Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie nr 44 w sprawie ustalenia „Procedury naboru na stanowiska kierownicze oraz Procedury naboru na pozostałe stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Bielice


ZARZĄDZENIE Nr 44/2007
Wójta Gminy Bielice
z dnia 23 maja 2007 r.w sprawie ustalenia „Procedury naboru na stanowiska kierownicze oraz Procedury naboru na pozostałe stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Bielice.

Na podstawie art. 3a ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 142 z 2001r., poz. 1593 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam „Procedurę naboru na stanowiska kierownicze w Urzędzie Gminy Bielice stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Ustalam „ Procedurę naboru na pozostałe stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Bielice” stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Wójta Gminy Bielice.

§ 4. Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Bielice.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do

Zarządzenia Wójta Gminy Bielice Nr 44/2007

z dnia 23 maja 2007 r.

PROCEDURA NABORU PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA KIEROWNICZE

W URZĘDZIE GMINY BIELICE

  I. Cel procedury: Celem procedury jest ustalenie zasad zatrudniania pracowników w oparciu o przejrzyste kryteria oraz zagwarantowanie równego dostępu do miejsc pracy w urzędzie. Wdrożenie regulaminu uczyni proces zatrudnienia pracowników jasnym i czytelnym dla mieszkańców Gminy Bielice. Urząd Gminy Bielice będzie prowadzić politykę naboru pracowników w oparciu o kryterium fachowości.

II. Zakres procedury: Procedura reguluje zasady naboru pracowników do Urzędu Gminy Bielice na stanowiska kierownicze z wyjątkiem stanowisk z wyboru i powołania.

III. Właściciel procedury: Organem zatwierdzającym i odpowiedzialnym za aktualizację procedury jest Wójt Gminy Bielice.

IV. Definicje i akty prawne:

1. Stanowiska kierownicze to:

a) Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej,

b) Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej

c) Samodzielne Stanowisko,

2. Ilekroć w niniejszej procedurze jest mowa o:

a) Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Bielice,

b) Zastępcę Wójta - należy przez to rozumieć  Zastępcę Wójta Gminy Bielice,

c) Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Gminy w Bielicach.

 3. Ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych ( tekst jednolity Dz..U.z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami ),

4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami),

5. Ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy ( tekst jednolity Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz. 94 z późniejszymi zmianami),         

6. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika ( Dz. U. Nr 62,poz. 286 z późniejszymi zmianami).

V. Tryb zgłaszania wakatu:

1. Zgłoszenie potrzeby zatrudnienia.

1.1.O potrzebie zatrudnienia decyduje Wójt lub jego Zastępca.

VI. Przygotowanie rekrutacji:

1. Zastępca Wójta przygotowuje opis stanowiska zatwierdzony przez Wójta, który zawiera:

1.1. Nazwę stanowiska,

1.2. Miejsce stanowiska w strukturze Urzędu,

1.3. Cel istnienia stanowiska,

1.4. Podstawowy zakres obowiązków,

1.5. wymagania dotyczące kandydata:

a) wykształcenie ( poziom i kierunek),

b) kwalifikacje ( zakres wiedzy ogólnej i specjalistycznej, wymagane uprawnienia i egzaminy zawodowe),

c) cechy osobowe, predyspozycje,

d) uprawnienia wynikające ze stanowiska.

 

2. Rekrutacja wewnętrzna. 

2.1. Zastępca Wójta dokonuje analizy zasobów kadrowych w Urzędzie.

2.2. Konkursu nie przeprowadza się w przypadku znalezienia kandydata spełniającego wymagania wskazane w opisie stanowiska oraz obsadzenia stanowiska w ramach ruchu kadrowego.

3. W przypadku braku odpowiedniego kandydata wśród pracowników Urzędu Zastępca Wójta informuje o tym Wójta i przedstawia do akceptacji treść ogłoszenia o konkursie.

3.1. O wszczęciu postępowania konkursowego decyduje Wójt.

3.2. Za przebieg i organizację postępowania konkursowego odpowiada Zastępca Wójta.

3.3. Ogłoszenie o konkursie powinno zawierać :

3.3.1. Nazwę i adres jednostki,

3.3.2. Określenie stanowiska , na które ogłoszono konkurs - główny zakres czynności,

3.3.3. Określenie wymagań dla kandydatów na dane stanowisko, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które są dodatkowe. Wymagania dotyczące stanowiska kierowniczego, na które jest przeprowadzany konkurs, w zakresie predyspozycji i zdolności ogólnych oraz umiejętności kierowniczych, mogą obejmować w szczególności:

a) zdolności analityczne,

b) kreatywność,

c) elastyczność,

d) pewność siebie,

e) komunikatywność,

f) odporność na stres,

g) umiejętność pracy w zespole,

i) umiejętność kierowania zespołem,

j) umiejętność myślenia strategicznego.

3.3.4. Wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym,

3.3.5. Wykaz wszystkich dokumentów, które powinna zawierać oferta, w tym:

a)  dyplom ( uwierzytelniona kopia ) ukończenia studiów wyższych,

b)  życiorys z opisem dotychczasowej kariery zawodowej

i przedstawieniem dodatkowych umiejętności ( języki obce, techniki

informatyczne,

c)  dyplomy i świadectwa ukończenia innych form podnoszenia kwalifikacji

( studia podyplomowe, egzaminy zawodowe, kursy ),

d)  zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do zajmowania

     stanowiska,

e)  zaświadczenie lub oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne,

3.3.6. Miejsce oraz termin złożenia wymaganych od kandydatów dokumentów -

- termin składania ofert nie powinien być krótszy niż 14 dni od daty

publikacji ogłoszenia,

3.3.7.  Sposób składania ofert:

a)  dokumenty w zamkniętej i zaadresowanej kopercie,

b)  dopisek na kopercie ( „ Konkurs na stanowisko .... w Urzędzie

Gminy Bielice” ),

c)  oferta może być dostarczona osobiście lub drogą pocztową, 

3.3.8.  Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur.

 

4.  Podanie do publicznej wiadomości informacji o konkursie.

4.1.  Ogłoszenie o konkursie podaje do publicznej wiadomości Zastępca Wójta:

4.1.1.Na stronie internetowej Urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP),

4.1.2. Na Tablicy Informacyjnej Urzędu,

4.1.3. W przynajmniej jednym ponadlokalnym tytule prasowym.

4.2. W przypadku nie złożenia żadnej oferty na konkurs, Zastępca Wójta informuje o tym fakcie Wójta i podaje informację o nie złożeniu żadnej oferty do wiadomości publicznej zgodnie  z ust. 4.1.1. i 4.1.2. w terminie 7 dni od upłynięcia terminu składania ofert określonego w ogłoszeniu o konkursie.

 

VII. Przebieg konkursu:

1.  Komisja Konkursowa

1.1.  W skład Komisji Konkursowej wchodzą:

1.1.1.Wójt lub Zastępca Wójta- przewodniczący komisji,

1.1.2. Inspektor ds. organizacyjnych, obsługi rady i archiwum,

1.1.3. Podinspektor ds. oświaty, kultury i gospodarki komunalnej,

1.1.4. Skarbnik - w przypadku przeprowadzania konkursu na stanowisko w Wydziale przez niego kierowanym,

1.1.5.Radca Prawny Urzędu Gminy Bielice na wniosek  

przewodniczącego Komisji.

1.2. Wójt może powołać w skład Komisji dodatkowo inną osobę posiadającą odpowiednie przygotowanie merytoryczne mające znaczenie dla właściwej oceny kandydata.

1.3. Prace komisji są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej 2/3 jej składu.

1.4. W skład komisji konkursowej nie może być powołana osoba, która jest małżonkiem lub krewnym albo powinowatym do drugiego stopnia włącznie, osoby, której dotyczy postępowanie konkursowe, albo pozostaje wobec niej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności.

1.5. Jeżeli okoliczności, o których mowa w ust. 1.4, zostaną ujawnione w trakcie postępowania konkursowego, Wójt dokonuje w jej składzie odpowiedniej zmiany. Czynności dokonane przez komisję konkursową działającą w poprzednim składzie są ważne.

 2. Przebieg postępowania konkursowego. Konkurs przeprowadza się w dwóch etapach:

2.1. I Etap - bez udziału kandydata

2.1.1. Zapoznanie się członków Komisji z dotychczasowym przebiegiem konkursu określonym procedurą.

2.1.2. Otwarcie kopert z ofertami i sprawdzenie ich zgodności z wymaganiami określonymi ust. VI/3.3.3. i VI/3.3.5.

2.1.3.  Ustalenie listy kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu.

2.1.4.  Listę o której mowa w punkcie 2.1.3. upowszechnia się w Biuletynie Informacji Publicznej.

2.1.5.  Na podstawie dokumentów, które były zawartością ofert, członkowie Komisji dokonują oceny poziomu wykształcenia, kwalifikacji, umiejętności i przyznają każdemu kandydatowi punkty w skali od 1 do 10.

2.1.6.  Kandydaci, którzy nie zakwalifikują się do dalszego etapu konkursu, zostaną poinformowani o odrzuceniu złożonych ofert oraz o przyczynach ich odrzucenia przed II etapem konkursu. Pismo przygotowuje Zastępca Wójta a podpisuje Wójt.

2.2.    II Etap konkursu. Przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami

2.2.1.  Rozmowa kwalifikacyjna powinna pozwolić zbadać:

a)zakres predyspozycji i umiejętności kandydata gwarantujący prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków - obowiązki i zakres odpowiedzialności na stanowiskach zajmowanych poprzednio przez kandydata, osiągnięcia zawodowe w poprzednich miejscach pracy, przebieg drogi zawodowej, cele zawodowe kandydata,

b)zakres wiedzy fachowej z zakresu specyfiki stanowiska,

c)zakres wiedzy dotyczącej funkcjonowania samorządu terytorialnego oraz zakres wiedzy ogólnej.

2.2.2. Rozmowy z kandydatami są przeprowadzane w porządku alfabetycznym.

2.2.3. Każdy z członków Komisji ma prawo zadawać pytania w zakresie tematyki określonej w ust. VII/2.2.1 a,b,c oraz oceniać je indywidualnie.

2.2.4. Po przeprowadzeniu dyskusji nad wynikami rozmowy kwalifikacyjnej, przyznając punkty w skali 1-5 odrębnie dla każdego zakresu określonego w ust. VII/2.2.1 a,b,c.

2.2.5. Przewodniczący Komisji podsumowuje ilość punktów zdobytych przez kandydatów.

2.2.6. Wyboru kandydata na stanowisko objęte konkursem dokonuje  Wójt spośród dwóch kandydatów, którzy zdobyli największą ilość punktów. Jeżeli więcej niż dwóch kandydatów zdobyło równą, największą ilość punktów, Wójt dokonuje wyboru spośród wszystkich kandydatów,  którzy zdobyli równą, największą ilość punktów ( przynajmniej 13 z możliwych do zdobycia 25 punktów ).

2.2.7. Jeżeli w II etapie konkursu uczestniczył tylko jeden kandydat i zdobył przynajmniej 13 punktów, to zostaje on przedstawiony Wójtowi do akceptacji. Wójt dokonuje wyboru po otrzymaniu protokołu z posiedzenia Komisji.

2.2.8. Od decyzji Wójta nie przysługuje odwołanie.

2.2.9. Do osób, których kandydatury były rozpatrywane, przewodniczący komisji wysyła podziękowania i informacje o wynikach konkursu w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia ostatniego posiedzenia komisji konkursowej.

VIII. Postanowienia końcowe

1.  Ze swoich czynności komisja konkursowa sporządza protokół postępowania konkursowego, który podpisują wszyscy członkowie Komisji Konkursowej obecni na posiedzeniu. Protokół zawiera w szczególności:

1.1. Datę i miejsce konkursu,

1.2. Określenie stanowiska urzędniczego, na które był prowadzony nabór,

1.3. Skład Komisji Konkursowej,

1.4. Imiona, nazwiska oraz adresy nie więcej niż 5 najlepszych kandydatów uszeregowanych według spełnienia przez nich poziomu wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze,

1.5.  Informację o zastosowanych metodach i technikach naboru,

1.6.  Ilość punktów zdobytych przez poszczególnych kandydatów,

1.7. Decyzję komisji o wyłonieniu / nie wyłonieniu zwycięzcy konkursu.

1.8.  Uzasadnienie dokonanego wyboru,

2.  Informację o wyniku naboru upowszechnia się w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie 14 dniu od dnia  zatrudnienia wybranego kandydata albo zakończenia procedury naboru, w przypadku, gdy w jego wyniku nie doszło do zatrudnienia żadnego kandydata.

3.  Wójt nawiązuje stosunek pracy z wybranym przez siebie kandydatem.

3.1.  Jeżeli kandydat, któremu Wójt zaproponuje nawiązanie stosunku pracy, nie przyjmie jej, wówczas:

3.1.1. W przypadku kandydata wyłonionego w trybie ust. VII/2.2.7., Wójt proponuje nawiązanie stosunku pracy drugiemu / kolejnemu kandydatowi,

3.1.2.  W przypadku kandydata wyłonionego w trybie ust. VII/2.2.8., Wójt ogłasza nowy konkurs zgodnie z niniejszą procedurą.

4.  Ogłoszenie o wyniku konkursu Zastępca Wójta podaje do publicznej wiadomości:

4.1.  Na Tablicy Informacyjnej Urzędu,

4.2.  W Biuletynie Informacji Publicznej.

5.  Komisja Konkursowa zostaje rozwiązana z chwilą nawiązania stosunku pracy na stanowisko objęte konkursem.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 PROCEDURA_NABORU_PRACOWNIKOW_NA_POZOSTA_E_STANOWISKA_URZEDNICZE.doc (DOC, 50KB) 2007-05-25 11:10:23 329 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamela Wilczyńska 25-05-2007 11:10:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamela Wilczyńska 06-04-2007
Ostatnia aktualizacja: Kamela Wilczyńska 25-05-2007 11:10:23