Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zadania i kompetencje stanowiska ds. informacji niejawnych, ABI i IBT, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego, OSP, zaopatrzenia


Załatwianie spraw na stanowisku ds. informacji niejawnych, ABI i IBT, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego, OSP, zaopatrzenia

POKÓJ NR 6

 

 

1. Do zakresu ochrony informacji niejawnych:
1)    organizowanie ochrony informacji niejawnych, w tym ich ochrony fizycznej;
2)    organizowanie ochrony informacji w systemie teleinformatycznym;
3)    kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji;
4)    okresowe kontrole ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów niejawnych;
5)    opracowywanie planu ochrony informacji niejawnych i nadzorowanie jego realizacji;
6)    organizowanie i prowadzenie szkolenia pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych;
7)    ewidencjonowanie, przechowywanie i przetwarzanie informacji niejawnych;
8)    opracowywanie szczególnych wymagań w zakresie ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” i „poufne” i ich bieżąca aktualizacja;
9)    przeprowadzanie zwykłych postępowań sprawdzających na pisemne polecenie Wójta, wobec kandydatów na stanowiska związane z dostępem do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” i „zastrzeżone”;
10)     przechowywanie akt zakończonych postępowań sprawdzających prowadzonych w odniesieniu do osób ubiegających się o stanowiska lub zlecenie pracy, z którymi łączy się dostęp do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową;
11)     prowadzenie kolejnego postępowania sprawdzającego w odniesieniu do osoby posiadającej poświadczenie, jeżeli zostały ujawniono nowe fakty wskazujące, że nie daje ona rękojmi zachowania tajemnicy;
12)     prowadzenie wykazu stanowisk i prac zleconych oraz osób dopuszczonych do pracy lub służby na stanowiskach, z którymi wiąże się dostęp do informacji niejawnych;
13)     współdziałanie w trakcie postępowania sprawdzającego oraz w trakcie kontroli ze służbami Agencji Bezpieczeństwa Informacji.
14)     prowadzenia kancelarii tajnej
2. W zakresie Administracji Bezpieczeństwa Informacji i IBT:
1)    nadzorowanie oraz przestrzeganie zasad ochrony przetwarzanych danych osobowych a w szczególności:
a)    czuwanie nad wdrażaniem instrukcji bezpieczeństwa w zakresie zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych  w Urzędzie, oraz dbanie o bieżące jej uaktualnianie stosownie do zmieniających się technologii informatycznych oraz zagrożeń bezpieczeństwa systemów informatycznych Urzędu;
b)    określanie polityki bezpieczeństwa systemów informatycznych w Urzędzie;
c)     identyfikowanie i analizowanie zagrożenia oraz ryzyka, na które narażone może być przetwarzanie danych osobowych w systemach informatycznych Urzędu;
d)    określanie potrzeby w zakresie zabezpieczenia systemów informatycznych, w których przetwarzane są dane osobowe;
e)     monitorowanie zabezpieczeń wdrożonych w celu ochrony danych osobowych w systemach informatycznych oraz ich przetwarzania.
2)    stwarzanie właściwych warunków organizacyjno-technicznych gwarantujących bezpieczeństwo systemów informatycznych (w miarę możliwości finansowo-lokalowych Urzędu Gminy), a w szczególności:
a)    nadzorowanie lokalizacji pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe oraz kopie awaryjne zbiorów danych osobowych;
b)    nadzorowanie instalowania krat i systemów alarmowych adekwatnych do zagrożenia systemów informatycznych;
c)     nadzorowanie zakupu systemów operacyjnych, baz danych, oprogramowania antywirusowego oraz systemów kryptograficznych podnoszących bezpieczeństwo danych osobowych oraz gwarantujących spełnienie wymogów określonych ustawą, zakupu pamięci masowych, pamięci taśmowych oraz innych urządzeń i nośników umożliwiających wykonywanie kopii zapasowych danych osobowych w systemach informatycznych,;
d)    nadzorowanie właściwego prowadzenia i zabezpieczenia okablowania sieci komputerowej służącej do przetwarzania danych osobowych w systemach informatycznych w celu wyeliminowania niebezpieczeństwa podsłuchu lub zniszczenia infrastruktury sieciowej;
e)     nadzorowanie tworzenia bezpiecznego systemu energetycznego zasilającego system informatyczny;
f)      nadzorowanie zakupu niszczarek do dokumentów zawierające dane osobowe, szaf pancernych do przechowywania kopii zapasowych danych osobowych z systemów informatycznych;
g)    nadzorowanie nad sposobem przydziału haseł dla użytkowników poszczególnych systemów informatycznych i częstotliwości ich zmiany oraz wskazanie osoby odpowiedzialnej za te czynności;
h)    nadzorowanie metody i częstotliwości wykonywania kopii awaryjnych, częstotliwości sprawdzania systemów informatycznych na obecność wirusów komputerowych oraz metody ich usuwania;
i)       nadzorowanie sposobu i czasu przechowywania nośników informacji, w tym kopii informatycznych i wydruków.
3)    prowadzenie ewidencji:
a)    zbiorów zawierających dane osobowe;
b)    oprogramowania przetwarzającego dane osobowe;
c)     osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych;
d)    pomieszczeń, w których przetwarza się dane osobowe;
e)     upoważnień do przetwarzania danych osobowych.
4)    przygotowywanie wniosków do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych celem rejestracji zbioru lub aktualizacji danych przy ścisłej współpracy z administratorem systemów i Kierownikiem;
5)    upoważnieniena wniosek Wójta pracowników do przetwarzania danych osobowych;
6)    szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa użytkowania systemów, w których przetwarzane są dane osobowe.
3. Do zakresu spraw obrony cywilnej:
1)    opracowania i aktualizowania planu obrony cywilnej Gminy;
2)    opracowania i uzgadniania rocznych planów działania;
3)    organizowania, prowadzenia i koordynowania szkoleń oraz ćwiczeń obrony cywilnej;
4)    organizowania szkolenia ludności w zakresie obrony cywilnej;
5)    przygotowania i zapewnienia działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach;
6)    tworzenia i przygotowania do działania jednostek organizacyjnych (formacje) obrony cywilnej;
7)    przygotowania i organizowania ewakuacji (przyjęcia) ludności na wypadek powstania masowego zagrożenia dla życia i zdrowia na znacznym obszarze;
8)    planowania i zapewnienia środków transportowych, warunków bytowych oraz pomocy przed medycznej, medycznej i społecznej dla ewakuowanej ludności;
9)    planowania i zapewnienia ochrony płodów rolnych i zwierząt gospodarczych oraz produktów żywnościowych i pasz, a także ujęć i urządzeń wodnych na wypadek zagrożenia zniszczeniem;
10)     koordynowanie w Gminie realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych;
11)     planowania zapewnienia ochrony medycznej poszkodowanym w wyniku masowego zagrożenia i zdrowia ludności oraz nadzorowania przygotowania zakładów opieki zdrowotnej do niesienia tej pomocy;
12)     zaopatrywania organów i formacji obrony cywilnej w sprzęt, środki techniczne i umundurowanie, niezbędne do wykonania zadań obrony cywilnej, a także zapewnienia odpowiednich warunków przechowywania, konserwacji, eksploatacji, remontu i wymiany tego sprzętu;
13)     integracja sił obrony cywilnej oraz służb, w tym sanitarno – epidemiologicznych i społecznych organizacji ratowniczych do prowadzenia akcji ratunkowych oraz likwidacji skutków klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska;
14)     opiniowania projektów aktów prawa miejscowego mających wpływ na realizację zadań obrony cywilnej;
15)     ustalenia wykazu instytucji państwowych, przedsiębiorstw i innych jednostek organizacyjnych oraz społecznych organizacji ratowniczych funkcjonujących na obszarze Gminy, przewidzianych do prowadzenia przygotowań i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej;
16)     współpracy z terenowymi organami administracji wojskowej;
17)     przygotowania i zapewnienia niezbędnych sił do doraźnej pomocy w grzebaniu zmarłych;
18)     prowadzenia magazynu i ewidencjonowania sprzętu obrony cywilnej;
19)     ustalania zadań i kontrolowania ich realizacji oraz koordynowania i kierowania działalnością w zakresie przygotowania i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej w instytucjach, u przedsiębiorców, w społecznych organizacjach ratowniczych i w innych jednostkach organizacyjnych działających na obszarze Gminy;
20)     opracowania informacji dotyczących realizowania zadań w zakresie obrony cywilnej;
 
 
 
4.Do zakresu zarządzania kryzysowego:
1)    obsługa i funkcjonowanie gminnego zespołu zarządzania kryzysowego;
2)    kierowania działaniami prowadzonymi na obszarze Gminy, w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia, zgodnie z ustawą o stanie klęski żywiołowej;
3)    kierowanie działaniami związanymi z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem zagrożeń na terenie Gminy;
4)    realizowanie zadań z zakresu planowania cywilnego, w tym:
a)    opracowanie i przedkładanie Staroście Pyrzyckiemu do zatwierdzenia gminnego planu reagowania kryzysowego;
b)    realizowanie zaleceń do gminnego planu reagowania kryzysowego;
5)    zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu reagowania na potencjalne zagrożenia;
6)    wykonywanie przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania Gminy;
7)    przeciwdziałanie skutkom zdarzeń o charakterze terrorystycznym;
8)    realizowanie zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej;
9)    zapewnienie na obszarze Gminy:
a)    pełnienia całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego;
b)    współdziałania z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej;
c)     nadzoru nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności;
d)    współpracy z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne;
e)     realizacji zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższenia gotowości obronnej państwa;
 
5.Do spraw ochotniczych straży pożarnych:
1)    zapewnienie ochotniczym strażom pożarnym środków alarmowania i łączności, wyposażenia, sprzętu, paliwa, urządzeń przeciwpożarowych, odzieży specjalnej, umundurowania, środków transportowych do akcji ratowniczej i ćwiczeń;
2)    prowadzenie spraw związanych z działalnością Komendantów Gminnych Ochotniczych Straży Pożarnych;
3)    współdziałanie z Powiatową Strażą Pożarną oraz Jednostkami OSP w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego;
4)    przedkładanie Wójtowi planów wydatków z budżetu Gminy na działalność jednostek OSP oraz na zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego w Gminie;
5)    realizacja zatwierdzonego planu wydatków na działalność p.poż.;
6)    prowadzenie ewidencji jednostek OSP na terenie Gminy oraz jej członków;
7)    nadzór nad działalnością ochotniczych straży pożarnych;
8)    organizowanie szkoleń dla członków OSP w zakresie p.poż.;
9)    prowadzenie ewidencji sprzętu p.poż. w poszczególnych jednostkach OSP na terenie Gminy;
10)     nadzorowanie spraw związanych z ubezpieczeniem sprzętu OSP oraz członków jednostek OSP;
11)     wydawanie i rozliczanie  kart drogowych i kart pracy motopomp;
12)     prowadzenie dokumentacji dotyczącej zatrudnienia kierowców OSP;
13)     przechowywanie i nadzór nad dokonywaniem wpisów do książki obiektu budowlanego dotyczących remiz strażackich;
14)     nadzór nad przeglądami technicznymi pojazdów strażackich;
 
6.Do zakresu zaopatrzenia:
 
1)          zakup materiałów biurowych, środków czystości;
2)          zakup odzieży ochronnej;
3)          prowadzenie rejestru pieczęci Urzędu, pracowników Urzędu oraz Rady Gminy (zamawianie, przechowywanie, niszczenie);
4)          prenumerata czasopism;
5)          nadzór nad pracownikiem  (rozliczanie czasu pracy, zaopatrzenie w środki ochrony osobistej, czystości, narzędzia, potwierdzenia odbioru wymienionych środków, itp.):
a)    sprzątaczki;
7. Udzielanie pierwszej pomocy oraz wykonywanie czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników w Urzędzie.
8. Koordynacja i organizacja spraw związanych z wyborami do organów państwowych, samorządowych, parlamentarnych i referendów ogólnokrajowych.
9. Przygotowywanie projektów zarządzeń Wójta i uchwał Rady Gminy w zakresie swojego stanowiska.
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamela Wilczyńska 24-10-2007 15:57:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamela Wilczyńska 04-10-2007
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 22-09-2009 13:08:19