Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Informacja z wykonania budżetu gminy Bielice za I półrocze 2007 roku


INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BIELICE
ZA I PÓŁROCZE 200
7 ROKU

Wójt Gminy Bielice przedkłada informację z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2007 r. w formie opisowej i tabelarycznej:

  1. Dochody budżetu wg ważniejszych źródeł i działów zgodnie z załącznikiem nr 1.

  2. Wydatki budżetu wg ważniejszych źródeł i działów zgodnie z załącznikiem nr 2.

  3. Wykonanie wydatków szkoły podstawowej, oddziału przedszkolnego i gimnazjum zgodnie z załącznikiem nr 3.

  4. Realizację zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 4.

  5. Wykonanie dochodów i wydatków zadań zleconych zgodnie z załącznikiem nr 5.

DOCHODY

Plan po zmianach - 6.682.162,52 zł -zrealizowane w 46,08 % - 3.079.170,64 zł

W poszczególnych działach dochody przedstawiają się następująco :

Dział 010 - plan po zmianach 35.747,75 zł - realizacja - 97,23% - 34.757,78 zł

zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;

Dział 600 - plan po zmianach 500,00 zł - realizacja - 4 % - 20 zł

zajęcie pasa drogowego;

Dział 700 - plan po zmianach 180.000,00 zł - realizacja 20,96 % - 37.731,87 zł

dochody z tytułu dzierżaw i najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, użytkowania wieczystego;

Dział 710 - plan po zmianach 1.500,00 zł - realizacja 22,0% -330,00 zł

wpływy z usług (cmentarze) - za kwatery grobowe ;

Dział 750 - plan po zmianach 58.500,00 zł - realizacja - 54,22% - 31.721,36 zł

dotacja Wojewody na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej, wpływy z opłaty skarbowej, odsetki na rachunkach bankowych;

Dział 751 - plan po zmianach 456,00 zł - realizacja 50,0 % - 228,00 zł

dotacja Wojewody na zadania zlecone - stały rejestr wyborców ;

Dział 754 - plan po zmianach 0,00 zł - realizacja 0 % - 10.000,00 zł

dofinansowanie dla Ochotniczych Straży Pożarnych (Babin, Bielice) ;

Dział 756 - plan po zmianach 2.393.110,00 zł -realizacja 31,70 % - 758.657,67 zł

dochody z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych i prawnych, z tytułu udziału
w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu;

Dział 758 - plan po zmianach - 2.341.704,00 zł - realizacja 58,32 % - 1.365.612,00 zł

subwencja ogólna - część oświatowa, część wyrównawcza;

Dział 801 - plan po zmianach 238.420,77,00 zł - realizacja 17,33 % - 41.321,17 zł

refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu pod nazwą „budowa infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół w Bielicach”;

Dział 852 - plan po zmianach 1.323.664,00 zł - realizacja 54,38 %- 719.839,28 zł

dotacje Wojewody Zachodniopomorskiego na pomoc społeczną w tym: na świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenia zdrowotne, zasiłki i pomoc w naturze (na zadania zlecone i własne), Ośrodek Pomocy Społecznej (zadania własne), dożywianie uczniów, wypłatę zasiłków stałych oraz uregulowanie zobowiązań finansowych wynikających z uchylenia przez Samorządowe Kolegia Odwoławcze decyzji odmownych w sprawie przyznania pomocy dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006 roku ;

Dział 854 - plan po zmianach 47.421,00 zł - realizacja 100 % - 47.421,00 zł

dotacja na zadania własne - pomoc materialna dla uczniów (stypendia szkolne);

Dział 900 - plan po zmianach 58.439,00 zł - realizacja 50,58% - 29.557,29 zł

opłaty za dostarczanie energii cieplnej, wpływy z usług za energię elektryczną ;

Dział 921 - plan po zmianach 2.700,00 zł - realizacja 73,08% - 1.973,22 zł

wpłaty za wynajem świetlic wiejskich;

WYDATKI

Plan po zmianach 6.248.999,92 zł - zrealizowane w 44,55 % - 2.783.803,54 zł

Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 - plan po zmianach - 54.747,75 zł - realizacja 69,85 %- 38.241,16 zł

wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego, zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych;

Dział 600 - plan po zmianach 736.000,00 zł - realizacja - 2,12% - 15.580,00 zł

opłata na wydatki inwestycyjne związane z modernizacją drogi gminnej Bielice-Swochowo, ;

Dział 700 - plan po zmianach - 29.600,00 zł - realizacja- 14,34 % - 4.244,07 zł
wyceny nieruchomości, ogłoszenia w prasie o przetargach nieruchomości gminnych;

Dział 710 - plan po zmianach - 34.500,00 zł - realizacja 51,72 % - 17.843,04 zł

wydatki związane z utrzymaniem porządku na cmentarzach gminnych, za zmianę planu zagospodarowania przestrzennego gminy (mapy , usługi projektowe);

Dział 750 - plan po zmianach - 1.231.321,17 zł - realizacja 54,42 % - 670.132,88 zł

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji, obsługi, wydatki inwestycyjne na zakup komputerów z oprogramowaniem , diety radnych gminy, diety przewodniczącego rady gminy, diety dla sołtysów, usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe, zakup oleju opałowego, zakup materiałów i mebli biurowych, delegacje, zakup energii elektrycznej, woda, ścieki, śmieci , szkolenia pracowników , opłaty za ubezpieczenia PZU, odpis na ZFŚS, za ogłoszenia i publikacje w Gazecie Ziemi Pyrzyckiej, promocję gminy;

Dział 751 - plan po zmianach - 456,00 zł - realizacja -0 % - 0 zł

planowane wydatki na stały rejestr wyborców - brak realizacji

Dział 752 - plan po zmianach 2.000,00 zł - realizacja 0 % - 0 zł

planowane wydatki na obronę narodową - brak realizacji

Dział 754 - plan po zmianach - 53.100,00 zł - realizacja 63,24% - 33.579,44 zł

wydatki związane z Ochotniczą Strażą Pożarną - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, ubezpieczenia PZU pojazdów i kierowców, zakup paliwa, ekwiwalenty dla strażaków za udział w akcjach gaśniczych, za energię elektryczną i pobór wody ;

Dział 756 - plan po zmianach 5.500,00 zł - realizacja 56,56 % - 3.111,07 zł

wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne sołtysów;

Dział 757 - plan po zmianach - 20.000 zł - realizacja 97,53 % - 19.505,03 zł

odsetki i prowizje od kredytów;

Dział 758 - plan po zmianach - 5.000,00 zł - realizacja 0% - 0 zł

rezerwa budżetowa - brak realizacji;

Dział 801 - plan po zmianach - 1.953.040,00 zł - realizacja 54,7 % - 1.025.349,87 zł

dodatki mieszkaniowe i wiejskie, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń obsługi i administracji, usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe, zakup oleju opałowego, zakup mebli do klas, materiałów biurowych, delegacje, zakup energii elektrycznej, woda, ścieki, śmieci, zakup pomocy dydaktycznych i książek, odpis na ZFŚŚ, za przewóz dzieci do szkół, wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń kierowcy autobusu, ubezpieczenie i paliwo do autobusu „GIMBUS”, szkolenia nauczycieli;

Dział 851 - plan po zmianach -39.000,00 zł - realizacja 46,49 % - 18.130,44 zł

diety za posiedzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenia dla nauczycieli ( zajęcia sportowe - pozalekcyjne ), imprezy okolicznościowe dla społeczności lokalnej , wynagrodzenia koordynatora i opiekuna świetlicy środowiskowej w Bielicach, zakup artykułów na przegląd kolęd i pastorałek, spektakle dla dzieci i młodzieży o tematyce „narkomanii i alkoholizmu”, festyn z okazji „Dnia dziecka”, leczenie odwykowe, zakup szczepionek przeciw grypie dla dzieci;

Dział 852 - plan po zmianach - 1.468.464,00 zł - realizacja 48,85 % - 717.331,40 zł

Zadania własne i zlecone ZUW i własne gminy

Świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenia zdrowotne, zasiłki i pomoc w naturze, dodatki mieszkaniowe, dożywianie dzieci, Ośrodek Pomocy Społecznej (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup energii, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, delegacje, zakup materiałów biurowych) , opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej;

Dział 854 - plan po zmianach - 47.421,00 zł - realizacja 98,05 % - 46.494,00 zł

dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym ;

Dział 900 - plan po zmianach - 318.500,00 zł - realizacja 36,74 % - 117.001,76 zł

zakup energii i konserwacja oświetlenia drogowego, zakup oleju opałowego , obsługa i konserwacja kotłowni olejowej, wydatki związane z pracami porządkowymi w poszczególnych miejscowościach, szklenie gabloty, wywóz nieczystości, udrażnianie kanalizacji sanitarnej;

Dział 921 - plan po zmianach - 220.350,00 zł - realizacja 21,19 % - 46.699,38 zł

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń biblioteki, usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe, zakup materiałów biurowych, delegacje, za prenumeratę czasopism do czytelni zakup energii elektrycznej, woda, zakup pomocy dydaktycznych i książek, opłaty za energię i wodę w świetlicach, malowanie świetlicy, usługi kominiarskie, zakup wykładziny do biblioteki i jej obszycie, oprawa kroniki ;

Dział 926 - plan po zmianach - 30.000,00 zł - realizacja 35,20 % - 10.560,00 zł

wydatki związane z kulturą fizyczną i sportem - zakup pucharów, butów piłkarskich, piłek i siatek, delegacje dla sędziów za sędziowanie meczy dla Klubu Sportowego „Unia” Swochowo, przewozy piłkarzy na mecze, składki członkowskie, zakup farby do malowania ławek, zakup paliwa do koszenia trawy;

Stan zaległości na dzień 30.06.2007 r. według ważniejszych dochodów z tytułu podatków i opłat stanowi kwotę - 936.092,31 zł w tym :

1. Osoby fizyczne 160.144,89

- podatek rolny, od nieruchomości 102.233,10 zł

- podatek od środków transportowych 9.900,87 zł

- podatek od posiadania psów 1.713,79 zł

- użytkowanie wieczyste 16.740,00 zł

- energia cieplna 5.807,11 zł

- czynsz najmu za lokale użytkowe, mieszkalne

i czynsz dzierżawny gruntów 23.750,02zł

2. Osoby prawne 775.947,42

- podatek od nieruchomości 743.024,52 zł

- podatek rolny 32.839,40 zł

- podatek leśny 83,50 zł

Skutki udzielonych ulg, rozłożeń na raty i umorzeń na dzień 30.06. 2007 r.

osoby fizyczne i prawne 40.335,54

- podatek od nieruchomości 38.457,74 zł

- podatek rolny 1.677,80 zł

- podatek od posiadania psów 200,00 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatków na dzień 30.06.2007 r.

osoby fizyczne i prawne 129.518,41

- podatek rolny 49.947,17 zł

  • podatek od nieruchomości 64.045,28 zł

  • podatek od środków transportowych 11.882,33 zł

  • podatek od posiadania psów 3.643,63 zł

W I półroczu 2007 roku zostały spłacone kredyty na łączną kwotę 175.000,00 zł Do spłaty
w II półroczu pozostają kredyty w wysokości 211.063,00 zł.

.

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

W I półroczu 2007 roku przychody GFOŚ i GW wyniosły 972,24 zł (ustawowe należności od Urzędu Marszałkowskiego i odsetki ), pozostałe środki pieniężne na rachunku bankowym to wpływy z lat ubiegłych. Stan środków GFOŚ i GW na dzień 30.06.2007 r. wynosi 1.867,65zł. .

5

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 zal_nr_3_-_wykonanie_wydatkow_szkol_podst_pzedszkola_i_gimnazjum.doc (DOC, 67KB) 2007-09-17 12:19:38 195 razy
2 zal_4_REALIZACJA_ZAD_INWEST_ZA_2007R.doc (DOC, 34KB) 2007-09-17 12:19:38 210 razy
3 zal_nr_5-Wykonanie_zadan_zleconych.doc (DOC, 13KB) 2007-09-17 12:19:38 188 razy
4 zal_nr_1-_wykonanie_budzetu.doc (DOC, 18KB) 2007-09-17 12:19:38 213 razy
5 zal_nr_2_wydatki_za_I_polrocze_2007R.doc (DOC, 29KB) 2007-09-17 12:19:38 191 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamela Wilczyńska 17-09-2007 12:19:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamela Wilczyńska 17-09-2007
Ostatnia aktualizacja: Kamela Wilczyńska 17-09-2007 12:19:38