Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

w sprawie nadania Statutu Urzędowi Gminy w Bielicach


Projekt

UCHWAŁA NR ………………………

RADY GMINY BIELICE

24 września 2007 r.

w sprawie nadania Statutu Urzędowi Gminy w Bielicach

Na podstawie art. 238 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104; Nr 169 poz. 1420; z 2006 r. Nr 45 poz. 319 i Nr 104 poz. 708) uchwala się Statut Urzędu Gminy w Bielicach w brzmieniu:

Rozdział I

Postanowienia ogólne

&1. Urząd Gminy, zwany dalej „Urzędem”, działa na podstawie:

  1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami);

  2. Statutu Gminy Bielice;

  3. niniejszego Statutu.

&2.Urząd jest jednostką organizacyjną Gminy Bielice.

&3. Główną siedzibą Urzędu jest budynek położony przy ul. Niepokalanej 34 w Bielicach.

&4. Terenem działania Urzędu jest Gmina Bielice.

Rozdział II

Cele i zadania

&5. Urząd realizuje zadania i kompetencje Wójta określone przepisami prawa powszechnie

obowiązującego oraz uchwałami Rady Gminy.

&6. Urząd może podejmować inne działania, nie naruszając prawa, wynikające w

szczególności z potrzeb mieszkańców Gminy.

Rozdział III

Organizacja

&7. Urzędem kieruje Wójt, który reprezentuje go na zewnątrz.

&8. Szczegółową organizację wewnętrzną Urzędu ustala Wójt w Regulaminie

Organizacyjnym.

Rozdział IV

Majątek i finanse

&9.

  1. Urząd jest jednostką budżetową Gminy Bielice i prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.

  2. Podstawą działalności Urzędu jest roczny plan dochodów i wydatków, zwany planem finansowym, zgodny z układem wykonawczym.

Rozdział V

Postanowienie końcowe

&10. Zmian w Statucie Urzędu dokonuje Rada Gminy w trybie określonym dla jego

nadania.

&11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielice.

&12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104; z 2006 r. Nr 45 poz. 319 i Nr 104 poz. 708), weszła w życie z dniem 1 stycznia 2006 r. , wprowadziła generalny nakaz działania jednostki budżetowej na podstawie statutu, którego treść winna być zgodna z jej przepisami.

Przepis art. 20 cytowanej ustawy stanowi, że „jednostkami budżetowymi są takie jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych, które pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadzają na rachunek odpowiednio dochodów budżetu państwa albo budżetu jednostki samorządu terytorialnego”. Urząd Gminy jest jednostką budżetową sektora finansów publicznych (gminy) i zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o finansach publicznych winien działać na podstawie statutu.

Dyspozycja art. 238 ust. 3 ustawy o finansach publicznych obliguje radę gminy do nadania statutu jednostce budżetowej nie posiadającej tego aktu.

Sporządziła:

Kamela Wilczyńska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamela Wilczyńska 17-09-2007 12:22:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamela Wilczyńska 17-09-2007
Ostatnia aktualizacja: Kamela Wilczyńska 17-09-2007 12:22:14