Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zadania i kompetencje stanowiska ds. obsługi Biura Rady Gminy, działalności gospodarczej, archiwum


 

Załatwianie spraw na stanowisku ds. obsługi Biura Rady Gminy, działalności gospodarczej, archiwum

POKÓJ NR 14

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Do zakresu obsługi Biura Rady Gminy należy:
 
1)      obsługa kancelaryjno – biurowa oraz merytoryczna Rady Gminy, komisji Rady i radnych;
2)      przygotowywanie organizacyjno – techniczne pomieszczeń pod obrady sesji, komisji i spotkań radnych;
3)      sporządzanie protokołów z przebiegu obrad komisji i sesji oraz sporządzanie i opracowywanie materiałów dokumentacyjnych w tym: interpelacji, wniosków, wystąpień, opinii i przekazywanie ich właściwym kierownikom, pracownikom samodzielnych stanowisk;
4)      opracowywanie projektów uchwał Rady Gminy wnioskowanych przez Komisje Rady i Radnych:
5)      nadzorowanie terminowego przygotowania dokumentów Wójta będących przedmiotem obrad Rady i jej komisji;
6)      przekazywanie do realizacji uchwał Rady Gminy kierownikom, pracownikom samodzielnych stanowisk oraz dyrektorom jednostek organizacyjnych;
7)      przesyłanie uchwał Rady Gminy organom nadzorującym oraz przesyłanie aktów prawa miejscowego do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego;
8)      prowadzenie spraw związanych z rejestracją delegacji Radnych oraz Przewodniczącego;
9)      organizowanie szkoleń radnych;
10)występowanie lub przygotowanie wystąpień do kierowników, pracowników samodzielnych stanowisk, dyrektorów jednostek organizacyjnych o dostarczenie potrzebnych materiałów, niezbędnych do podjęcia właściwych rozstrzygnięć;
11)prowadzenie zbioru przepisów gminnych oraz zapewnienie wglądu zainteresowanym do Uchwał Rady Gminy, protokołów z posiedzeń Rady i jej Komisji w siedzibie Urzędu;
12)nadzór nad przygotowywaniem i oddaniem projektów uchwał Rady i zapewnienie ich terminowego doręczenia;
13)prowadzenie rejestru uchwał Rady Gminy i innych postanowień Rady i komisji Rady oraz zapytań i interpelacji składanych przez radnych.
14)prowadzenie ewidencji protokołów z zebrań wiejskich, podejmowanych uchwał, wniosków i postulatów mieszkańców sołectw.
15)Przekazywanie informacji dotyczących uczestnictwa Wójta w różnego rodzaju uroczystościach, zebraniach spotkaniach itp. na stanowisko zajmujące się promocją gminy.
16) Odbiór, przechowywanie, analizowanie i prowadzenie ewidencji oświadczeń majątkowych i oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej przez małżonka składanych przez radnych oraz pracowników Urzędu Gminy Bielice wydających decyzje administracyjne w imieniu Wójta Gminy oraz przez kierowników jednostek organizacyjnych gminy; 
 
2 W zakresie działalności gospodarczej:
1)    przeprowadzanie kontroli przedsiębiorców w zakresie określonym w przepisach szczególnych i informowanie organów administracji rządowej o wykonywaniu działalności gospodarczej niezgodnie z przepisami prawa;
2)    prowadzenie ewidencji przedsiębiorców wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzących działalność na terenie Gminy;
3)    prowadzenie spraw związanych z ewidencją obiektów świadczących usługi hotelarskie, a nie będących hotelami;
4)    wykonywanie zadań dotyczących ewidencji działalności gospodarczej osób fizycznych:
a)    dokonywanie wpisów i ich zmian w zakresie ewidencji działalności gospodarczej;
b)    wydawanie decyzji o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej;
c)     wydawanie zaświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej;
d)    udzielanie informacji o przedsiębiorcach;
5)    wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych;
6)    wydawanie decyzji w zakresie przewozów;
7)    przeprowadzanie kontroli w zakresie udzielonych zezwoleń;
8)    udzielanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych;
9)          wydawanie decyzji w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych;
10)     prowadzenie procedury w zakresie naliczania należności za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
11)     wydawanie zaświadczeń o uiszczaniu opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
12)     przeprowadzanie kontroli w zakresie przestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
13)     przygotowywanie projektów uchwał w zakresie zadań merytorycznych.
3.W zakresie spraw archiwalnych:
 
1)    przyjmowanie materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej od poszczególnych stanowisk urzędu,
2)    opracowywanie przyjętej dokumentacji, prowadzenie jej ewidencji oraz przechowywanie i zabezpieczenie,
3)    udostępnienie materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej,
4)    przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwum państwowego,
5)    inicjowanie brakowania dokumentacji niearchiwalnej,
6)     udział w komisyjnym brakowaniu oraz przekazywanie wybrakowanej dokumentacji na makulaturę, po uprzednim uzyskaniu zezwolenia właściwego archiwum państwowego,
7)    dbałość o czystość i bezpieczeństwo archiwum zakładowego, w szczególności zabezpieczenie dokumentacji przed pożarem, wilgocią, mechanicznym zniszczeniem, wpływami niszczących środków chemicznych i przed szkodnikami,
8)    bieżące archiwowanie dokumentacji zgodnie z przepisami Instrukcji Kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych,
9)    wykonywanie innych zadań związanych z bieżącym, prawidłowym prowadzeniem archiwum zakładowego.
4.Prowadzenie spraw związanych z organizacją:
a) wyboru ławników;
b)    wyboru sołtysów i rad sołeckich;
5.Czynny udział w Lokalnej Grupie Działania – Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich.
 
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamela Wilczyńska 24-10-2007 15:55:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamela Wilczyńska 04-10-2007
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 22-09-2009 13:17:27