpraca z pracownikiem ds.Inwestycji i Budownictwa,  Gospodarki Przestrzennej, Drogownictwa, Zamówień Publicznych w zakresie realizacji powierzonych zadań, w szczególności poprzez udział w przygotowywaniu przetargów i umów na wykonanie robót inwestycyjnych bądź remontowych obiektów stanowiących mienie Gminy;.
20) współpraca z pracownikiem ds. Funduszy Europejskich w zakresie sporządzania wniosków umożliwiających pozyskiwanie środków pomocowych na realizację zadań z zakresu działania ze stanowiska;
21) prowadzenie spraw związanych z tworzeniem, funkcjonowaniem oraz kontrolą targowisk.
 
3. W zakresie sportu, turystyki i rekreacji:
1)    nadzór i realizacja zadań Gminy z zakresu kultury fizycznej, w tym sportu, rekreacji i wypoczynku;
2)    współpraca z organizacjami pozarządowymi;
3)    współpraca z klubami sportowymi;
4)    koordynowanie współpracy z gminnymi jednostkami organizacyjnymi, ze stowarzyszeniami i organizacjami działającymi na rzecz rozwoju kultury i sportu;
5)    organizowanie i koordynowanie imprez promocyjnych, kulturalnych, sportowych, itp.;
6)    prowadzenie ewidencji zakupu i zużycia sprzętu sportowego.
 
4.Do zakresu kultury należy:
1)    przygotowywanie propozycji dotyczących organizowania działalności kulturalnej oraz tworzenia, likwidacji gminnych instytucji kultury;
2)    prowadzenie nadzoru nad realizacją zadań Gminy z zakresu kultury, w szczególności nad gminnymi instytucjami (świetlicami) kultury;
3)    koordynowanie, nadzorowanie i uczestnictwo w przygotowywaniu imprez masowych;
4)    prowadzenie rejestru gminnych instytucji kultury;
5)    prowadzenie rejestru zabytków oraz dóbr kultury nie wpisanych do rejestru zabytków, a znajdujących się na terenie Gminy;
6)    ścisła współpraca z gminnymi instytucjami (świetlicami) kultury w czasie trwania sezonu letniego i zimowego;
7)    planowanie wydatków na eksploatację i remonty świetlic;
8)    sprawowanie nadzoru oraz udział w odbiorach technicznych zleconych robot dotyczących świetlic;
9)    sprawowanie nadzoru nad mieniem zgromadzonym w świetlicach;
10)     prowadzenie spraw z zakresu wynajmu i dzierżawy świetlic;
11)     prowadzenie ewidencji zużycia wody i energii elektrycznej w świetlicach;
12)     przechowywanie oraz nadzór nad dokonywaniem wpisów do książek obiektów budowlanych dotyczących świetlic;
13)     nadzorowanie i kontrolowanie pracy biblioteki gminnej.
14)     współpraca z sołtysami dotycząca wydatkowania i rozliczania funduszy sołeckich;
5. Przygotowywanie projektów zarządzeń Wójta i uchwał Rady Gminy w zakresie swojego stanowiska;
6. Prowadzenie ewidencji kosztów obsługi ksero i co miesięczne rozliczanie się w kasie Urzędu Gminy oraz współpraca z serwisem obsługi technicznej Konica Minolta.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamela Wilczyńska 24-10-2007 15:58:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamela Wilczyńska 04-10-2007
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 22-09-2009 12:58:44