Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 r.


Projekt

Uchwała Nr ... /07

Rady Gminy Bielice

z dnia 24 września 2007r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23,poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172,poz. 1441 , z 2006 r. Nr 17 poz.128, Nr 175 poz. 1457, Nr 181 poz.1337, oraz z 2007 r. Nr 48 poz.327;) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę : 10.000

1. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 10.000 zł

rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne 10.000 zł

§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków

gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane

z innych źródeł 10.000 zł

§ 2. Zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę : 720.000

1. Dział 600 Transport i łączność 585.000 zł

rozdział Drogi publiczne gminne 585.000 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych 8.000 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych(modernizacja dróg) 577.000 zł

2. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 10.000 zł

rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne 10.000 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10.000 zł

3. Dział 757 Obsługa długu publicznego 15.000 zł

rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek

samorządu terytorialnego 15.000 zł

§ 8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych

oraz od krajowych pożyczek i kredytów 15.000 zł

4. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 50.000 zł

rozdział 90095 Pozostała działalność 50.000 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych 10.000 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (place zabaw

w miejscowościach : Będgoszcz, Nowe Linie) 40.000 zł

5. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 60.000 zł

rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 60.000 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie do świetlic Babin i Chabowo) 60.000 zł

§3. Zmniejszyć wydatki budżetu gminy o kwotę 60.000 zł

1. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 60.000 zł

rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 60.000 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa i modernizacja świetlic) 60.000 zł

§4. Zwiększyć przychody budżetu gminy o kwotę: 650.000

Przychód w kwocie 650.000 złotych został sfinansowany zaciągniętymi kredytami w:

1/ Pyrzycko -Stargardzkim Banku Spółdzielczym Oddział w Bielicach na kwotę 150.000 zł

2/ Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Szczecinie na kwotę 500.000 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielice.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamela Wilczyńska 17-09-2007 12:24:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamela Wilczyńska 17-09-2007
Ostatnia aktualizacja: Kamela Wilczyńska 17-09-2007 12:24:33