Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Projekt Uchwały w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla dyrektora i wicedyrektora w szkołach prowadzonych przez Gminę Bielice


Projekt

Uchwała Nr ........................

R a d y G m i n y B i e l i c e

z dnia ...................................

w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla dyrektora i wicedyrektora w szkołach prowadzonych przez Gminę Bielice.

Na podstawie art. 42 ust.7 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( Dz.U. z 2006 r, Nr 97,poz.674, Nr 170,poz.1218) Rada Gminy Bielice uchwala, co następuje:

§ 1.1 Dyrektorowi, wicedyrektorowi szkoły obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć określonych w art.. 42 ust.3 ustawy - Karta Nauczyciela w zależności od ilości oddziałów w szkole.

2. Nauczycielom, o których mowa w ustępie 1, tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych ustala się następująco:

Lp.

Stanowisko

Tygodniowy wymiar zajęć

1.

Dyrektor szkoły liczącej 17 i więcej oddziałów

3 godz.

2.

Wicedyrektor szkoły liczącej 17 i więcej oddziałów

7 godz.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielice.

§ 3. Traci moc § 31 ust.2 i 3 Uchwały Nr IV/12/06 Rady Gminy Bielice z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Bielice

§ 4 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2007 r.

U z a s a d n i e n i e

Zgodnie z art.42 ust.7 pkt.2 ustawy - Karta Nauczyciela ,projekt uchwały Rady Gminy dotyczący tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla dyrektora i wicedyrektora w szkołach prowadzonych przez Gminę , powinien być zaopiniowany przez Kuratorium Oświaty.

Projekt uchwały Kuratorium pozytywnie zaopiniowało.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamela Wilczyńska 31-01-2007 11:05:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamela Wilczyńska 31-01-2007
Ostatnia aktualizacja: Kamela Wilczyńska 31-01-2007 11:06:17