Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zadania i kompetencje stanowiska ds. rolnictwa, gospodarki mieszkaniowej, gospodarki nieruchomościami


Załatwianie spraw na stanowisku ds. rolnictwa, gospodarki mieszkaniowej, gospodarki nieruchomościami

POKÓJ NR 14

 

 

 

1. W zakresie rolnictwa:
1)    sporządzanie wykazu użytkowników gruntów, sporządzanie list wymiennych i bilansu gruntów, organizacja przeprowadzania pełnych spisów rolnych;
2)    przekazywanie rolnikom informacji o możliwościach zbytu płodów rolnych
i zwierząt gospodarskich oraz innych spraw związanych z rolnictwem;
3)    prowadzenie dokumentacji poszczególnych gospodarstw indywidualnych
i wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym na wniosek zainteresowanych i innych;
4)    współpraca z instytucjami działającymi na rzecz rolnictwa, wsi, rolników;
5)    prowadzenie kontroli w zakresie upraw i szacowania szkód;
6)    prowadzenie spraw dotyczących zaświadczeń stwierdzających pracę w gospodarstwie rolnym oraz sporządzanie zeznań świadków;
7)    koordynowanie i wykonywanie prac związanych z wyborami do izb rolniczych;
8)    kontrolowanie zasiewów zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii;
9)    prowadzenie akt dotyczących własności gospodarstw rolnych;
10)     przygotowywanie, przeprowadzanie i nadzorowanie spisów rolnych.
11)     organizacja i nadzór nad przygotowaniem dożynek gminnych;
12)     koordynowanie współpracy ze stowarzyszeniami na rzecz rozwoju społeczności lokalnej (Koła Gospodyń Wiejskich).
 
2. W zakresie gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy:
1)    przygotowywanie nieruchomości gminnych do zbywania – sprzedaż, oddanie                       w użytkowanie wieczyste, przyjmowanie i dokonywanie darowizn, zrzeczenie się, najem, dzierżawa, użyczenie, zamiana, obciążenia ograniczonymi prawami rzeczowymi – w merytorycznym zakresie wydziału oraz dokumentacji w tym zakresie;
2)    sprzedaż lokali wraz z gruntami (współwłasność, współużytkowanie wieczyste) na wniosek najemcy lokalu i z urzędu;
3)    prowadzenie spraw związanych z oddaniem nieruchomości w trwały zarząd gminnym jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej;
4)    prowadzenie spraw związanych z dokonywaniem darowizn na rzecz Skarbu Państwa i innych jednostek samorządowych;
5)    prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem nieruchomości na cele szczególne przy tworzeniu gminnych osób prawnych lub gminnych jednostek organizacyjnych;
6)    tworzenie gminnych zasobów nieruchomości na cele rozwojowe gmin i zorganizowanie działalności inwestycyjnej, poprzez nabywanie odpłatne lub nieodpłatne gruntów od Skarbu Państwa i od jednostek samorządu terytorialnego;
7)    prowadzenie czynności zmierzających do rozwiązywania umów użytkowania wieczystego;
8)    organizowanie, ogłaszanie i przeprowadzanie przetargów oraz sporządzanie podawanych do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości przeznaczonych do zbycia;
9)    prowadzenie spraw związanych z dokonywaniem aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu nieruchomości;
10)     przeprowadzanie postępowania administracyjnego w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;
11)     przygotowywanie wniosków o dokonywanie zmian w księgach wieczystych;
12)     przygotowywanie wniosków o ustalanie wysokości opłat adiacenckich dla właścicieli gruntów oraz użytkowników wieczystych, którzy korzystają z działki bez obowiązku uiszczania opłat za użytkowanie wieczyste lub obowiązku uiszczania opłat za cały okres;
13)     przygotowywanie wniosków o korzystanie z prawa pierwokupu;
14)     prowadzenie zbiorów danych osobowych zawartych w:
a)    ewidencji decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości;
b)    rejestrze sprzedanych nieruchomości;
c)     rejestrze dzierżawców nieruchomości;
15)     sporządzanie i aktualizacja planu wykorzystania zasobu nieruchomości gminnych;
16)     prowadzenie ewidencji umów dzierżawy i najmu oraz kontrola w zakresie ich wykonania;
17)      prowadzenie spraw o naliczanie opłat adiacenckich z tytułu podziału nieruchomości;
18)     przygotowanie postanowień o ustaleniu kosztów postępowania w sprawie ustalania opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości;
19)     rozpatrywanie wniosków użytkowników wieczystych w sprawie przyznania bonifikat od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej;
20)     przygotowywanie porozumień o ustaleniu kosztów związanych z przygotowaniem nieruchomości do zbycia;
21)     prowadzenie spraw związanych z wypowiedzeniem dotychczasowych stawek procentowych od opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, użytkownikom wieczystym;
22)     przygotowanie niezbędnej dokumentacji w sprawach odwoławczych skierowanych do Samorządowego Kolegium Odwoławczego;
23)     opracowywanie dokumentów i przeprowadzanie postępowania w celu ustalenia wykonawców usług w zakresie określania wartości nieruchomości i podziałów nieruchomości zgodnie z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych;
24)     przygotowanie materiałów geodezyjnych niezbędnych do formalno – prawnegoobrotu nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy;
25)     wydawanie zawiadomień o nadawaniu numeracji porządkowej nieruchomości;
26)     prowadzenie spraw związanych z nadawaniem lub zmianą nazw ulic i placów oraz nadawanie numerów porządkowych nieruchomościom;
27)     prowadzenie spraw w zakresie podziałów nieruchomości i przygotowanie decyzji administracyjnych zatwierdzających projekty podziałów;
28)     składanie wniosków o ujawnienie w księgach wieczystych praw Gminy do działek gruntu wydzielonych pod drogi;
29)     prowadzenie spraw związanych z ustalaniem w drodze negocjacji wysokości odszkodowań za grunty przejęte pod drogi gminne;
30)     prowadzenie spraw związanych z dokonywaniem scaleń i podziałów nieruchomości przeznaczonych w planach miejscowego na cele inne niż rolne i leśne;
31)     sporządzanie informacji o mieniu gminnym.
 
3. W zakresie gospodarki mieszkaniowej sprawy:
1)    dotyczące wynajmowania przez te same osoby lub małżonków dwóch mieszkań;
2)    skierowań na najem lokali mieszalnych o czynszu regulowanym, lokali socjalnych i zamiana oraz pomieszczeń przynależnych, najmu zwolnionych izb w lokalach wspólnych, najmu lokali na czas oznaczony;
3)    wyrażania zgody na podnajem części i całości lokalu;
4)    przekwaterowania do lokalu poprzednio zamieszkałego osób obcych pozostałych w lokalu bez tytułu prawnego po śmierci najemcy oraz pozostałych w nim po śmierci najemcy, dotyczące zmiany lokali;
5)    usuwania skutków samowoli lokalowej;
6)    realizacji orzeczeń sądowych w zakresie przydziału pomieszczeń zastępczych;
7)    rozstrzygania sporów między wynajmującym a najemcą dotyczących opłat za świadczenia związane z wyposażeniem i eksploatacją lokalu mieszkalnego;
8)    wyrażanie zgody na podział samodzielnego lokalu mieszkalnego na lokale odrębne;
9)    kwalifikowanie osób do zawarcia umów najmu na lokale mieszkalne;
10)     prowadzenie i przygotowywanie dokumentacji dot. umorzeń zaległego czynszu za lokale stanowiące własność Gminy;
11)     prowadzenie spraw dot. najmu udziałów w nieruchomościach z lokalami mieszkalnymi na terenie wiejskim;
12)     administrowanie, gospodarowanie i zarządzanie mieszkaniowym zasobem Gminy, w tym:
a)    ewidencjonowanie zasobów mieszkaniowych;
b)    wymiar czynszu i innych opłat za lokale mieszkalne, socjalne i użytkowe;
4. Przygotowywanie projektów zarządzeń Wójta i uchwał Rady Gminy w zakresie swojego stanowiska.
5. Uczestnictwo w komisjach przetargowych.
6. Współpraca z sołtysami i radami sołeckimi.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamela Wilczyńska 24-10-2007 15:58:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamela Wilczyńska 04-10-2007
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 22-09-2009 13:01:12