Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zadania i kompetencje stanowiska ds. inwestycji, budownictwa i remontów, gospodarki przestrzennej, drogownictwa, zamówień publicznych


Załatwianie spraw na stanowisku ds. inwestycji, budownictwa i remontów, gospodarki przestrzennej, drogownictwa, zamówień publicznych

POKÓJ NR 11

 

 

1. W zakresie inwestycji, budownictwa i remontów:
1)    Planowanie i realizacja inwestycji gminnych:
a)    analiza techniczno-ekonomiczna wniosków instytucji i zakładów podległych Gminie;
b)    przygotowanie wyjściowych materiałów do projektowania i kosztorysowania wybranych celowych przedsięwzięć gminnych;
c)    koordynacja działań projektowych i realizacyjnych zadań gminnych;
d)    bieżące nadzorowanie realizowanych przedsięwzięć;
e)    uczestnictwo w odbiorach robót.
2)    Przygotowanie i nadzorowanie realizacji inwestycji i remontów w zakresie:
a)    budownictwa;
b)    budowy i modernizacji dróg gminnych, ulic, mostów i placów;
c)    budowy oświetlenia drogowego, placów i skwerów;
d)    budowa   i   modernizacja   urządzeń  komunalnych:  sieci  wodociągowo-
kanalizacyjnej, wysypiska odpadów, ujęć wody, sieci kanalizacji deszczowej;
e)    zaopatrzenia w energię;
f)      realizacji remontów kapitalnych w wyżej wymienionym zakresie.
3)    sprawowanie nadzoru oraz udział w odbiorach technicznych zleconych do wykonania robót związanych z obsługą eksploatacyjną i remontową;
4)    nadzorowanie i organizowanie remontów zleconych w budynku Urzędu oraz na terenie Gminy;
5)    przygotowywanie przetargów i umów na wykonanie robót inwestycyjnych i remontowych;
6)    współpraca z poszczególnymi stanowiskami pracy w zakresie zlecania i sporządzania projektów i kosztorysów inwestorskich dla robót remontowo-budowlanych planowanych przez Gminę;
7)    zlecanie sporządzenia projektów i kosztorysów inwestorskich;
8)    egzekwowanie rękojmi i gwarancji za jakość wykonanych robót oraz roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów;
9)    współpracowanie ze stanowiskami pracy w zakresie planowania wydatków inwestycyjnych i remontowych.
 
2. W zakresie gospodarki przestrzennej:
1)    koordynacja prac związanych z uchwalaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy;
2)    koordynacja prac związanych z uchwalaniem miejscowych planów przestrzennego zagospodarowania Gminy;
3)    przygotowywanie projektów zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy, oraz zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Bielice;
4)    dokonywanie w celu oceny aktualności studium i planów miejscowych analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy;
5)    sprawowanie nadzoru nad opracowaniem wieloletnich programów sporządzania miejscowych planów w nawiązaniu do ustaleń studium (art. 32 ust. 1 i 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym);
6)    wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu gospodarki przestrzennej (decyzje o warunkach zabudowy i decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego);
7)    prowadzenie rejestru wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  i o ustaleniu warunków zabudowy(art. 57 ust. 2 oraz art. 67 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym);
8)          stwierdzenie wygaśnięcia decyzji administracyjnych (art. 65 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym);
9)          przygotowywanie zaświadczeń, opinii, wypisów i wyrysów z planu przestrzennego zagospodarowania i innych dokumentów wydawanych na podstawie planu przestrzennego zagospodarowania i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy;
10)     prowadzenie rejestru otrzymanych pozwoleń na budowę i użytkowanie;
11)     realizacja tematyczna i odpowiedzialność merytoryczna za przygotowanie i aktualizację treści zawartych na stronie internetowej wynikających z zadań własnych;
12)     prowadzenie rejestru planów miejscowych oraz wniosków o ich sporządzanie lub zmianę, gromadzenie materiałów z nimi związanych, przechowywanie oryginałów, w tym uchylonych i nieobowiązujących (art. 31 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym);
13)     wnioskowanie o rozwiązanie w drodze konkursu ważniejszych bądź bardziej złożonych zadań przestrzennych oraz przekazywanie materiałów do tych konkursów;
14)     przygotowywanie umów związanych z wydatkowaniem środków na opracowania planistyczne;
15)     przygotowywanie projektów uchwał dotyczących sporządzania i zatwierdzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego a także studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy;
16)     przekazywanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego marszałkowi województwa (art. 57 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym);
3. W zakresie drogownictwa:
1)    prowadzenie ewidencji dróg i obiektów mostowych gminnych;
2)    sporządzanie:
a)    projektów planów rozwoju sieci dróg gminnych;
a)    przygotowywanie planów remontów dróg i urządzeń drogowych, materiałów niezbędnych dla przeprowadzenia przetargów w zakresie dróg gminnych oraz innych tematów z zakresu drogownictwa;
b)    projektów stałej i czasowej zmiany organizacji ruchu drogowego na drogach gminnych;
3)    wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego dróg gminnych i egzekucja należności, a w szczególności na:
a)    prowadzenie robót w pasie drogowym;
b)    umieszczenie urządzeń obcych nie związanych z funkcjonowaniem i zarządzaniem dróg;
c)     umieszczenie obiektów budowlanych w pasie drogowym;
d)    umieszczenie reklam w pasie drogowym;
e)     lokalizacji zjazdów publicznych i indywidualnych;
4)    uzgadnianie przejazdów przez drogi gminne dla celów wojskowych;
5)    koordynacja robót w pasie drogowym dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich;
6)    prowadzenie okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych gminnych;
7)    wykonywanie robót interwencyjnych, utrzymaniowych i zabezpieczających na drogach gminnych, wewnętrznych na terenie Gminy;
8)    współdziałanie z zarządem dróg publicznych w zakresie:
a)    budowy, remontów, modernizacji, oznakowania, utrzymania i ochrony dróg oraz ciągów dla pieszych;
b)    usuwania zadrzewień, w celu poprawy widoczności na drogach;
9)    utrzymanie, ewidencja i konserwacja oświetlenia ulic, dróg i placów na terenie Gminy;
10)           pełnienie nadzoru i podejmowanie działań w zakresie zapewnienia prawidłowej organizacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach zarządzanych przez Gminę Bielice przy współpracy ze Starostwem Powiatowym i Komendą Policji.
 
4. W zakresie zamówień publicznych:
1)    przygotowanie regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie;
2)    prowadzenie i koordynowanie prac związanych z udzielaniem zamówień;
3)    koordynowanie działań stanowisk pracy w zakresie udzielania zamówień publicznych;
4)    udzielanie instruktażu w zakresie procedur;
5)    prowadzenie ewidencji zamówień publicznych w Urzedzie;
6)    przygotowywanie dokumentów związanych z powołaniem komisji przetargowej;
7)    prowadzenie spraw komisji przetargowej;
8)    sporządzanie sprawozdań z udzielonych zamówień publicznych;
9)    przedkładanie Wójtowi kompletnej dokumentacji.;
10)           pełnienie funkcji sekretarza komisji przetargowych;
11)           przedstawianie Wójtowi rozstrzygnięć przetargowych;
12)           uczestnictwo w postępowaniu odwoławczym;
13)           przygotowanie szczegółowych procedur postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z osobą odpowiedzialną za dane zamówienie ;
14)           współpraca z pracownikami Urzędu w zakresie przygotowania dokumentów związanych z uruchomieniem i przeprowadzeniem procesu zamówień publicznych;
 
5.Ścisła współpraca z Sołtysami zajmującymi się nadzorem i kontrolą nad osobami wykonującymi prace zlecone (przygotowanie zawodowe, prace społeczno – użyteczne, );
6. Współpraca oraz załatwianie wszystkich spraw związanych z Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Powiatowym Urzędem Pracy oraz nadzór i koordynacja pracy (rozliczanie czasu pracy, urlopów, pisanie opinii, dostarczenie niezbędnych dokumentów do księgowości, itp.):
a)    osób wykonujących prace społecznie – użyteczne;
b)    osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych w ramach robót publicznych, interwencyjnych;
7. Przygotowywanie projektów zarządzeń Wójta i uchwał Rady Gminy w zakresie swojego stanowiska.
8. Uczestnictwo w komisjach przetargowych.
9. Współpraca z sołtysami i radami sołeckimi.
10.Współpraca z pracownikiem ds. Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Leśnej, Melioracji i Łąkarstwa, Funduszy Europejskich.
11.Ścisła współpraca z pracownikiem ds. Rolnictwa, Gospodarki Mieszkaniowej i Gospodarki Nieruchomościami.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamela Wilczyńska 24-10-2007 15:57:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamela Wilczyńska 04-10-2007
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 22-09-2009 13:05:19