Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zadania i kompetencje stanowiska ds. ochrony środowiska, gospodarki wodnej i leśnej, melioracji i łąkarstwa, funduszy europejskich


Załatwianie spraw na stanowisku ds. ochrony środowiska, gospodarki wodnej i leśnej, melioracji i łąkarstwa, funduszy europejskich

POKÓJ NR 10

 

 

 

 

 

1. W zakresie ochrony środowiska:
1)    Współdziałanie ze służbami komunalnymi i innymi instytucjami pracującymi na rzecz Gminy;
2)    utrzymanie porządku, czystości i estetyki na terenie Gminy, w tym:
a)    kontrola prawidłowej gospodarki odpadami na terenie Gminy;
b)    tworzenie warunków do selektywnej zbiórki, segregacji i składowania odpadów przydatnych do ponownego wykorzystania oraz współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi podejmującymi takie działania;
c)     zapewnienie należytego stanu sanitarnego i czystości na terenie Gminy oraz współdziałanie w tym zakresie z innymi jednostkami;
3)    wydawanie warunków technicznych na odprowadzenie wód deszczowych i uzgadnianie dokumentacji technicznej w tym zakresie;
4)    sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem i stosowaniem przepisów o ochronie środowiska przez podmioty do tego zobowiązane;
5)    opracowywanie programów ochrony środowiska oraz gospodarki odpadami;
6)    występowanie do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o podjęcie odpowiednich działań w przypadku naruszenia przez kontrolowane podmioty przepisów o ochronie środowiska;
7)    przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych wynikających z ustaw: prawo ochrony środowiska, o ochronie przyrody, o odpadach, prawo wodne, o ochronie zwierząt;
8)    nadzorowanie i współpraca z instytucjami zajmującymi się wywozem nieczystości z terenu Gminy;
9)    współpraca z pracownikiem ds. gospodarki komunalnej w zakresie utrzymania zieleni;
10)           współdziałanie z inspekcją sanitarną w sprawach dotyczących gospodarki odpadami;
11)           współpraca z Urzędem Wojewódzkim i Starostwem Powiatowym w zakresie opiniowania programów gospodarki odpadami w tym odpadami niebezpiecznymi;
12)           współpraca z Inspekcją Ochrony Środowiska i SANEPID-em w zakresie przeciwdziałania zanieczyszczaniu wód, ziemi i powietrza;
13)           określanie wymagań wobec osób utrzymujących zwierzęta domowe w zakresie bezpieczeństwa i czystości w miejscach publicznych;
14)           organizowanie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami;
15)           organizowanie wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz zapewnienie im opieki;
16)           współpraca z Powiatowym Inspektoratem Weterynarii oraz innymi jednostkami, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt;
17)           przygotowywanie zezwoleń na utrzymywanie psów ras uznanych za agresywną oraz decyzji o odebraniu zwierzęcia osobom je utrzymującym;
18)           zapewnienie zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części oraz współdziałanie z przedsiębiorcami podejmującymi działalność w tym zakresie;
19)           realizacja zadań wynikających z przepisu ustaw: o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, o odpadach: realizacja gminnego planu gospodarki odpadami, o ochronie zwierząt, o ochronie przyrody;
20)           prowadzenie kontroli w zakresie upraw i szacowania szkód;
21)           prowadzenie działań w zakresie ochrony roślin uprawnych przed chorobami, szkodnikami i chwastami;
22)           wydawanie decyzji:
a)    o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia;
b)    nakazującej wykonanie urządzeń zabezpieczających wodę i ziemię przed zanieczyszczeniami (budowa bezodpływowych zbiorników ścieków);
c)     w sprawie ustanawiania ograniczeń, co do czasu pracy lub korzystania z urządzeń technicznych oraz środków transportu stwarzających dla środowisk uciążliwość w zakresie hałasu, wibracji i zanieczyszczeń powietrza;
23)           wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów;
24)           nadzór, kontrola i ewidencja nad zasobami i tworami przyrody, takimi jak parki, pomniki przyrody, rezerwaty;
25)           oznakowanie obszaru dotkniętego lub zagrożonego chorobą zakaźną zwierząt;
26)           ewidencja i kontrola umów na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
27)           ewidencja i kontrola przydomowych oczyszczalni ścieków;
28)           ochrona powietrza atmosferycznego;
29)           ewidencja i kontrola zbiorników bezodpływowych.
30)           wnoszenie uwag i wniosków oraz opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
31) Ścisła współpraca pracownikiem ds. Rolnictwa, Gospodarki Mieszkaniowej, Gospodarki Nieruchomościami .
 
2. W zakresie gospodarki wodnej, leśnej, melioracji i łąkarstwa:
1)    prowadzenie całokształtu spraw związanych z gospodarką wodną na terenie Gminy, w tym:
a)    organizowanie robót konserwacyjno-remontowych na wiejskich sieciach wodociągowych;
b)    prowadzenie ewidencji urządzeń melioracyjnych oraz wnioskowanie o przeprowadzenie robót melioracyjnych na gruntach celem utrzymania właściwej gospodarki wodnej;
c)     organizowanie wykonawstwa i zapewnienie prawidłowej eksploatacji urządzeń melioracyjnych;
2)    nadzór nad prawidłową gospodarką zadrzewieniową na terenie Gminy;
3)    nadzorowanie, opiniowanie i współpraca z dzierżawcami obwodów łowieckich;
4)    opiniowanie rocznych planów łowieckich
5)    koordynowanie prac w zakresie bieżącej konserwacji urządzeń melioracji szczegółowej;
6)    współpraca z jednostkami prowadzącymi wykonawstwo inwestycji melioracyjnych;
3 Do zakresu funduszy europejskich:
1)    analiza dostępnych źródeł współfinansowania projektów z funduszy i programów pomocowych Unii Europejskiej oraz innych źródeł zewnętrznych;
2)    sporządzanie i redakcja wniosków o udzielenie dofinansowania i nadzór nad ich wdrażaniem;
3)    współpraca z organizacjami i instytucjami - lokalnymi, regionalnymi, krajowymi oraz europejskimi, w celu pozyskiwania i wykorzystania funduszy zewnętrznych na realizację zadań publicznych;
4)    prowadzenie bazy danych o projektach, współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej, przygotowywanych do realizacji, będących w trakcie realizacji oraz zrealizowanych przez Urząd Gminy i gminne jednostki organizacyjne;
5)    koordynowanie, nadzorowanie, raportowanie oraz ocena skuteczności prac wydziałów oraz jednostek organizacyjnych aplikujących o dotacje i wdrażających projekty współfinansowane z funduszy i programów pomocowych Unii Europejskiej;
6)    inicjowanie i współorganizacja szkoleń, warsztatów i seminariów dla pracowników Urzędu w zakresie pozyskiwania dotacji i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej oraz przygotowywanie materiałów szkoleniowych;
7)    Sprawozdawczość w powyższym zakresie.
4. Współpraca z sołtysami i radami sołeckimi.
5. Przygotowywanie projektów zarządzeń Wójta i uchwał Rady Gminy w zakresie swojego stanowiska.
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamela Wilczyńska 24-10-2007 15:56:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamela Wilczyńska 04-10-2007
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 22-09-2009 13:13:16